Türkiye'de Kutuplaşmanın Ulaştığı Tehlikeli Nokta

19PAYLAŞIM

Türkiye'de Kutuplaşmanın Ulaştığı Tehlikeli Nokta

Türkiye'de Kutuplaşmanın Ulaştığı Tehlikeli Nokta

BİLGESAM araştırması etnik, dini ve siyasi ayrımcılık ve kutuplaşmanın tehlikeli düzeye ulaştığını ortaya koydu. Buna göre; 4 kişiden biri Alevi’yle, katılımcıların yüzde 22.7’si de bir Kürt’le evlenmek istemiyor. Her 10 kişiden birisinin Kürtler’le birlikte yaşamayı problem olarak görmesi ise dikkat çekti

Bil­ge Adam­lar Stra­te­jik Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi (BİL­GE­SAM) Tür­ki­ye'de Et­nik, Di­ni Ve Si­ya­si Ku­tup­laş­ma baş­lık­lı bir araş­tır­ma yap­tı.

Dr. Sa­lih Ak­yü­rek ve Fat­ma Se­rap Koy­de­mi­r’­in yap­tı­ğı ça­lış­ma­da, 5 bin 39 ki­şi­ye in­ter­net üze­rin­den et­nik, di­n, si­ya­si ku­tup­laş­ma­yı ve ay­rım­cı­lı­ğı öl­çen 109 so­ru yö­nel­til­di.

Bugün 'ün haberine göre Ma­yıs ve Ha­zi­ran 2014’te ya­pı­lan araş­tır­ma; ku­tup­laş­ma­nın bir­den faz­la grup ara­sın­da gö­rül­dü­ğü­nü ve son yıl­lar­da si­ya­si ku­tup­laş­ma­nın da et­ki­siy­le olduk­ça teh­li­ke­li dü­ze­ye ulaş­tı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı.

KÜRT BAŞ­BA­KAN İS­TEN­Mİ­YOR

An­ke­te ka­tı­lan­lar­dan yüz­de 34.4’ü bir Kür­t’­ün Tür­ki­ye­’de baş­ba­kan veya cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sın­dan ra­hat­sız­lık du­ya­ca­ğı­nı söy­le­di.

Yüz­de 22.7 bir Kürt ile ev­li­lik yo­luy­la ak­ra­ba ol­ma­yı ve yüz­de 10.6’sı da bir Kürt ile bir­lik­te ya­şa­ma­yı prob­lem ola­rak gör­dü­ğü­nü ak­tar­dı.

AYRIM­CI­LIK MAĞ­DU­RU­YUM

Kürt­le­rin yüz­de 74.1’i geç­mi­şin­de et­nik kim­li­ği ne­de­niy­le ay­rım­cı­lı­ğa ma­ruz kal­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken yüz­de 43.9’u da hâ­lâ ay­nı ay­rım­cı­lı­ğa ma­ruz kal­dı­ğı­nı be­yan et­ti.

BİR­LİK­TE YA­ŞAMA HAYIR

Her 10 ki­şi­den bi­ri­si­nin Kürt­ler­’le bir­lik­te ya­şa­ma­yı prob­lem ola­rak gör­dü­ğü ve Türk­le­r’in Kürt­le­r’e yö­ne­lik tep­ki­sel­li­ği­nin, Kürt­le­r’in Türk­le­r’e tep­ki­sel­li­ğin­den da­ha yük­sek ol­du­ğu be­lir­til­di. Or­ta­la­ma 5 Tür­k’­ten bi­ri­si­nin özel ve ka­mu­sal alan­da Kürt­le­r’e yö­ne­lik bir tep­ki­sel­lik bes­le­di­ği or­ta­ya ko­nul­du.

Tür­ki­ye ge­ne­lin­in yüz­de 30.6’sı bir Ale­vi ile ev­li­lik yo­lu ile ak­ra­ba ol­ma­yı prob­lem ola­rak gö­rür­ken yüz­de 21’i bir Ale­vi'nin Tür­ki­ye'de baş­ba­kan ol­ma­sı­nı yüz­de 4.5’i ise bir Ale­vi ile Tür­ki­ye­’de bir­lik­te ya­şa­ma­yı prob­lem ola­rak gö­rü­yor.

BA­ŞÖR­TÜ­SÜ PROB­LEM DEĞİL

Tür­ki­ye ge­ne­li­nin yüz­de 15.3’ü ba­şör­tü­lü bir ai­le­nin Tür­ki­ye'de baş­ba­kan ve­ya cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı­nı prob­lem ola­rak gö­rü­yor.

Yüz­de 7.4’ü ba­şör­tü­lü bir ai­le ile ev­li­lik yo­luy­la ak­ra­ba ol­ma­yı is­te­mez­ken 3.2’si de ba­şör­tü­lü bir ai­ley­le bir­lik­te Tür­ki­ye­’de ya­şa­ma­yı prob­lem ola­rak gö­rü­yor.

ÖTE­Kİ­LEŞ­TİR­ME SÖY­LE­Mİ

Ül­ke­de­ki si­ya­si ku­tup­laş­ma­nın da en az di­ni ku­tup­laş­ma ka­dar yük­sek; hat­ta özel­lik­le AKP ve HDP seç­me­ni­ne yö­ne­lik tep­ki­nin di­ni ve et­nik ku­tup­laş­ma­dan çok da­ha faz­la ol­du­ğu belir­til­di.

Si­ya­si te­mel­de ay­rım­cı­lık al­gı­sı­nın geç­mi­şe gö­re önem­li de­re­ce­de art­tı­ğı vur­gu­la­na­rak ar­tan si­ya­si ay­rım­cı­lık­ta, son dö­nem­de AK Par­ti­’nin ken­din­den ol­ma­ya­nı öte­ki­leş­ti­ren söy­lem­le­rinin et­ki­si­nin ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Tür­ki­ye­’de si­ya­si ku­tup­laş­ma­nın pek çok alan­da ay­rım­cı­lığa dö­nü­şe­rek teh­li­ke sin­yal­le­ri ver­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di.

Zaman

Haberin Tamamı İçin:
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir