Görüş Bildir

'Galatasaray da Maruz Kaldı'

Haberler
> Spor
> 'Galatasaray da Maruz Kaldı'

'Galatasaray da Maruz Kaldı'

Fenerbahçe As­baş­ka­nı Ta­hir Pe­rek, Çay­kur Ri­zes­por ma­çın­da bir pe­nal­tı­sı ve­ril­me­yen Ga­la­ta­sa­ray'ın da ken­di­le­ri gi­bi ha­kem ha­ta­sı­na ma­ruz kal­dı­ğı­nı söy­le­di.

Fe­ner­bah­çe As­baş­ka­nı ve Mu­ha­sip Üye Ta­hir Pe­rek, gün­dem­de­ki ko­nu­la­ra iliş­kin çar­pı­cı de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.

Ön­ce­ki gün oy­na­nan ve 1-1 bi­ten Çay­kur Ri­ze-Ga­la­ta­sa­ray ma­çın­da da Ah­met Gör­kem Görk'ün ce­za ala­nı için­de eli­ne çar­pan top­ta ha­kem penal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­mek ye­ri­ne de­vam ka­ra­rı ver­miş­ti. O po­zis­yon da tıp­kı Si­vas-Fe­ner­bah­çe ma­çın­da Ka­dir Bek­mez­ci'nin eli­ne çar­pan top­ta ol­du­ğu gi­bi çiz­gi ha­ke­mi­nin önün­de ol­muş­tu.

Pe­rek, ha­ta­lı ka­rar­la­rı ve Ga­la­ta­sa­ray'ın ve­ril­me­yen pe­nal­tı­sı­nı yo­rum­la­dı. Ga­la­ta­sa­ray'ın da kendileri gibi ha­ta­lı ha­kem ka­ra­rı­na ma­ruz kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Çizgi ha­kem­ler­inde prob­lem var. Bel­ki de gö­rü­yor­lar ama söylemi­yor­lar. Ben­ce gör­me­me­le­ri müm­kün de­ğil. Ma­ale­sef ilave ha­kem uy­gu­la­ma­sın­dan bek­le­nen so­nuç alı­na­ma­dı' yo­ru­mun­u yaptı.

Çakır etkilenmez

Perek, geç­ti­ği­miz haf­ta için­de Fe­ner­bah­çe­li yö­ne­ti­ci­le­rin TFF Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­ören’e yaptığı ziyareti de değerlendirdi. Bunun doğ­ru bir adım ol­du­ğu­nu be­lir­terek 'Bir tep­ki gös­ter­mek la­zım­dı ve gös­te­ril­di. So­nu­cu­nu za­man, ki­şi­le­rin tu­tu­mu ve al­gı­la­ma du­rum­la­rı gös­te­re­cek. Ama böy­le bir şey ya­pıl­ma­lıy­dı' de­di. Bu gö­rüş­me­nin ar­dın­dan 2-0 bi­ten Fe­ner­bah­çe-Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­da leh­le­ri­ne 2 pe­nal­tı ve­ril­me­si­ni ise 'Bu bu­luş­ma­nın Genç­ler­bir­li­ği ma­çı­na yan­sı­dı­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum. Pe­nal­tı po­zis­yon­la­rı da­ha ön­ce bi­ze ve­ril­me­yen po­zis­yon­lar ka­dar net ve açık de­ğil. Ben­ce 2 pe­nal­tı da doğ­ruy­du. Cü­neyt Ça­kır gi­bi bir ha­ke­min et­ki al­tın­da ka­la­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum' ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bo­ca­la­ma at­la­tıl­dı

*Pe­rek şam­pi­yon­luk ya­rı­şı­nı şöy­le de­ğer­len­dir­di: 'Fe­ner­bah­çe bo­ca­la­ma dö­ne­mi­ni at­lat­tı. Bo­ca­la­ma­nın te­mel ne­den­le­rin­den bi­ri, önem­li fut­bol­cu­la­rın sa­kat ol­ma­sıy­dı. Şim­di nor­ma­le dö­nü­yor. Sa­kat­lık­tan ye­ni çık­mış ol­duk­la­rı için uyum sağ­la­mak­ta zor­luk çe­ke­bi­lir­ler ama ya­vaş ya­vaş for­ma gi­re­cek­ler ve es­ki performanslarına dö­ne­cek­ler.'

*Fenerbahçe Asbaşkanı Tahir Perek 28’inci haftadaki Ga­la­ta­sa­ray-Fe­ner­bah­çe der­bi­si için de şun­la­rı söy­le­di: 'Ca­mi­ada kli­şe­leş­miş olan 'Ga­la­ta­sa­ray'dan kork­ma­yız. Na­sıl ol­sa ye­ne­riz' kli­şe­si­ne sı­ğın­mak is­te­mi­yo­rum. Ama en azın­dan bir be­ra­ber­li­ği ra­hat bir şe­kil­de alı­rız di­ye dü­şü­nü­yo­rum.'

“El de­ğil gö­ğüs” sa­vun­ma­sı

Fe­ner­bah­çe Ba­sın Söz­cü­sü Mah­mut Us­lu, geç­ti­ği­miz gün­ler­de yap­tık­la­rı ba­sın top­lan­tı­sın­da MHK Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Alp ile ko­nuş­tu­ğu­nu açık­la­mış­tı. Bu­na gö­re Alp, Si­vas-Fe­ner­bah­çe ma­çı­nın çiz­gi ha­ke­mi Mu­rat Tür­ker ile gö­rüş­müş­tü. Tür­ker 'To­pun ele de­ğil, gö­ğü­se çarp­tı­ğı­nı gör­düm' di­ye­rek ken­di­si­ni sa­vun­muş­tu.

Bugün

Kaynak: http://www.radyospor.com/Futbol/17424...
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?