"Türkiye Dosyasını Kapattık"

 > 
2PAYLAŞIM

"Türkiye Dosyasını Kapattık"

"Türkiye Dosyasını Kapattık"

Ara trans­fer­de Türk ta­kım­la­rı­nın ken­di­le­ri­ne “Bek­le­yin si­zi alı­yo­ruz” di­ye­rek oya­la­dı­ğı­nı ve sa­mi­mi­yet­siz dav­ran­dı­ğı­nı söy­le­di. “Oğ­lum ar­tık Tür­ki­ye dos­ya­sı­nı ka­pattı" dedi.

Bun­des­li­ga eki­bi Ham­burg for­ma­sıy­la ser­gi­le­di­ği per­for­mans­la baş­ta Ga­la­ta­sa­ray'ın ol­mak üze­re bir­çok önem­li ta­kı­mın dik­kat çe­ken gur­bet­çi oyun­cu Ha­kan Çal­ha­noğ­lu'ndan ekip­le­ri­mi­ze kö­tü ha­ber...

Genç fut­bol­cu­nun ba­ba­sı Hü­se­yin Çal­ha­noğ­lu , Bugün Gazetesi'ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, oğ­lu­nun Tür­ki­ye dos­ya­sı­nı ka­pat­tı­ğı­nı kay­det­ti.

Ba­ba Çal­ha­noğ­lu, "Biz ar­tık Tür­ki­ye dos­ya­sı­nı ka­pat­tık. Dev­re ara­sın­da alı­yo­ruz di­ye­rek sa­mi­mi­yet­siz bir ta­vır ser­gi­le­di­ler. Ço­cu­ğun pi­ya­sa­sı­nı dü­şür­dü­ler. Tür­ki­ye'de fut­bol sek­tö­rü acı­ma­sız. Yıl­dız ol­duk­tan son­ra al­mak is­ti­yor­lar. Baş­ka ya­ban­cı fut­bol­cu­la­ra dün­ya ka­dar pa­ra ve­ri­yor­lar. Ama ken­di ço­cu­ğu­na bir ku­ruş ver­mi­yor­lar. Bu ne­den­le Tür­ki­ye'ye dos­ya­sı­nı ka­pat­tım" de­di.

Ha­kan'ın Ro­nal­do ve Mes­si'nin re­kor­la­rı­nı kır­dı­ğı­nı be­lir­ten Hü­se­yin Çal­ha­noğ­lu, "Bu yaş­ta bir se­zon içe­ri­sin­de, bu ka­dar üst dü­zey bir lig­de, bu ka­dar gol atan bir oyun­cu yok. Ha­kan, hem Ro­nal­do'nun hem de Mes­si'nin re­ko­ru­nu kır­dı. Ser­best vu­ruş­tan at­tı­ğı gol­ler de bu­na kat­kı sağ­la­dı" şek­lin­de ko­nuş­tu. Bruma&Hajrovic’i kıyaslamaları yanlış

Ga­la­ta­sa­ray, Be­şik­taş ve Fe­ner­bah­çe'nin ken­di­le­ri­ne dev­re ara­sın­da tek­lif­te bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Çal­ha­noğ­lu, "Sne­ij­der ve Drog­ba'ya dün­ya ka­dar pa­ra ve­ri­li­yor. Ha­kan'ın ge­le­ce­ği var. He­nüz 20 ya­şın­da. Ge­le­cek­te ta­kı­mı­na da çok şey ka­zan­dı­ra­cak. Ama ba­kı­yo­ruz on­lar Bru­ma, Haj­ro­vic gi­bi oyun­cu­lar­la Ha­kan'ı kı­yas­lı­yor­lar. Ola­cak şey de­ğil. Ha­kan çok üst dü­zey­de bir oyun­cu" di­ye ko­nuş­tu. İki İs­pan­yol de­vi Re­al Mad­rid ve At­le­ti­co Mad­rid'in de il­gi­len­di­ği Ha­kan, bu se­zon 10 gol at­tı, 3 gol pa­sı ver­di.

Haberin Tamamı İçin:
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir