Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Stoch Fenerbahçe'ye Geri Dönmek İstiyor

-

Stoch Fenerbahçe'ye Geri Dönmek İstiyor

Stoch Fenerbahçe'ye Geri Dönmek İstiyor

Yunanistan’a ki­ra­la­nan Slo­vak­ya­lı, lig ve ku­pa kay­be­di­lin­ce ken­di­si­ni bü­yük bir kar­ma­şa­nın için­de bul­du. Ta­raf­tar­lar te­sis­le­ri bas­tı. Oyun­cu­lar kor­ku­dan id­ma­na çık­ma­dı.

Stoch 2 yıl da­ha söz­leş­me­si bu­lu­nan ku­lü­bü­ne dön­me pla­nı için­de. Ya­ban­cı so­ru­nu ise Fe­ner­bah­çe’yi dü­şün­dü­rü­yor.

Fe­ner­bah­çe’nin, Yu­nan eki­bi PA­OK’a se­zon ba­şın­da ki­ra­la­dı­ğı Mi­ros­lav Stoch’ta çar­pı­cı ge­liş­me­ler ya­şa­nı­yor. Slo­vak fut­bol­cu, Se­la­nik’in Si­yah-Be­yaz­lı eki­bin­de iyi bir per­for­mans or­ta­ya koy­du. An­cak şam­pi­yon­luk­lar ka­zan­mak is­te­yen PA­OK, li­gi Oly­mpi­akos’un 17 pu­an ge­ri­sin­de 69 pu­an­la ikin­ci bi­tir­di, geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si gü­nü Pa­nat­hi­na­ikos ile oy­na­dı­ğı ku­pa fi­na­li­ni de 4-1 kay­be­din­ce ku­lüp ka­rış­tı.

Ta­raf­tar­lar geç­ti­ği­miz pa­zar­te­si gü­nü id­ma­nı bas­tı. Baş­kan İvan Sav­vi­dis, bü­tün tek­nik kad­ro­yu kov­ma ka­ra­rı al­dı. Ku­lüp­te­ki ka­rı­şık­lık Stoch’u te­dir­gin et­ti. Stoch, şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nan ve is­tik­rar içe­ri­sin­de olan Fe­ner­bah­çe’ye dö­nü­şü dü­şün­me­ye baş­la­dı. Sa­rı-Laci­vert­li­takımda ka­rı­şık­lık bu­lun­ma­ma­sı ve ku­lü­bün eko­no­mik ra­hat­lı­ğı 24 ya­şın­da­ki fut­bol­cu­nun dö­nüş fik­ri­ni kö­rük­le­yen et­men­ler.

Güveni tam

Tek­nik di­rek­tör Georgios Ge­or­gi­adis’in PA­OK’ta 39 kez for­ma şan­sı ver­di­ği Stoch ise ken­di­si­ne gü­ve­ni­yor ve Er­sun Ya­nal’ın gö­zü­ne gi­re­bi­le­ce­ği­ne inan­cı tam. Oy­sa yö­ne­tim onu sat­mayı, en kö­tü ih­ti­mal­le ye­ni­den PA­OK’a ki­ra­la­ma­yı plan­lı­yor­du.

Lig bitti

Yu­na­nis­tan’da li­gin nor­mal se­zo­nu ve ku­pa maç­la­rı bit­ti. Dev­ler­Li­gi ile Av­ru­pa Li­gi’ne gi­de­cek ta­kım­la­rın bel­li ola­ca­ğı 4 ta­kım­lı mi­ni lig oy­na­nı­yor. Fe­ner­bah­çe’nin se­zon so­nu­na ka­dar PA­OK’a ki­rala­dı­ğı Stoch’un Ka­nar­ya ile olan söz­leş­me­si ise 30 Ha­zi­ran 2016’da bi­ti­yor.

Yabancıda sıkıntı var

Mev­cut Fe­ner­bah­çe kad­ro­sun­da Al­ves, Kad­lec, Me­ire­les, Ba­ro­ni, Hol­men, Kuyt, Sow, Eme­ni­ke, We­bo ol­mak üze­re 9 ya­ban­cı var. Stoch, PA­OK’ta; Yo­bo, Nor­wich’te; Kra­sic de Bas­ti­a’da ki­ra­lık oy­nu­yor. Ya­ni top­lam 12 ya­ban­cı var. Bu isim­ler ara­sın­da se­zon so­nun­da söz­leş­me­si bitecek oyun­cu bu­lun­mu­yor. Bu ne­den­le Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­mi kon­ten­ja­nın 8’e na­sıl in­di­ri­le­ceği­ni ka­ra ka­ra dü­şü­nü­yor...

Eurosport

Haberin Tamamı İçin:

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir