Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı Açıklaması

 > -
4 dakikada okuyabilirsiniz

Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı Açıklaması

Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanlığı Açıklaması

"Birçok seçim hilesi yapıldı" söylentilerinin arasında Ankara'da burun farkı ile kaybeden Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. “O gece 4 saatte ne oldu anlayamadım” diyen Yavaş, "Sa­de­ce be­ni de­ğil bu işe gö­nül ve­ren­le­ri de teh­dit et­ti­ler." diye konuştu.

Ankara’da seçimi şaibeli şekilde kaybeden Mansur Yavaş “O gece 4 saatte ne oldu anlayamadım” dedi ve ekledi:

“SE­Çİ­Mİ ka­za­nı­yor­duk, bir­den ge­ri­ye düş­tük. Mü­ca­de­le eder­ken, teh­dit edil­dik. Sa­de­ce be­ni de­ğil bu işe gö­nül ve­ren­le­ri de teh­dit et­ti­ler. Baş­ka par­ti­ye geç­mem, CHP’­de de­vam ede­ce­ğim.”

Yavaş, 30 Mart öncesi aldığı tehditleri hatırlattı ve ekledi: Seçimi kazanıyorduk. Birden geriye düştük. Kimse buna anlam veremedi.

30 Mart ge­ce­sin­den son­ra onu pek gö­ren ol­ma­dı. Ka­bu­ğu­na da çe­kil­me­di ama öy­le fer­yat fi­gan da et­me­di. “Bu işi yar­gı çö­zer” de­di ve ilk iş iti­raz et­ti. CHP’­nin An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı Man­sur Ya­va­ş’­tan söz edi­yo­rum. Ya­şa­nan­la­rı ko­nuş­ma­ya ik­na et­mem pek ko­lay ol­ma­dı ama sa­ğol­sun “Ha­yır” de­me­di ve An­ka­ra­’da­ki ofi­sin­de bu­luş­tuk. Ha­ni onun için çok be­ye­fen­di, ki­bar, mü­te­va­zı di­yor­lar ya, az bi­le söy­le­miş­ler. Şu sı­ra­lar Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin (AYM) ve­re­ce­ği ka­ra­ra odak­lan­mış. Ma­sa­sın­da da “ar­kan­da­yız” me­sa­jı ve­ren es­ki ve ye­ni bir­çok si­ya­set­çi­nin is­mi­nin yer al­dı­ğı say­fa­lar do­lu­su lis­te var. Biz, “Her şe­yi en ba­şın­dan ko­nu­şa­lım” de­dik ve 30 Mart ge­ce­si­ne dön­dük…

Top­lu oy id­di­ası

30 Mart ge­ce­si iki ra­kip kar­şı­lık­lı ka­zan­dı­ğı­nı­zı açık­la­dı­nız… O ge­ce­yi bir de siz an­la­tır mı­sı­nız?

Alı­şıl­mış bir se­çim ge­ce­si ya­şa­nı­yor­du. Biz de so­nuç­la­rı ta­kip edi­yor­duk. İn­san­la­rın san­dık baş­la­rın­dan ay­rıl­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya ça­lış­tı­lar. Bu psi­ko­lo­ji­yi ön­le­mek için açık­la­ma yap­tım, “Ye­ni­ma­hal­le ve Çan­ka­ya­’nın so­nuç­la­rı­nın gel­me­di­ği­ni” du­yur­dum. O san­dık­lar açıl­dık­ça da öne geç­me­ye baş­la­dık. Bir açık­la­ma da­ha yap­tım ve “Ka­za­nı­yo­ruz” de­dim. O açık­la­ma­nın ar­dın­dan ne ol­duy­sa ol­du fark bir an­da 5 bi­ne in­di ve son­ra­sın­da ge­ri­ye düş­tük. İna­nı­lır gi­bi de­ğil­di, “Ne ol­du?” de­dik. “Al­tın­dağ, Sin­can ve Ba­la­’dan top­lu oy gel­di” ya­nı­tı­nı ver­di­ler. Top­lu oy ne de­mek, böy­le bir şey olur mu? 4 sa­at bo­yun­ca bü­tün ve­ri gi­riş­le­ri­ni don­du­ru­yor­lar ve kos­ko­ca An­ka­ra­’da ne olu­yor kim­se bir an­lam veremiyor.

‘Göz­da­ğı ver­di­le­r’

Si­zin için na­sıl bir se­çim sü­re­ci ol­du?

Biz, se­çi­me gi­rer­ken sa­de­ce ra­ki­bi­miz­le mü­ca­de­le et­me­dik. Kar­şı­mız­da, cid­di pa­ra­sal har­ca­ma­sı olan, ta­nı­tım­lar ya­pan ve dev­le­tin de ya­nın­da ol­du­ğu bir aday var­dı. Bu­na kar­şı mü­ca­de­le eder­ken baş­ka sey­ler de or­ta­ya çı­kı­yor. Teh­dit edi­li­yor­su­nuz. İn­san­lar se­çi­me gir­me­me­niz için si­ze göz­da­ğı ve­ri­yor­lar. Sa­de­ce be­ni de­ğil, be­nim­le bir­lik­te bu işe gö­nül ve­ren­le­ri de teh­dit et­ti­ler.
Se­çi­mi biz ka­zan­dık

So­nuç­lar açık­la­nın­ca in­san­lar si­ze mo­ral ver­mek için ne yap­tı?

Bu­nu ge­rek­ti­re­cek bir du­rum yok ki… Ben se­çim­den ön­ce de bu kol­tuk­ta otu­ru­yor­dum, se­çim­den son­ra da. Be­nim bir kay­bım yok.

Se­çim ön­ce­si çı­kan Bü­tün­şe­hir Ya­sa­sı ol­ma­sa da­ha şans­lı ola­bi­lir miy­di­niz?

Biz her şe­kil­de se­çi­mi ka­za­nı­yo­ruz za­ten. Biz, mev­cut se­çim so­nuç­la­rı­na gö­re 2 pu­an ön­de­yiz. En­gel­le­mele­re ve ger­çek­ten güç­lü bir ra­ki­be rağ­men ka­za­nan ta­raf ol­duk. Bu bi­zi mut­lu edi­yor.

Mü­ca­de­le­ye de­vam

An­ka­ra Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­mak si­zin için ne­den bu ka­dar önem­li?

Be­nim için asıl an­lam­lı olan Cum­hu­ri­ye­t’­in baş­ken­ti­nin baş­kan­lı­ğı­nı yap­mak. Yok­sa da­ha ön­ce de be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı yap­tım. Be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı ile bi­re­ bir in­sa­na dokunuyorsunuz, seç­me­nin dua­sı da, kız­gın­lı­ğı da anın­da his­se­di­li­yor. Mü­ca­de­le­mi bu yüz­den ver­dim ve ver­me­ye de­vam edi­yo­rum.

Ma­kam hır­sı­nız var mı?

İl­la baş­kan ola­ca­ğım di­ye bir hır­sım as­la yok. Hep söy­le­dim bir ki­şi­nin bi­le bur­nu ka­na­ya­cak­sa ben o kol­tu­ğa otur­ma­yı is­te­mi­yo­rum. Bir kol­tuk­ta 20 yıl da otur­mam, iki dö­nem­den faz­la bu tür gö­rev­le­rin ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.

Si­ya­si ter­ci­hi­niz de çok ko­nu­şu­l­du. Bu ko­nu­ya siz açık­lık ge­ti­rir mi­si­niz?

Si­ya­si ter­ci­hi­mi açık­ça söy­le­dim, her­kes bu­nu bi­le­rek ba­na oy ver­di. Ke­mal Bey de bi­zim An­ka­ra için bir ara­ya gel­di­ği­mi­zi söy­le­di.

Hiç en­di­şe­len­me­di­niz mi bu ka­ra­rı ve­rir­ken?

Be­nim de te­red­düt­le­rim ol­du ama se­çim son­ra­sı çı­kan so­nuç­lar doğ­ru yol­da ol­du­ğu­mu­zu gös­ter­di. Boz­kurt ya­pan­la za­fer işa­re­ti ya­pan yan­ ya­na dur­du.

CHP seç­me­nin­den ve yö­ne­tim­den bek­le­di­ği­niz des­te­ği gör­dü­nüz mü?

Ta­ba­nın yüz­de 97’si oy ver­di. Par­ti ola­rak da be­nim­le bir­lik­tey­di­ler

Köşk’e aday olmak isterim

Bun­dan son­ra CHP ile mi yo­la de­vam ede­cek­si­niz?

Şu an­da AY­M’­nin ka­ra­rı­nı bek­li­yo­rum. CHP’­nin de par­ti ola­rak bun­dan son­ra na­sıl bir yol iz­le­ye­ce­ği­ne ka­rar ver­me­si ge­re­kir. Tüm bun­lar net­leş­tik­ten son­ra ne ya­pa­ca­ğı­ma ka­rar ve­re­ce­ğim. Ama ak­tif si­ya­set için bir baş­ka par­ti­ye ge­çe­yim ya da MHP’­ye ge­ri dö­ne­yim gi­bi bir şey dü­şün­mü­yo­rum. İki alternatif var…

Ol­du da mah­ke­me bek­le­nen ka­ra­rı ver­me­di, ne ya­pa­cak­sı­nız?

Ba­na des­tek ve­ren, bu sü­reç­te ya­nım­da olan ar­ka­daş­la­rım­la ve CHP yö­ne­ti­min­de olan isim­lerle otu­rup ko­nu­şa­ca­ğım. Çün­kü iki al­ter­na­tif var: 4 ay son­ra ger­çek­le­şe­cek Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ve ar­dın­dan ge­nel se­çim…

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Se­çi­le­cek Cum­hur­baş­ka­nı­nın Tür­ki­ye­’de tam bir den­ge un­su­ru ol­ma­sı ge­rek. Cum­hur­baş­ka­nı ta­raf­sız ol­ma­lı.

Siz Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday olur mu­su­nuz?

Olu­rum ta­bi­i, ne­den ol­ma­ya­yım… Tür­ki­ye Cum­hu­ri­-ye­t­i’nin Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­yı kim is­te­mez…

Aday­lık­la il­gi­li her­han­gi bir gö­rüş­me yap­tı­nız mı?

Hayır. Adı­nı­zın anıl­ma­sı bi­le ben­ce çok önem­li bir şey.

Adaylık için bir­çok isim te­laf­fuz edi­li­yor…

Evet ama Baş­ba­kan bü­tün par­ti­le­rin des­tek­le­di­ği bir isim üze­rin­de du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. De­mek ki ken­din­den bah­set­mi­yor.

3 partiden oy aldım

Ken­di­ni­zi fark­lı gö­rüş­le­rin bu­luş­tu­ğu bir isim ola­rak gö­rü­yor mu­su­nuz?

Bel­ki top­lu­mun ya­rı­sı AKP­’ye oy ver­di ama ge­ri ka­lan ya­rı­sı da çok kı­zı­yor. Şu an­da Tür­ki­ye­’de si­ya­si fi­gür ola­rak 3 par­ti­den de oy ala­bi­len ne ka­dar in­san var? Ba­na 3 par­ti­den de oy ve­ren in­san­lar var. Kim­se­nin tut­tu­ğu ta­kı­mı, ya­şam tar­zı­nı, si­ya­si gö­rü­şü­nü me­rak et­mi­yo­rum. Kim­se­yi eleş­tir­mem. Be­nim için in­san ol­ma­sı ye­ter­li. Üç par­ti­den de oy al­ma­mın se­be­bi bu­dur… Benim CHP’den adaylığım zıt kutuptaki insanların belli bir hedef uğruna bir araya gelebileceğini gösterdi.

Bu du­rum­da siz Baş­ba-­ka­n’­ın Cum­hur­baş­ka­nı ta­ri­fi­ne de uyu­yor­su­nuz…

Bu si­zin yo­ru­mu­nuz be­nim de­ğil… Ben bu ko­nu­da bir şey di­ye­mem.

Selin KÖK / Sözcü

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

AnkaraCumhuriyet Halk PartisiMilliyetçi Hareket Partisi
Görüş Bildir