Görüş Bildir
Haberler
Müdürleri Kovduran Park Orman Raporu

Müdürleri Kovduran Park Orman Raporu

adem kara
21.07.2014 - 10:49 Son Güncelleme: 21.07.2014 - 14:32

Bi­lir­ki­şi ra­por­la­rı hi­çe sa­yı­la­rak İs­tan­bu­l’­un me­si­re alan­la­rı hız­la ima­ra açı­lı­yor. Mas­la­k’­taki me­si­re ala­nı Park Or­man ve Tuz­la­’da bu­lu­nan Ha­cet De­re­si Ta­bi­at Par­kı­’nın da ima­ra açıl­dı­ğı öne sürüldü. İstanbul'daki Park Orman'a villa yapılmasına karşı rapor verdikleri için görevden alınan müdürlerin raporda, 'Bit­ki ör­tü­sü­ ve ya­ban ha­ya­tı­ çok bü­yük za­rar gö­re­cek. Çok sa­yı­da ağaç ke­si­le­cek' diye yaşanacak doğa katliamını dile getirdiği ortaya çıktı.

Bugün  gazetesinin haberine göre   İstanbul ’da 1490 dönüm büyüklüğündeki Park Orman’ın adım adım imara açılmasıyla ilgili projeye karşı olumsuz rapor hazırladıkları gerekçesiyle görevden alınan Orman Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürü Haluk Özder ile Şube Müdürü Umut Cebeci’nin hazırladığı rapor doğanın nasıl katledileceğini gözler önüne seriyor.

DOĞAL YAŞAM BOZULACAK

“Do­ğal to­pog­raf­ya­nın, bit­ki ör­tü­sü­nün ve ya­ban ha­ya­tı­nın çok bü­yük öl­çü­de za­rar gö­re­ce­ği, çok sa­yı­da ağaç ke­si­le­ce­ği, ya­pı­la­cak ka­zı­lar­da çı­ka­cak haf­ri­yat mik­ta­rı­nın çok ola­ca­ğı, bu haf­ri­ya­tın nak­le­dil­me­si­nin so­run ola­ca­ğı, pro­je kap­sa­mın­da böl­ge­ye gi­re­cek olan iş ma­ki­ne­si ve kam­yon­la­rın çev­re­ye ve do­ğal ya­şa­ma çok olum­suz yan­sı­ya­ca­ğı, şan­ti­ye ala­nı­nın do­ğal ve ya­ba­ni ha­ya­ta bü­yük za­rar ve­re­ce­ği, ta­bi­at par­kın­da bu te­si­sin ya­pıl­ma­sı için açı­la­cak yol­la­rın do­ğa­ya za­rar ve­re­ce­ği, pro­je sı­ra­sın­da olu­şa­cak muh­te­mel ka­mu­oyu bas­kı­sı­nın ku­ru­mu yıp­ra­ta­ca­ğı ve söz ko­nu­su ta­bi­at ala­nı­nın Bel­grad ve Aziz­pa­şa mu­ha­fa­za or­man­la­rı­nın de­va­mı ol­du­ğu tes­pit edil­miş­tir.”

Proje onayı için ivedilik istemişler

İhalesiz bir şekilde Ege Turizm ve Gayrimenkul Ortaklığı’na 29 yıllığına kiraya verilen araziye şirket sahipleri çok amaçlı salon, kapalı otopark, idare binası, kamping alanı yapmak için hazırladıkları mimari projeyle 05.07.2013 tarihli dilekçeyle “Orman ve Su İşleri Bakanlığının” onayına sunduğu belirlendi. İkinci dilekçenin ardından 40 gün sonra üçüncü dilekçeyi de veren Ege Turizm dilekçesinde onaya sunduğu projesinin ivedilikle onanmasını talep etmiş. Orman ve Su İşleri Bakanlığı “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün” ‘çok ivedi’ notlu resmi yazısıyla firmanın talebi doğrultusunda İstanbul Bakanlık 1. Bölge Müdürlüğüne kesin talimat verilmiş.

YASALAR ÇİĞNENDİ

İn­ce­le­me ra­po­run­da ay­rı­ca söz ko­nu­su pro­je­nin “2873 sa­yı­lı Mil­li Park­lar Ka­nu­nu­nu­n” 14. ve “Mil­li Park­lar Yö­net­men­li­ği­ni­n” 5. mad­de­sin­de be­lir­ti­len ya­sak­lar­la çe­liş­ti­ği­ne de ale­nen vur­gu ya­pıl­ma­sı­na rağ­men pro­je­ye izin ve­ril­di­ği or­ta­ya çık­tı.

İSTANBUL’DA 20 MESİRE ALANI

İs­tan­bu­l ’­da or­man içi din­len­me ye­ri (me­si­re ye­ri) sta­tü­sün­de hal­kın kul­la­nı­mı­na su­nu­lan 20 de­ği­şik yer­de­ki top­lam 15 bin 140 dö­nüm bü­yük­lü­ğün­de­ki dev­let or­ma­nı Or­man ve Su İş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’­nın 11.07.2011 ta­rih­li olu­ruy­la top­lu ola­rak ‘Ta­bi­at Par­kı­’ sta­tü­sü­ne dö­nüş­tü­rül­me­si­nin ar­dın­dan bü­yük rant pa­za­rı çık­tı. Ta­bi­at Par­kı de­ni­le­rek ka­mu­oyu­na sem­pa­tik ha­le ge­ti­ri­len me­si­re alan­la­rı­nın as­lın­da Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ima­ra açıl­ma­sı­nın ya­sal da­ya­na­ğı oluş­tu­rul­du­ğu or­ta­ya çık­tı.

HACET DERESİ DE İMAR MAĞDURU

Aynı hukuksuz işlemin İstanbul Tuzla ilçesinde bulunan 16 hektar büyüklüğündeki “Hacet Deresi” orman içi mesire yerinde de uygulandığı ortaya çıktı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 07.08.2012 tarihli bakanlık oluru ile Hacet Deresi tabiat parkına dönüştürülerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılmış. Park Orman’da yaşanan yapılaşma sürecinin bir benzeri de “Hacet Deresi Tabiat Parkında” yaşanıyor.

BUGÜN GAZETESİ

Nazlı Ilıcak'ın konuya ilişkin dün kaleme aldığı yazı için  tıklayınız

Kaynak: http://gundem.bugun.com.tr/iste-katli...
İçeriğin Devamı Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0