Görüş Bildir
Haberler
Tolga Özkalfa 15 Bin TL Maaşı Reddetti

Tolga Özkalfa 15 Bin TL Maaşı Reddetti

Fatih
02.04.2015 - 21:52

Profesyonel hakemlik uygulamasını hayata geçiren TFF ve MHK hakemlere teklifini sundu. İmzayı atanlara maç başı ücretler dışında 15 bin TL aylık verilecek. İzmir'de dişçilik yapan Tolga Özkalfa kabul etmedi.

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) ve Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu (MHK) ta­ri­hi bir adım ata­rak dün pro­fes­yo­nel ha­kem­lik dö­ne­mi­nin star­tı­nı resmen verdi. Pro­fes­yo­nel­lik tek­li­fi­ni ha­kem­le­re su­nan Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu bek­len­me­dik bir ce­vap ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı.

Maç ba­şı üc­ret­le­rin dı­şın­da yak­la­şık 15 bin li­ra sa­bit ay­lık ola­rak dü­şü­nü­len pro­je­ye, bu se­zon FI­FA ko­kar­tı­nı ta­kan Tol­ga Öz­kal­fa onay ver­me­di. İz­mir'de diş­çi­lik ya­pan Öz­kal­fa'nın haf­ta­nın 3 gü­nü İs­tan­bul'a gel­me şan­sı­nın ol­ma­dı­ğı­nı ve iş yo­ğun­lu­ğu­nu be­lir­te­rek bu tek­li­fi ge­ri çe­vir­di­ği kay­de­dil­di.

Devlet memurlarına teklif yapılmadı

MHK , pro­fes­yo­nel­li­ği ka­bul eden ha­kem­le­rin ilk aşa­ma­da haf­ta­nın 3 gü­nü Ri­va'ya gel­me­si­ni ve ba­zı eği­tim­le­re ka­tıl­ma­sı­nı şart ko­şu­yor. Bu pro­je­nin ge­niş­le­me­si du­ru­mun­da ise Ri­va­’da ve­ri­len eği­tim­ler ha­kem­le­rin ait ol­du­ğu böl­ge­de ve­ri­le­cek. MHK , dev­let me­mu­ru olan Bü­lent Yıl­dı­rım ve Ha­lis Öz­kay­ha 'ya tek­lif gö­tür­me­di.

Bu ha­kem­ler mes­lek­le­ri ne­de­niy­le ikin­ci maa­şı ala­mı­yor­lar. Cü­neyt Ça­kır , Fı­rat Ay­dı­nus , Hü­se­yin Gö­çek , Ba­rış Şim­şek , Me­te Kal­ka­van ve Ali Pa­la­bı­yık ise pro­fes­yo­nel­lik tek­li­fi­ni kabul etti ve dün imzayı attı. 6 ha­kemin sa­de­ce 2’si İs­tan­bul dı­şın­da gö­rev ya­pı­yor. Ba­rış Şim­şek Trab­zon, Ali Pa­la­bı­yık da An­ka­ra böl­ge­sin­den.

İşte imzayı atan hakemler

Cüneyt Çakır- Sigortacı- İstanbul

Fırat Aydınus- Mühendis- İstanbul

Barış Şimşek- Mühendis- Trabzon

Hüseyin Göçek- Mühendis- İstanbul

Mete Kalkavan- Mühendis- İstanbul

Ali Palabıyık- Yönetici- Ankara

Süper Lig hakemlerinin maç başı ücretleri

Üst Klasman Hakemi: 5750 TL

Üst Klasman Yardımcı Hakemi: 2750 TL

5. ve 6. Hakemler: 2200

4. Hakemler: 2000

Fanatik

Kaynak: http://www.fanatik.com.tr/2015/04/02/...
İçeriğin Devamı Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın