Erdoğan'ın Dünürünün Villarına İmar İzni Çıktı

-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü Osman Ketenci'ye ait görünen ve üstünde 10 villa bulunan Çatalca’daki arazi, konut alanına çevrildi.

Türkiye, Erdoğan’ın dünürü Ketenci’nin üzerine kayıtlı İstanbul Çatalca’daki 55 dönümlük çiftlikten 17-25 Aralık tapeleriyle haberdar olmuştu. Kayıtlara göre Erdoğan, çiftlikteki 10 villanın dekorasyonuyla bizzat ilgileniyordu.

Sözcü­ ’nün haberine göre Ka­bak­ça köyün­de­ki Ketenci'ye ait çiftlik, imar plan­la­rın­da ta­rım ara­zi­si ola­rak ge­çi­yor­du. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin Ka­bak­ça köyü için ha­zır­la­dı­ğı ye­ni 1/5000’lik re­viz­yon imar pla­nın­da, Ke­ten­ci­’nin üze­rin­de 10 vil­la bu­lu­nan çift­li­ği­nin imarı ses­siz se­da­sız ko­nut ala­nı­na çev­ril­di.

Yak­la­şık yüz­de 90’ı İS­Kİ ko­ru­ma hav­za­sın­da bu­lu­nan Ka­bak­ça köyünde Er­do­ğa­n’­ın ar­ma­tör olan oğ­lu Bu­rak Er­do­ğa­n’­ın ka­yın­pe­de­ri Os­man Ke­ten­ci, 54 bin 489 met­re­ka­re ar­sa sa­tın al­mış­tı. Bir­bi­riy­le bağ­lan­tı­lı 7 par­sel­de bu­lu­nan bu ara­zi­de­ki 509 ve 527. par­sel­ler­de 10 vil­la var. Çift­lik ola­rak kul­la­nı­lan ara­zi­de ay­rı­ca yüz­me ha­vu­zu, te­nis kor­tu ve at ge­zin­ti ala­nı da bu­lu­nu­yor. Os­man Ke­ten­ci, Er­do­ğan ve ai­le­si­nin kul­lan­dı­ğı id­di­a edi­len çift­lik ara­zi­si­nin bir kıs­mı­nı Baş­ba­ka­n’­ın İET­T’­de fut­bol oy­na­dı­ğı yıl­lar­da ta­kım ar­ka­da­şı olan Bü­lent Azak­lı­’dan al­mış­tı. Ara­zi ta­pu ka­yıt­la­rın­da tar­la, imar plan­la­rın­da ise ta­rım ala­nıy­dı. Yıl­lar ön­ce ara­zi­ye ya­pı­lan 10 vil­la ile 30 yıl­dır ta­rım ala­nı olan par­sel­ler el de­ğiş­ti­rin­ce ko­nut ala­nı­na çev­ril­di.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünürü, bir zamanlar Kasımpaşa’da taksi durağı işletiyordu. Nasıl olduysa oldu, şimdi üstüne kayıtlı her biri milyon dolarlık 10 villası var. Çiftliğin değeri ise emlakçılara göre 55 milyon lira.

Ke­ten­ci­’nin üze­rin­de ko­nut ol­ma­yan ve sa­hip ol­du­ğu tüm par­sel­le­rin or­ta­sın­da ka­lan 529 ve 530 no’­lu par­sel­le­r ise ta­rım ala­nı ola­rak kal­dı. Bir ta­rım ala­nı­nı ta­rım vas­fın­dan çı­kar­mak için İl Ta­rım Mü­dür­lü­ğü ona­yı ge­re­ki­yor. İl Ta­rım Mü­dür­lü­ğü, Ke­ten­ci­’nin 529 ve 530 no’­lu par­se­li için İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­dan “ka­mu ya­ra­rı­” ya­zı­sı alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Önü­müz­de­ki gün­ler­de bu ta­rım ala­nı için de İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı gö­rü­şü alı­na­rak imar iz­ni çı­kar­tı­la­bi­lir.

Osman Ketenci’nin 7 parselinin bulunduğu dev arazi tapuda tarla olarak gözüküyor. Son yıllarda imarla ilgili en büyük usulsüzlükler bölge planlarında yapılıyor. 1/5 binlik planlarda birçok parsel bulunduğu için İBB Meclisi’nin her parseli ayrı ayrı değerlendirme şansı olmuyor. Muhalefetin meclis üyeleri, ranta yönelik değişikliklerin bölge planları içinde halledildiğini öne sürüyor. Bölge planları tüm bölgeyi etkiliyor, bütün olarak değerlendirilerek meclisten çoğunlukla geçiriliyor.

Zaman

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

İstanbulİstanbul Büyükşehir BelediyesiKasımpaşaRecep Tayyip Erdoğan
Görüş Bildir