Türkiye'de Kutuplaşmanın Ulaştığı Tehlikeli Nokta

-

Türkiye'de Kutuplaşmanın Ulaştığı Tehlikeli Nokta

Türkiye'de Kutuplaşmanın Ulaştığı Tehlikeli Nokta

BİLGESAM araştırması etnik, dini ve siyasi ayrımcılık ve kutuplaşmanın tehlikeli düzeye ulaştığını ortaya koydu. Buna göre; 4 kişiden biri Alevi’yle, katılımcıların yüzde 22.7’si de bir Kürt’le evlenmek istemiyor. Her 10 kişiden birisinin Kürtler’le birlikte yaşamayı problem olarak görmesi ise dikkat çekti

Bil­ge Adam­lar Stra­te­jik Araş­tır­ma­lar Mer­ke­zi (BİL­GE­SAM) Tür­ki­ye'de Et­nik, Di­ni Ve Si­ya­si Ku­tup­laş­ma baş­lık­lı bir araş­tır­ma yap­tı.

Dr. Sa­lih Ak­yü­rek ve Fat­ma Se­rap Koy­de­mi­r’­in yap­tı­ğı ça­lış­ma­da, 5 bin 39 ki­şi­ye in­ter­net üze­rin­den et­nik, di­n, si­ya­si ku­tup­laş­ma­yı ve ay­rım­cı­lı­ğı öl­çen 109 so­ru yö­nel­til­di.

Bugün 'ün haberine göre Ma­yıs ve Ha­zi­ran 2014’te ya­pı­lan araş­tır­ma; ku­tup­laş­ma­nın bir­den faz­la grup ara­sın­da gö­rül­dü­ğü­nü ve son yıl­lar­da si­ya­si ku­tup­laş­ma­nın da et­ki­siy­le olduk­ça teh­li­ke­li dü­ze­ye ulaş­tı­ğı­nı or­ta­ya çı­kar­dı.

KÜRT BAŞ­BA­KAN İS­TEN­Mİ­YOR

An­ke­te ka­tı­lan­lar­dan yüz­de 34.4’ü bir Kür­t’­ün Tür­ki­ye­’de baş­ba­kan veya cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sın­dan ra­hat­sız­lık du­ya­ca­ğı­nı söy­le­di.

Yüz­de 22.7 bir Kürt ile ev­li­lik yo­luy­la ak­ra­ba ol­ma­yı ve yüz­de 10.6’sı da bir Kürt ile bir­lik­te ya­şa­ma­yı prob­lem ola­rak gör­dü­ğü­nü ak­tar­dı.

AYRIM­CI­LIK MAĞ­DU­RU­YUM

Kürt­le­rin yüz­de 74.1’i geç­mi­şin­de et­nik kim­li­ği ne­de­niy­le ay­rım­cı­lı­ğa ma­ruz kal­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken yüz­de 43.9’u da hâ­lâ ay­nı ay­rım­cı­lı­ğa ma­ruz kal­dı­ğı­nı be­yan et­ti.

BİR­LİK­TE YA­ŞAMA HAYIR

Her 10 ki­şi­den bi­ri­si­nin Kürt­ler­’le bir­lik­te ya­şa­ma­yı prob­lem ola­rak gör­dü­ğü ve Türk­le­r’in Kürt­le­r’e yö­ne­lik tep­ki­sel­li­ği­nin, Kürt­le­r’in Türk­le­r’e tep­ki­sel­li­ğin­den da­ha yük­sek ol­du­ğu be­lir­til­di. Or­ta­la­ma 5 Tür­k’­ten bi­ri­si­nin özel ve ka­mu­sal alan­da Kürt­le­r’e yö­ne­lik bir tep­ki­sel­lik bes­le­di­ği or­ta­ya ko­nul­du.

Tür­ki­ye ge­ne­lin­in yüz­de 30.6’sı bir Ale­vi ile ev­li­lik yo­lu ile ak­ra­ba ol­ma­yı prob­lem ola­rak gö­rür­ken yüz­de 21’i bir Ale­vi'nin Tür­ki­ye'de baş­ba­kan ol­ma­sı­nı yüz­de 4.5’i ise bir Ale­vi ile Tür­ki­ye­’de bir­lik­te ya­şa­ma­yı prob­lem ola­rak gö­rü­yor.

BA­ŞÖR­TÜ­SÜ PROB­LEM DEĞİL

Tür­ki­ye ge­ne­li­nin yüz­de 15.3’ü ba­şör­tü­lü bir ai­le­nin Tür­ki­ye'de baş­ba­kan ve­ya cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­sı­nı prob­lem ola­rak gö­rü­yor.

Yüz­de 7.4’ü ba­şör­tü­lü bir ai­le ile ev­li­lik yo­luy­la ak­ra­ba ol­ma­yı is­te­mez­ken 3.2’si de ba­şör­tü­lü bir ai­ley­le bir­lik­te Tür­ki­ye­’de ya­şa­ma­yı prob­lem ola­rak gö­rü­yor.

ÖTE­Kİ­LEŞ­TİR­ME SÖY­LE­Mİ

Ül­ke­de­ki si­ya­si ku­tup­laş­ma­nın da en az di­ni ku­tup­laş­ma ka­dar yük­sek; hat­ta özel­lik­le AKP ve HDP seç­me­ni­ne yö­ne­lik tep­ki­nin di­ni ve et­nik ku­tup­laş­ma­dan çok da­ha faz­la ol­du­ğu belir­til­di.

Si­ya­si te­mel­de ay­rım­cı­lık al­gı­sı­nın geç­mi­şe gö­re önem­li de­re­ce­de art­tı­ğı vur­gu­la­na­rak ar­tan si­ya­si ay­rım­cı­lık­ta, son dö­nem­de AK Par­ti­’nin ken­din­den ol­ma­ya­nı öte­ki­leş­ti­ren söy­lem­le­rinin et­ki­si­nin ol­du­ğu vur­gu­lan­dı. Tür­ki­ye­’de si­ya­si ku­tup­laş­ma­nın pek çok alan­da ay­rım­cı­lığa dö­nü­şe­rek teh­li­ke sin­yal­le­ri ver­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di.

Zaman

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir