Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Zarrab Gitti, Altın İthalatı Bitti

 > 
6PAYLAŞIM

Zarrab Gitti, Altın İthalatı Bitti

Zarrab Gitti, Altın İthalatı Bitti

Bora ERDİN / SÖZCÜ

Yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun ar­dın­dan ge­çen 2 ay­da Tür­ki­ye­’nin al­tın it­ha­la­tı ta­ri­hi dip nok­ta­la­ra düş­tü. Ge­çen yıl, 25 ton olan altın ithalatı ocak ayında 6 ton al­tın ile yıla başladı. Şu­bat­ta dü­şüş de­vam et­ti. Al­tın it­ha­la­tı şu­bat­ta bir ön­ce­ki aya gö­re yüz­de 79 dü­şüş­le 1.2 to­na ge­ri­le­di. Ope­ras­yon­da gö­zal­tı­na alı­nıp geç­ti­ği­miz gün­ler­de ser­best ka­lan Re­za Zar­rab İra­n’­a al­tın ih­raç ede­rek bu ül­ke­ye uy­gu­la­nan am­bar­go­yu de­li­yor­du.

Ka­ra pa­ra ak­la­yan ban­ker

İk­ti­sat­çı Ege Can­sen al­tın it­ha­la­tın­da­ki re­kor ge­ri­le­me­nin ar­ka­sın­da İra­n’­a ya­pı­lan öde­me­nin dur­ma­sı­nın ol­du­ğu­nu ak­tar­dı. Can­sen şun­la­rı söy­le­di: “İ­ra­n’­a ABD am­bar­go uy­gu­la­dı­ğı için al­dı­ğı­mız pet­rol ve ga­zın pa­ra­sı­nı nor­mal yol­lar­dan öde­ye­mi­yor­duk. Biz­de kur­naz­lık bit­mez. ‘Biz al­tın it­hal ede­lim, on­lar Tür­ki­ye­’den al­tın al­mış ol­sun­lar. Son­ra­da bi­ri­le­ri o al­tın­la­rı on­la­ra yol­la­mış ol­su­n’ di­ye bir yol bu­lun­du. Halk­ban­k’­ta he­sap açıl­dı. Bu­nun için de bah­se­di­len İran­lı hap­se gi­ren ki­şi as­lın­da ka­ra pa­ra ak­la­yan bir ban­ker… Ban­ker, öde­me­ler sis­te­min­de ça­lı­şı­yor. Bel­ki o şa­hıs da da­ha bü­yük bir sis­te­min Tür­ki­ye­’de­ki tem­sil­ci­si. O genç ar­ka­da­şın bu ka­dar işi tek ba­şı­na çe­vir­me­si müm­kün de­ğil. Ni­te­kim İra­n’­da Ba­bek Zen­ca­ni adın­da baş­ka bir adam ol­du­ğun­dan bah­se­di­li­yor. Al­tın it­ha­la­tı azal­mış ise de­mek ki; ar­tık bu pet­rol öde­me­le­ri­nin al­tın ile ya­pı­lan öde­me­si dur­du de­mek­tir.”

Altın ithalatı ayrılsın

Ege Can­sen, “İt­hal edi­len al­tın, pet­rol pa­ra­sı­nı öde­me­ye ya­ra­mı­yor­sa Tür­ki­ye­’nin za­ten bu ka­dar al­tın it­hal et­me­si­ne ge­rek yok” de­di. Can­sen, “Ne­dir al­tın? Hem pa­ra­dır, hem de em­ti­adır. Em­ti­a olan al­tın bir mik­tar iş­le­nir, ziy­net eş­ya­sı ola­rak ih­raç edi­lir. Bir mik­tar da ta­sar­ruf ale­ti ola­rak kul­la­nı­lır. Pa­ra olan al­tın ise gel­di­ği gi­bi yurt dı­şı­na trans­fer edi­lir. Ni­te­kim geç­ti­ği­miz al­tın it­ha­la­tı­nın pat­la­ma yap­ma­sı, ya­ni 8-10 mil­yar do­la­rı aş­ma­sı em­ti­a ti­ca­re­ti de­ğil­di. Bu­nu da­ha ön­ce kö­şem­de de yaz­dım. Mer­kez Ban­ka­sı­’nın pa­ra olan al­tın ile em­ti­a olan al­tı­nı ayır­ma­sı la­zım” dedi.

Ne kadar altın alıyordu?

2012’de ku­ru­lan ve or­tak­la­rı ara­sın­da Re­za Sar­raf olan Sa­fir Al­tın Ti­ca­ret İt­ha­lat İh­ra­cat Ltd. Şti. Zar­ra­b’­ın ken­di ifa­de­siy­le gün­de 1 ton al­tın ih­raç edi­yor­du. 2012’de 20 mil­yar TL’­lik al­tın ih­ra­ca­tı yap­tı­ğı­nı açık­la­yan Zar­ra­b’­ın şir­ke­ti­nin top­lam al­tın ih­ra­ca­tı­nın yüz­de 46’sını tek ba­şı­na yap­tı­ğı da id­di­alar ara­sın­da yer alı­yor.

Haberin Tamamı İçin:

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir