Görüş Bildir

Tolga Özkalfa 15 Bin TL Maaşı Reddetti

Haberler
> Spor
> Tolga Özkalfa 15 Bin TL Maaşı Reddetti

Profesyonel hakemlik uygulamasını hayata geçiren TFF ve MHK hakemlere teklifini sundu. İmzayı atanlara maç başı ücretler dışında 15 bin TL aylık verilecek. İzmir'de dişçilik yapan Tolga Özkalfa kabul etmedi.

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) ve Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu (MHK) ta­ri­hi bir adım ata­rak dün pro­fes­yo­nel ha­kem­lik dö­ne­mi­nin star­tı­nı resmen verdi. Pro­fes­yo­nel­lik tek­li­fi­ni ha­kem­le­re su­nan Mer­kez Ha­kem Ku­ru­lu bek­len­me­dik bir ce­vap ile kar­şı kar­şı­ya kal­dı.

Maç ba­şı üc­ret­le­rin dı­şın­da yak­la­şık 15 bin li­ra sa­bit ay­lık ola­rak dü­şü­nü­len pro­je­ye, bu se­zon FI­FA ko­kar­tı­nı ta­kan Tol­ga Öz­kal­fa onay ver­me­di. İz­mir'de diş­çi­lik ya­pan Öz­kal­fa'nın haf­ta­nın 3 gü­nü İs­tan­bul'a gel­me şan­sı­nın ol­ma­dı­ğı­nı ve iş yo­ğun­lu­ğu­nu be­lir­te­rek bu tek­li­fi ge­ri çe­vir­di­ği kay­de­dil­di.

Devlet memurlarına teklif yapılmadı

MHK , pro­fes­yo­nel­li­ği ka­bul eden ha­kem­le­rin ilk aşa­ma­da haf­ta­nın 3 gü­nü Ri­va'ya gel­me­si­ni ve ba­zı eği­tim­le­re ka­tıl­ma­sı­nı şart ko­şu­yor. Bu pro­je­nin ge­niş­le­me­si du­ru­mun­da ise Ri­va­’da ve­ri­len eği­tim­ler ha­kem­le­rin ait ol­du­ğu böl­ge­de ve­ri­le­cek. MHK , dev­let me­mu­ru olan Bü­lent Yıl­dı­rım ve Ha­lis Öz­kay­ha 'ya tek­lif gö­tür­me­di.

Bu ha­kem­ler mes­lek­le­ri ne­de­niy­le ikin­ci maa­şı ala­mı­yor­lar. Cü­neyt Ça­kır , Fı­rat Ay­dı­nus , Hü­se­yin Gö­çek , Ba­rış Şim­şek , Me­te Kal­ka­van ve Ali Pa­la­bı­yık ise pro­fes­yo­nel­lik tek­li­fi­ni kabul etti ve dün imzayı attı. 6 ha­kemin sa­de­ce 2’si İs­tan­bul dı­şın­da gö­rev ya­pı­yor. Ba­rış Şim­şek Trab­zon, Ali Pa­la­bı­yık da An­ka­ra böl­ge­sin­den.

İşte imzayı atan hakemler

Cüneyt Çakır- Sigortacı- İstanbul

Fırat Aydınus- Mühendis- İstanbul

Barış Şimşek- Mühendis- Trabzon

Hüseyin Göçek- Mühendis- İstanbul

Mete Kalkavan- Mühendis- İstanbul

Ali Palabıyık- Yönetici- Ankara

Süper Lig hakemlerinin maç başı ücretleri

Üst Klasman Hakemi: 5750 TL

Üst Klasman Yardımcı Hakemi: 2750 TL

5. ve 6. Hakemler: 2200

4. Hakemler: 2000

Fanatik

Kaynak: http://www.fanatik.com.tr/2015/04/02/...
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?