Stoch Fenerbahçe'ye Geri Dönmek İstiyor

-
1 dakikada okuyabilirsiniz

Stoch Fenerbahçe'ye Geri Dönmek İstiyor

Stoch Fenerbahçe'ye Geri Dönmek İstiyor

Yunanistan’a ki­ra­la­nan Slo­vak­ya­lı, lig ve ku­pa kay­be­di­lin­ce ken­di­si­ni bü­yük bir kar­ma­şa­nın için­de bul­du. Ta­raf­tar­lar te­sis­le­ri bas­tı. Oyun­cu­lar kor­ku­dan id­ma­na çık­ma­dı.

Stoch 2 yıl da­ha söz­leş­me­si bu­lu­nan ku­lü­bü­ne dön­me pla­nı için­de. Ya­ban­cı so­ru­nu ise Fe­ner­bah­çe’yi dü­şün­dü­rü­yor.

Fe­ner­bah­çe’nin, Yu­nan eki­bi PA­OK’a se­zon ba­şın­da ki­ra­la­dı­ğı Mi­ros­lav Stoch’ta çar­pı­cı ge­liş­me­ler ya­şa­nı­yor. Slo­vak fut­bol­cu, Se­la­nik’in Si­yah-Be­yaz­lı eki­bin­de iyi bir per­for­mans or­ta­ya koy­du. An­cak şam­pi­yon­luk­lar ka­zan­mak is­te­yen PA­OK, li­gi Oly­mpi­akos’un 17 pu­an ge­ri­sin­de 69 pu­an­la ikin­ci bi­tir­di, geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si gü­nü Pa­nat­hi­na­ikos ile oy­na­dı­ğı ku­pa fi­na­li­ni de 4-1 kay­be­din­ce ku­lüp ka­rış­tı.

Ta­raf­tar­lar geç­ti­ği­miz pa­zar­te­si gü­nü id­ma­nı bas­tı. Baş­kan İvan Sav­vi­dis, bü­tün tek­nik kad­ro­yu kov­ma ka­ra­rı al­dı. Ku­lüp­te­ki ka­rı­şık­lık Stoch’u te­dir­gin et­ti. Stoch, şam­pi­yon­lu­ğu ka­za­nan ve is­tik­rar içe­ri­sin­de olan Fe­ner­bah­çe’ye dö­nü­şü dü­şün­me­ye baş­la­dı. Sa­rı-Laci­vert­li­takımda ka­rı­şık­lık bu­lun­ma­ma­sı ve ku­lü­bün eko­no­mik ra­hat­lı­ğı 24 ya­şın­da­ki fut­bol­cu­nun dö­nüş fik­ri­ni kö­rük­le­yen et­men­ler.

Güveni tam

Tek­nik di­rek­tör Georgios Ge­or­gi­adis’in PA­OK’ta 39 kez for­ma şan­sı ver­di­ği Stoch ise ken­di­si­ne gü­ve­ni­yor ve Er­sun Ya­nal’ın gö­zü­ne gi­re­bi­le­ce­ği­ne inan­cı tam. Oy­sa yö­ne­tim onu sat­mayı, en kö­tü ih­ti­mal­le ye­ni­den PA­OK’a ki­ra­la­ma­yı plan­lı­yor­du.

Lig bitti

Yu­na­nis­tan’da li­gin nor­mal se­zo­nu ve ku­pa maç­la­rı bit­ti. Dev­ler­Li­gi ile Av­ru­pa Li­gi’ne gi­de­cek ta­kım­la­rın bel­li ola­ca­ğı 4 ta­kım­lı mi­ni lig oy­na­nı­yor. Fe­ner­bah­çe’nin se­zon so­nu­na ka­dar PA­OK’a ki­rala­dı­ğı Stoch’un Ka­nar­ya ile olan söz­leş­me­si ise 30 Ha­zi­ran 2016’da bi­ti­yor.

Yabancıda sıkıntı var

Mev­cut Fe­ner­bah­çe kad­ro­sun­da Al­ves, Kad­lec, Me­ire­les, Ba­ro­ni, Hol­men, Kuyt, Sow, Eme­ni­ke, We­bo ol­mak üze­re 9 ya­ban­cı var. Stoch, PA­OK’ta; Yo­bo, Nor­wich’te; Kra­sic de Bas­ti­a’da ki­ra­lık oy­nu­yor. Ya­ni top­lam 12 ya­ban­cı var. Bu isim­ler ara­sın­da se­zon so­nun­da söz­leş­me­si bitecek oyun­cu bu­lun­mu­yor. Bu ne­den­le Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­mi kon­ten­ja­nın 8’e na­sıl in­di­ri­le­ceği­ni ka­ra ka­ra dü­şü­nü­yor...

Eurosport

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

2016FenerbahçeKuytSowYunanistan
Görüş Bildir