Görüş Bildir
Haberler
Hatim-i Şerif'in Kabulü İçin Okunacak Dua! Kur'an-ı Kerim'i Hatmettikten Sonra Hatim Duası Nasıl Yapılır?

Hatim-i Şerif'in Kabulü İçin Okunacak Dua! Kur'an-ı Kerim'i Hatmettikten Sonra Hatim Duası Nasıl Yapılır?

Bin aydan daha kıymetli olan mübarek Ramazan ayında pek çok Müslüman Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Ramazan ayını ibadetlerle, zikir ederek, tespih çekerek ve hatim ederek geçiren Müslümanlar, bugünlerde dualarının kabulü için 'Hatim Duası' okumaya da özen gösterirler. Tüm ibadetlerden daha fazla sevabı olan Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, Kur'an'ın son sayfasında yer alan hatim duası ile Ramazan ayı boyunca okudukları Kur'an-ın ve niyetlerinin kabulü için Allah'a el açıyorlar. Peki, Ramazanda Kur'an okumanın önemi nedir? Hatim duasının ve Kur'an okumanın faziletleri nelerdir? Hatim duasının okunuşu ve Türkçe meali nedir? 

İşte, Kur'an- Kerim'i hatmettikten sonra okunacak Hatim Duası

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğuyla dua edip hatimlerini toplayan Müslümanlar, hatim duasını okumayı ihmal etmiyorlar.

Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğuyla dua edip hatimlerini toplayan Müslümanlar, hatim duasını okumayı ihmal etmiyorlar.

Bu yıl 11 Mart Pazartesi günü başlayan mübarek Ramazan'ın, son günü ise Ramazan arefesi olan 9 Nisan Salı gününe denk geliyor. 

On bir ayın sultanı Ramazan boyunca, bu mübarek günlerin hayrından yararlanmak ve hatmin sevabını toplamak adına Kur'an okuyanlar dualarının kabulü için Kur'an-ı Kerim'in son duasını okumaya başlıyorlar. Peki, hatim duasının okunuşu ve anlamı nedir? 

İşte, Hatim Duası ile ilgili detaylar 👇

Hatim Duasının Faziletleri Nelerdir? Hatim Duası Ne Zaman Okunur?

Hatim Duasının Faziletleri Nelerdir? Hatim Duası Ne Zaman Okunur?

Alimler tarafından 'İbadetler arasındaki Kur'an-ı okumaya denk bir ibadet yoktur.' şeklinde ifade edilen Kur'an- Kerim okumak yahut hatmetmek, sevabı en fazla olan ibadettir. Kur'an okumanın önemi şu sözlerle ifade edilmiştir: 

“Kur’ân okuyan mü’min, kokusu ve tadı güzel olan turunç gibidir. Kur’ân okumayan mü’min, tadı güzel ve fakat kokusu olmayan hurma gibidir. Kur’ân okuyan münafık, kokusu güzel fakat tadı acı olan fesleğen otu gibidir. Kur’ân okumayan münafık ise, kokusu olmayan acı yaban keleği gibidir.” (Fedailu’l-Kur’an, 36) 

Kur'an okumak ömrü bereketlendirir ve kişinin Allah'ın merhametine nail olmasını sağlar. 

Hatim etmek için Kur'an okumaya başlamadan önce niyet edilir ve hatmettikten sonra dua edilir. Burada dikkat edilmesi gereken bir detay daha vardır. Kur'an-ı Kerim bittikten ve 14 tilavet secdesi tamamlandıktan sonra hatim duası edilmelidir. Hatim duasının ardından 'Fatiha Suresi' de okunur ve dualar toplanır. İslami kaynaklardaki rivayetlere göre Kur'an-ı Kerim'i okuyup bitirdikten, yani hatmettikten sonra dua okumak sünnettir. 

Hatim duası, niyetlerin kabulü için okunur. Kur'an-ı Kerim'in son sayfasında yer alan bu dua Allah'a sığınmak, günahlardan arınmak ve duların kabulü ve Allah rızası için okunur.

Hatim Duasının Okunuşu

Hatim Duasının Okunuşu

El-hamdü lillahi Rabbil-‘alemin.

Vel-‘akibetü lil-müttekin. Vela ‘udvane illâ ‘alezzalimin.

Ves-salatü ves-selamü ‘ala Rasûlina Muhammedin ve ‘alihi ve sahbihi ecme'in.

Rabbena takabbel minna inneke ente’s-semi’ul-‘alim.

Ve tüb ‘aleyna ya Mevlana inneke ente’t-tevvabür-Rahim.

Vehdina ve veffikna ilel-hakkı ve ila tarikın müstekîm. Bi beraketil-Kur’anil-‘azim.

Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-‘alemin.

Va’fü ‘anna ya Kerim. Va’fü ‘anna ya Rahim.

Vağfir lena zünûbena bi fadlike ve keramike ya ekramel-ekramin.

Allahümme zeyyinna bi zinetil-Kur’an.

Ve ekrimna bi kerametil-Kur’an.

Ve şerrifna bi şerâfetil-Kur’an.

Ve elbisna bi hil’atil-Kur’an.

Ve edhilnel-cennete bi şefaatil-Kur’an.

Ve ‘afina min külli belaid-dünya ve ‘azabil-ahirati bi hurmetil-Kur’an.

Verham cemi’a ümmet-i Muhammedin ya Rahimü ya Rahman.

Allahümec’alil-Kur’ane lena fid-dünya karina.

Ve fil-kabri mûnisa.

Ve fil-kıyameti şefî’an ve ‘ales-sırati nûra.

Ve ilel-cenneti rafîka.

Ve minennari sitran ve hicaba.

Ve ilel-hayrati külliha delilen ve imama. Bi fadlike ve cûdike ve keramike ya Kerim.

Allâhümmeh-dina bi hidayetil-Kur’an.

Ve neccina minen-nirani bi kerametil-Kur’an.

Verfa’ deracatina bi fadiletil-Kur’an.

Ve keffir ‘anna seyyiatina bi tilavetil-Kur’an. Ya zel-fadli vel-ihsan.

Allahümme tahhir kulûbena.

Vestur ‘uyûbena.

Veşfi merdana.

Vekdi duyûnena.

Ve beyyid vücûhena.

Verfa’ deracatina.

Verham abaena.

Veğfir ümmehatina.

Ve eslih dinena ve dünyana.

Ve şeddid şemle a’daina.

Vehfaz ehlena ve emvalena ve biladena min cemi’l-afati ve’l-emradi ve’l-belaya.

Ve sebbit akdamena, ven-surna ‘alel-kavmil-kafirin. Bi hurmetil-Kur’anil-‘azim.

Allahümme belliğ sevabe ma kara’nahü.

Ve nevvir ma televnahü ila rûhi seyyidina Muhammedin sallallahü te’ala ‘aleyhi ve selem.

Ve ila ervahi cemi’ı ihvanihi minel-enbiyai vel-murselin. Salevatullahi ve selamühû ‘aleyhim ecma’in.

Ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etba’ıhi ve cemiı’ zürriyyatihi rıdvanullahi te’ala ‘aleyhim ecma’in.

Ve ila ervahi abaina ve ümmehatina ve ihvanina ve ehavatina ve evladina ve akribaina ve ehibbaina ve asdikaina ve esatizina ve limen kane lehû hakkun ‘aleyna ve li cemi’ıl-mü’minine vel-mü’minati vel-müslimîine vel-müslimati, el-ahyai minhüm vel-emvati.

Ya kadiyel-hacati! Ya mücibed-d’avati! İstecib du’aena bi rahmetike ya erhamer-rahimin.

Sübhane Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘amma yasıfûn. Ve selamün ‘alel-mürselin. Vel-hamdü lillahi Rabbil-‘alemin. el-Fatiha

Hatim Duasının Türkçe Anlamı

Hatim Duasının Türkçe Anlamı

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. İyi sonuç müttakilerindir. Düşmanlık ancak zalimler içindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s)’e, onun bütün ehl-i beytine ve ashabına salât ve selam olsun.

Ey Rabbimiz! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur! Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.

Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle! Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Bize hidayet ver! Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle! Yüce Kur’an’ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber hürmetine.

Ey Kerim olan Allah! Bizi bağışla. Ey Rahim olan Allah! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla.

Allah’ım! Bizi Kur’an süsü ile süsle. Kur’an ile bize lütfet! Kur’an ile bizi şereflendir. Kur’an elbisesini bize giydir. Kur’an hürmetine bizi cennetine koy. Kur’an hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, Ey Rahman! Ümmet-i Muhammed’in tamamına merhamet et.

Allah’ım! Kur’an’ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde onu bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve keremin ile tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl.

Kur’an hidayeti ile bizi hidâyete eriştir. Kur’an’ın hürmetine bizi ateşten koru. Kur’an hürmetine bizim derecemizi yükselt. Okunan Kur’an hürmetine günahlarımızı bağışla. Ey Lütuf ve ihsan sahibi!

Allah’ım! Kalplerimizi temizle. Kusurlarımızı ört. Hastalarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat. Derecemizi yükselt. Babalarımıza merhamet et. Annelerimizi bağışla. Din ve dünya işlerimizi islah et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle, kafir toplumlara karşı bize yardım et. Yüce Kur’an hürmetine.

Allah’ım! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur’an’ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hz. Muhammed (a.s)’in ruhuna ulaştır. Ve onun kardeşleri olan tüm peygamberlerin (a.s) ruhlarına ulaştır. Ve Peygamberimiz (a.s)’in ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve bütün zürriyetinin ruhlarına ulaştır.

Hayatta olan veya vefat etmiş olan babalarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin, evladımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır.

Ey ihtiyaçları gideren Allah! Ey dualara icabet eden Allah! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımızı kabul et. Tüm peygamberlere salât ve selam olsun.

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

Hatim duası tamamlandıktan sonra "el-Fatiha" denir ve Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi olan Fatiha Suresi okunur.

Hatim duası tamamlandıktan sonra "el-Fatiha" denir ve Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi olan Fatiha Suresi okunur.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın