Görüş Bildir
Haberler
Umut Oran'dan TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e Sert Tepki

Umut Oran'dan TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e Sert Tepki

05.03.2014 - 14:22 Son Güncelleme: 05.03.2014 - 14:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın, Saban ve atv’nin satışına ilişkin olarak Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin, kişisel web sayfasından kaldırılmasına ilişkin TİB yazısı ile ilgili resmi başvurularına geçiştiren yanıtlar geldi.

BTK ve TİB, ka­mu­oyun­da “san­sü­r” tar­tış­ma­sı baş­la­tan ta­lep­le il­gi­li ola­rak CHP’­li ve­ki­le “seh­ven gön­de­ril­miş­tir, in­ce­le­me­ler sü­rü­yo­r” ya­nı­tı ver­di.

Çİ­ÇEK: ÖZEN­Lİ OLUN

Mec­lis Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çek ise, TBMM Baş­kan­lı­ğı­’nın res­mi in­ter­net si­te­sin­den söz ko­nu­su öner­ge­nin kal­dı­rıl­ma­sı­na iliş­kin ta­lep gel­me­di­ği­ni be­lirt­ti. Çi­çek, TİB Baş­kan­lı­ğı ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de, TBMM Baş­kan­lı­ğı ve mil­let­ve­kil­le­riy­le ya­pı­la­cak iş ve iş­lem­ler­de da­ha özen­li olun­ma­sı­nın is­ten­di­ği­ni vur­gu­la­dı.

Çi­çek, Ora­n’­ın ya­zı­lı öner­ge­si­nin ki­şi­sel web si­te­sin­den kal­dı­rıl­ma­sı ta­le­biy­le il­gi­li ola­rak ise “Şah­si in­ter­net si­te­niz­le il­gi­li ya­pı­la­cak iş­lem bu­lun­ma­mak­ta­dı­r” ce­va­bi ya­zı­sı gön­der­di. Umut Oran, Mec­lis Baş­ka­nı Çi­çe­k’­e tep­ki gös­te­re­rek, “TBMM Baş­ka­nı­’nın bir say­fa­lık içi boş ya­nı­tın­da ko­nu­yu sap­tır­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz. 15 ya­şın­da­ki Twit­ter he­sa­bı olan genç­le­rin bi­le bil­di­ği ko­nu­yu bil­mez­den gel­mek­te­dir. Çi­çek, be­nim özel web si­tem­de ye­mek ta­ri­fi ya da aşk şi­ir­le­ri ya­yın­lan­mı­yor, ta­ma­mı se­nin önü­ne ge­len so­ru öner­ge­si ve ba­kan­la­rın ya­nıt­la­rı ya­yın­la­nı­yor. Ya­ni bu özel de­ğil ge­nel bir teh­li­ke Sa­yın Çi­çek, ge­nel! Bir mil­let­ve­ki­li­nin web si­te­sin­de­ki öner­ge­nin kal­dı­rıl­ma­sı is­te­ni­yor da­ha bu­nu an­la­ya­ma­mış­sı­nı­z” de­di.

HAYAL KIRIKLIĞI

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Oran, TİB ve BTK’­dan ge­len ‘seh­ven ol­du’ şek­lin­de­ki res­mi ya­nıt­la­ra da tep­ki gös­te­re­rek, “TİB, BTK ve TBMM Baş­ka­nı­’n­dan ge­len üç ya­nıt ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­rat­mış­tır. Gö­rü­nen o ki Tür­ki­ye­’de ‘seh­ve­n’ ca­na­va­rı yi­ne hort­la­mış­tı­r” diye konuştu.

Kaynak: http://politika.bugun.com.tr/ciceke-s...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam