Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Fikret Orman'dan Gökhan İnler ve Stat Açıklaması

 > -

Be­şik­taş Baş­ka­nı Fik­ret Or­man, ta­kı­mın kamp yap­tı­ğı An­tal­ya­'da; tek­nik di­rek­tör Sla­ven Bi­lic, in­şa­atı sü­ren Vo­da­fo­ne Are­na ve ta­kım hak­kın­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Orman ayrıca, Napoli'de oynayan Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler'in transferi hakkında da konuştu.

Be­şik­taş Baş­ka­nı Fik­ret Or­man, ta­kı­mın kamp yap­tı­ğı An­tal­ya­'da; tek­nik di­rek­tör Sla­ven Bi­lic, in­şa­atı sü­ren Vo­da­fo­ne Are­na ve ta­kım hak­kın­da önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Orman ayrıca, Napoli'de oynayan Türk asıllı İsviçreli futbolcu Gökhan İnler'in transferi hakkında da konuştu.

Bugün Gazetesi'ne ko­nu­şan Baş­kan Or­man, gö­re­ve gel­di­ğin­den be­ri hiç İs­tan­bul der­bi­si ka­za­na­ma­yan Hır­vat ho­ca­ya sa­hip çık­tı. Bu se­zon Vo­da­fo­ne Are­na­’nın de­vam eden in­şa­atı ne­de­niy­le ken­di stat­la­rın­da oy­na­ya­ma­ma­la­rı­na gön­der­me ya­pan Or­man, “Der­bi ka­zan­mak önem­li ama li­gi ka­zan­mak da­ha önem­li. Bun­dan son­ra ken­di sa­ha­mız­daki der­bi­le­ri ka­za­na­ca­ğız. Bun­dan son­ra kendi evimizde yapacağımız der­bi­ler Vo­da­fo­ne Are­na'da ola­ca­k” de­di. (Be­şik­taş, se­zo­nun ikin­ci ya­rı­sın­da­ki İs­tan­bul der­bi­le­rin­de ev sa­hi­bi de­ğil.)

VODAFONE ARENA İKİNCİ YARIYA ZOR

Vo­da­fo­ne Are­na­’nın in­şa­at ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da da bil­gi ve­ren Or­man, şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: “Ye­ni sta­dı­mı­zın bi­ti­ril­me­si için yo­ğun ça­ba sarf edi­yo­ruz. Bu se­zo­nun so­nu­na ye­tiş­tir­mek için uğ­ra­şı­yo­ruz. Ar­zu­muz en azın­dan son bir- iki iç sa­ha ma­çı ye­ni sta­dı­mız­da oy­na­mak. An­cak şu an için bu pek müm­kün gö­zük­mü­yor. Zor du­ru­yor. Se­zo­nun ikin­ci dev­re­sin­de iç sa­ha maç­la­rı­mı­zı baş­ka şe­hir­ler­de oy­na­ya­ca­ğız. 6 ay­lık sü­re­ce bak­tı­ğı­mız­da iç sa­ha maç­la­rı­mı­zın dı­şa­rı­da ola­ca­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz.”

Or­man, Be­şik­taş'ın son dö­nem­de imaj ve eko­no­mik olarak ye­ni­den ya­pı­lan­ması ko­nu­sun­da iv­me ka­zan­dı­ğı dü­şün­ce­siy­le il­gi­li de konuştu. ''Sa­ha skor­la­rı iyi olun­ca, Be­şik­taş ka­mu­oyun­da iyi bir al­gı oluş­tur­du­ğu sü­re­ce biz de üze­ri­mi­ze dü­şe­ni yap­mış olu­ruz'' ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

GÖKHAN İNLER SEZON SONU OLABİLİR

Baş­kan, adı Be­şik­ta­ş’­la anı­lan ve Na­po­li­’de top koş­tu­ran or­ta sa­ha oyun­cu­su Gök­han İn­ler ko­nu­sun­da da ak­lın­da­ki­le­ri pay­laş­tı. Şu an için gün­dem­le­rin­de ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­terek, “Se­zon so­nun­da ola­bi­lir. Bu trans­fe­re o za­man ka­rar ve­re­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu.

Be­şik­ta­ş’­ın şu an iti­ba­riy­le ken­di­si­nin ha­yal et­ti­ği se­vi­ye­de olup ol­ma­dı­ğı so­ru­suy­la il­gi­li ola­rak­sa, “Tam de­ğil ama ya­vaş ya­vaş ka­mu­oyu da gö­rü­yor. Biz de gö­rü­yo­ruz. Emin adım­lar­la iler­li­yo­ruz. Ne ge­re­ki­yor­sa Be­şik­taş va­kur­lu­ğu içe­ri­sin­de ya­pı­yo­ruz” dedi.

BİLİC'İN İSTANBUL DERBİLERİ

2013-2014 SEZONU

(Tribün olayları nedeniyle hükmen yenik sayıldı.)

İkinci Devre

2014-2015 Sezonu

Maç sayısı: 6

Galibiyet: 0

Beraberlik: 2

Yenilgi: 4

eurosport

Haberin Tamamı İçin:

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir