Görüş Bildir
Haberler
Liman İhalesinde Tuvalette Rüşvet Verilmiş

Liman İhalesinde Tuvalette Rüşvet Verilmiş

Onedio Medya
08.01.2014 - 10:47 Son Güncelleme: 08.01.2014 - 13:06
İçeriğin Devamı Aşağıda

Liman İhalesinde Tuvalette Rüşvet Verilmiş

İha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma ve li­man iş­lem­le­rin­de yol­suz­luk id­di­asıy­la İz­mir mer­kez­li 5 il­de eş­za­man­lı ya­pıl­an operasyonda ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı

TCDD’ye bağlı liman işletmelerinin ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili, müdürlerin de aralarında olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Demiryolu bürokratının rüşvet parasını müdürlüğün tuvaletinde teslim aldığı kamerayla tespit edildi.

İha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma ve li­man iş­lem­le­rin­de yol­suz­luk id­di­asıy­la İz­mir mer­kez­li 5 il­de eş­za­man­lı ope­ras­yon ya­pıl­dı. De­mir­yol­la­rı mü­dür­le­ri­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 25 ki­şi gö­zal­tın­da. İz­mir Li­man İş­let­me­le­ri­’ne dü­zen­le­nen iha­le yol­suz­lu­ğu ope­ras­yo­nu DDY Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nü içi­ne ala­cak şe­kil­de ge­niş­le­til­di. İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dür­lü­ğü­’nün 2012-2013’te ger­çek­leş­tir­di­ği 20’yi aş­kın iha­le­ye fe­sat ka­rış­tı­rıl­dı­ğı ve usul­süz­lük ya­pıl­dı­ğı id­di­a edil­di. So­ruş­tur­ma­nın, Di­yar­ba­kı­r’­a ata­nan es­ki İz­mir Va­li­si Ca­hit Kı­ra­ç ’­a ge­len bir ih­bar mek­tu­bu ile baş­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. Bugün gazetesinden Kamil Elibol 'un haberine göre, Mek­tup­ta, İz­mir Li­ma­nı­’n­da­ki yük bo­şalt­ma ve pa­let gi­bi iha­le­ler­de yol­suz­luk ya­pıl­dı­ğı ve rüş­vet çar­kı ku­rul­du­ğu öne sü­rül­dü.

1 yıl teknik takip

Mah­ke­me ka­ra­rı ile adı ge­çen fir­ma sa­hip­le­ri ile li­man per­so­ne­li­nin te­le­fon­la­rı 1 yıl din­len­di. Çı­kar iliş­ki­si ve rüşvet alışverilişi ka­me­ra­ya kay­de­dil­di. DDY Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün tu­va­le­tin­de ger­çek­le­şen rüş­ve­t alışverişinin de­lil ola­rak dos­ya­ya da gi­ren giz­li ka­me­ra ile tespit edildiği belirtildi. İz­mir Li­ma­nı­’n­da­ki bir iha­le­ye ka­tı­lan fir­ma sa­hi­bi­nin içi pa­ra do­lu Ja­mes Bond ti­pi bir çan­ta ile DDY Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’n­de­ki bir tu­va­le­te gir­di­ği be­lir­til­di.

Çanta bürokrata geçti

İşada­mı­nın ar­dın­dan DDY’­de gö­rev­li bir bü­rok­ra­tın ay­nı tu­va­le­te gir­di­ği ve işa­da­mı­nın çı­kar­ken elin­de çan­ta olmadığı ak­ta­rıl­dı. Rüş­vet pa­ra­la­rı­nın ko­nul­du­ğu id­di­a edi­len çan­ta­nın bir­kaç da­ki­ka son­ra tu­va­let­ten çı­kan bü­rok­ra­tın elin­de gö­rün­tü­len­di­ği be­lir­til­di.

Komisyon 3 kez değişti

İd­di­ala­ra gö­re, gö­zal­tı­na alı­nan ka­mu gö­rev­li­le­ri iha­le ön­ce­si ve son­ra­sı rüş­ve­ti na­kit al­dı. Po­lis ka­me­ra­sı­nın da rüş­vet tra­fi­ği­ni sa­ni­ye sa­ni­ye gö­rün­tü­le­di­ği ak­ta­rıl­dı. So­ruş­tur­ma­nın İz­mir aya­ğın­da dö­nen rüş­vet mik­ta­rı­nın 700-800 bin TL’­yi bul­du­ğu id­di­alar ara­sın­da. İz­mir Li­ma­nı­’n­da­ki iha­le­le­rin de rüş­vet­le pay­laş­tı­rıl­dı­ğı ile­ri sü­rül­dü. Bir fir­ma­nın iha­le­yi ka­zan­ma­sı için İha­le Ko­mis­yo­nu­’nun üç kez de­ğiş­ti­ril­di­ği ak­ta­rıl­dı. Li­man per­so­ne­li ile men­fa­at iliş­ki­si ku­ran fir­ma­nın bu sa­ye­de pa­let iha­le­si­ni ka­zan­dı­ğı id­di­a edil­di.

İstedikleri firmaya iş servisi

T.C. Dev­let De­mir­yol­la­rı Li­man İş­let­me­le­ri­’ne bağ­lı iha­le­ler­de usul­süz­lük ih­ba­rı üze­ri­ne baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma­da İz­mir baş­ta ol­mak üze­re İs­tan­bul, An­ka­ra, Ha­tay ve Va­n’­da zan­lı­la­ra ait ev ve iş­yer­le­ri­ne 500 po­li­sin ka­tıl­dı­ğı eş­za­man­lı ope­ras­yon­ yapıldı. İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dü­rü T.Y’­nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 25 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da ikin­ci yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da da adı ge­çen işa­da­mı M.C.B’­nin de bu­lun­du­ğu 12 ki­şi­nin aran­dı­ğı bil­di­ril­di.

İhale bilgisi sızdırılmış

Zan­lı­la­rın, TCDD’­nin li­man iş­let­me­le­rin­de­ki iha­le­le­re fe­sat ka­rış­tır­dı­ğı, rüş­vet kar­şı­lı­ğı iş­lem yap­tı­ğı, iha­le ve iş­lem­ler­le il­gi­li bil­gi sız­dır­dı­ğı, gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­dı­ğı id­di­a edil­di. Zan­lı­la­rın ay­rı­ca iha­le­ler­de usul­süz­lük ya­pa­rak is­te­dik­le­ri ki­şi­le­re ve­ril­me­si­ni sağ­la­dık­la­rı ile­ri sü­rül­dü.Gö­zal­tı­na alı­nan İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dü­rü T.Y, İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dür Yar­dım­cı­sı B.B, İz­mir Li­man İş­let­me Mü­dür Yar­dım­cı­sı M.Ö, İz­mir Li­ma­nı Ter­mi­nal Şe­fi M.A, İz­mir Ope­ras­yon Mü­dü­rü I.O, İz­mir Ter­mi­nal Şe­fi H.Ç, İz­mir Li­man Ope­ras­yon Mü­dü­rü Ş.A, li­man iş­let­me me­mur­la­rı N.A. ile H.B, pu­an­tör me­mu­ru A.O.Y, An­ka­ra TCDD Li­man Es­ki Dai­re Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ş.Ç, İs­ken­de­run Li­man Mü­dür Yar­dım­cı­sı O.N, Tat­van Van Gö­lü Fe­ri­bot iş­let­me­le­ri Mü­dü­rü Ş.Ç, işa­dam­la­rı S.E. ile G.B’­nin sor­gu­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edi­le­ce­ği bil­di­ril­di.

Operasyonu yapan polisler açığa alındı

İz­mi­r’­de li­man ope­ras­yo­nunu ger­çek­leş­ti­ren bi­rim­le­rin ba­şın­da­ki Em­ni­yet Mü­dür Yar­dım­cı­sı Meh­met Ali Şe­vik, Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ta­ner Ay­dın ve Nar­ko­tik Suç­la­rıy­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dü­rü Beh­zat Tuz­cu, dün öğ­le­den son­ra gö­rev­le­rin­den alın­dı.

Yıldırım: Önemli olan iş yapmaktır

Ulaş­tır­ma De­niz­ci­lik Ha­ber­leş­me es­ki Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, li­man ope­ras­yo­nuna ilişkin “3 yıl ara­dan son­ra ope­ras­yonun za­man­la­ma­sı ma­ni­dar­” dedi. Ya­pı­lan her iş­te mut­la­ka bir şey bul­mak is­ternirse “Bu­lur­su­nuz” ifadesini kullanan Yıldırım, “önemli olan iş yap­mak or­ta­ya bir ürün koy­maktır” dedi. Bacanağı olduğu iddia edilen C.H.’nin arandığının sorulması üzerine “A­lı­nıp alın­ma­dı­ğı­nı bil­mi­yo­rum” de­di.

TCDD: İnceledik cezalık durum yok

TCDD Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, li­man­da­ki rüşvet id­di­ala­rına yö­ne­lik sav­cı­lı­ğı­n 14 Ka­sım 2011’de so­ruş­tur­ma baş­lat­tı­ğı­nı açık­la­dı. Ko­nu­nun incelendiği bil­di­ri­le­rek, “Li­man­da­ki doğ­ru­dan te­min­ler, TCDD Tef­tiş Ku­ru­lu­’n­ca in­ce­len­miş ve ad­li ce­za­yı ge­rek­ti­re­cek her­han­gi bir du­rum ol­ma­dı­ğı tes­pit edil­miş­ti­r” de­nil­di. Ay­rı­ca TCDD’de ça­lı­şan 8 per­so­ne­lin bil­gi­le­ri­ne baş­vu­rul­mak üze­re gö­zal­tı­na alın­dı­ğı, Ge­nel Mü­dür­lük bi­na­sın­da ara­ma ya­pıl­ma­dı­ğı kay­de­dil­di.

T24

Kaynak: http://t24.com.tr/haber/liman-ihalesi...
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın