Görüş Bildir

Öcalan'ın Manifestosu Sınav Sorusu Oldu

Anasayfa > Gündem

Abdullah Öcalan'ın PKK'nin kuruluş manifestosu olarak 1978'de kaleme aldığı metin, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde final sınavı sorusu oldu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Abdullah Öcalan'ın 1978 ta­rih­li “Kür­dis­tan Dev­ri­mi­nin Yo­lu Ma­ni­fes­to­su­” sınav sorusu oldu.

Türkiye 'nin önemli siyasi figürlerinin yetiştiği Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), tarihi adıyla Mülkiye'de, bir dönem bu okulda okumuş Abdullah Öcalan'ın yazdığı ve PKK'nin kuruluş manifestosu olarak da bilinen metin, sınavda soruldu.

9 Ocak 2015 ta­ri­hin­de ya­pı­lan “Tür­ki­ye­’de Si­ya­sal Ha­yat ve Ku­rum­la­r” isim­li der­sin öğretim görevlisi Barış Ünlü, fi­nal sı­na­vın­da öğrencilerine şu soruyu sordu:

“Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın yaz­mış ol­du­ğu, 1978 ta­rih­li 'Kür­dis­tan Dev­riminin Yo­lu Ma­ni­fes­to­su­' baş­lık­lı bro­şür ile 2012 ta­rih­li 'Or­ta­do­ğu­’da Ye­rel Sis­tem İn­şa­sı Ola­rak De­mok­ra­tik Mo­der­ni­te­' baş­lık­lı ya­zı­yı, sö­mür­ge, ulus dev­let, dev­rim­ci şid­det, de­mok­ra­si gi­bi kav­ram­la­ra/ol­gu­la­ra olan yak­la­şım­la­rı bağ­la­mın­da kı­yas­la­yı­nız. Bu­nu, ara­da ge­çen 34 yıl bo­yun­ca Dün­ya­’da ve Tür­ki­ye­’de ya­şa­nan de­ği­şim­le­ri ve Kürt ha­re­ke­ti­nin Kürt top­lu­mu­nun ya­şa­dı­ğı dö­nü­şüm­le­ri içe­re­cek şe­kil­de ya­pı­nız.”

Radikal'de yer alan habere göre sınav sorusunun Vahdet gazetesinde 'terör propagandası yapılıyor' şeklinde haberleştirilmesi üzerine sosyal medyada Barış Ünlü'ye yönelik tepkileri de içeren bir kampanya başlatıldı. Buna karşın birçok kişi de sosyal medya üzerinden Barış Ünlü'ye destek verdi.

Ba­rış Ün­lü, ders­ler­de Öca­lan pro­pa­gan­da­sı­nın ya­pıl­ma­dı­ğı­nı söyledi. Der­sin içe­ri­ği­ne ken­di­le­ri­nin ka­rar ver­di­ği­ni, sı­nav­da da oku­ma­lar ve an­la­tı­lan­lar üze­ri­ne so­ru­la­rın so­rul­du­ğu­nu be­lir­ten Ün­lü, şu açıklamayı yaptı: 'Tür­ki­ye'de Si­ya­sal Ha­yat ve Ku­rum­la­rı der­si, Kürt ve Er­me­ni me­se­le­le­ri­nin mo­dern Tür­ki­ye ta­ri­hi­ni na­sıl şe­kil­len­dir­di­ği, na­sıl et­ki­le­di­ği üze­ri­ne bah­se­di­len bir ders. O ders­te an­la­tı­lan­lar, Kürt ve Er­me­ni me­se­le­le­riy­le il­gi­li olan o so­ru da Ab­dul­lah Öca­lan'ın 1970'ler­de PKK'nın or­ta­ya çık­tı­ğı gö­rüş­le­riy­le, 1978 yı­lın­da şu an 2012'de ce­za­evin­de ge­liş­tir­di­ği bir ya­zı­nın mu­ka­ye­se­si üze­ri­ney­di. Tür­ki­ye'de Kürt so­ru­nu­na na­sıl dö­nüş­tü­ğü­nü, bu dö­nü­şü­mü na­sıl et­ki­le­di­ği­dir. Der­sin ko­nu­suy­la bağ­lan­tı­lı bir so­ru­dur. Ben pro­pa­gan­da yap­mı­yo­rum, Kürt me­se­le­si­ni an­la­tı­yo­rum.'

  • Demokrat Haber
Kaynak: http://www.demokrathaber.net/guncel/o...
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?