Özgür Olmam Başlangıç Devamı Gelecek

154PAYLAŞIM

Özgür Olmam Başlangıç Devamı Gelecek

Özgür Olmam Başlangıç Devamı Gelecek

Ergenekon davasında tahliye edilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Balyoz ve Ergenekon sanıklarının ailelerinin düzenlediği eyleme katıldı. Başbuğ, Balyoz davasındaki arkadaşlarının özgürlüğünün yakın olduğunu söyledi.

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin ‘hak ih­la­li­’ ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da tah­li­ye edi­len es­ki Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İl­ker Baş­buğ, Be­şik­ta­ş’­ta ey­le­me ka­tıl­dı. ‘Var­di­ya Biz­de Plat­formu­’nun Be­şiktaş'ta Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz sa­nık­la­rı­nın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı için yap­tı­ğı ey­le­me des­tek ama­cıy­la ge­len Baş­bu­ğ’­u çok sa­yı­da va­tan­daş al­kış­lar­la kar­şı­la­dı.

‘ÖZGÜRLÜKLERİ YAKIN’

Ey­lem­de ko­nuş­ma ya­pan İl­ker Baş­buğ, “E­sa­ret dö­ne­mim­den kur­tul­mam, öz­gür­lü­ğü­me ka­vuş­mam bir baş­lan­gıç­tı. Bu­nun de­va­mı mut­la­ka ge­le­cek. Bun­dan emin olun” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. TSK’­ya en bü­yük dar­be­nin Bal­yoz Da­va­sı­’y­la vu­rul­du­ğu­nu söy­le­yen İl­ker Baş­buğ, “323 si­lah ar­ka­da­şım bu da­va kap­sa­mın­da ce­za al­mış­tır. Şu an­da ce­za­evin­de tu­tuk­lu ola­rak bu­lun­mak­ta­dır­lar. Ama ina­nı­yo­rum ki on­la­rın da öz­gür­lü­ğü ya­kın­dır. Bü­tün si­lah ar­ka­daş­la­rı­mın en ya­kın za­man­da biz­ler­le be­ra­ber ola­ca­ğı­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum ve bu­nu el­bet­te bek­le­yip, ta­kip ede­ce­ğiz” de­di.

Ce­za­evin­de tu­tuk­lu ve­ki­l ola­rak bir tek En­gin Ala­n’­ın kal­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Baş­buğ, şun­la­rı kay­det­ti: “Ala­n’­ı Ku­le­li As­ke­ri Li­se­si­’n­den be­ri ta­nı­rım. Ger­çek­ten bir ve­ki­li­n ce­za­evin­de bu­lun­ma­sı he­pi­mi­zin ayı­bı­dır. Her şey­den ön­ce TBMM’­nin ayı­bı­dır.”

KANYON’DA KUYRUK OLUŞTU

Başbuğ daha sonra Levent’teki Kanyon Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen imza törenine katıldı. Başbuğ’a “Suçlamalara Karşı Gerçekler” adlı kitabıyla, “Er Mektubu Görülmüştür” isimli kitabı imzalatmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Ergenekon’da 30 hükümlü tahliye istedi

Ergenekon davasında hüküm giyen 30 isim tahliye için cu­ma gü­nün­den iti­ba­ren mahkemeye başvurdu. Tahliye talep edenler arasında Yal­çın Kü­çük, Ga­ze­te­ci Tun­cay Öz­kan, Do­ğu Pe­rin­çek, Dur­sun Çi­çek, Ke­mal Ke­rinç­siz, Ve­li Kü­çük, Ok­tay Yıl­dı­rım, Mu­zaf­fer Te­kin gibi isimler var. Hasan Iğsız ve danıştay saldırganı Alparslan Aslan’ın pazartesi günü tahliye talebinde bulunacağı öğrenildi.

TEPKİLER

İl­ker Baş­bu­ğ’­un tah­li­ye­si­ne si­ya­si­ler­den far­klı tep­ki­ler gel­di.

Bi­lim ve Sa­na­yi Ba­ka­nı Fikri Işık “Ba­zı­la­rı ‘ben be­ra­at et­ti­m’ na­ra­la­rı atı­yor. Bun­lar unut­ma­sın­ ki bu dün­ya­da he­sa­bı so­rul­ma­yan iş­le­rin he­sa­bı mu­hak­kak ya­rın so­ru­la­cak.

MHP Grup Baş­kan­ve­ke­li Ok­tay Vu­ral “Bu­gün han­gi yüz­le, utan­ma­dan, sı­kıl­ma­dan İl­ker Baş­bu­ğ’­u Baş­ba­kan te­le­fon­la arı­yor. Hem suç­lu­yor­su­nuz, hem onun Yü­ce Di­va­n’­da yar­gı­lan­ma­sı­nı en­gel­li­yor­su­nu­z.”

BBP Ge­nel Baş­ka­nı Mus­ta­fa Des­ti­ci “Biz hiç kim­se­nin ha­pis­te kal­ma­sın­dan ya da ora­lar­da çü­rü­me­sin­den mem­nun ol­ma­yı­z.”

Bugün Gazetesi

Haberin Tamamı İçin:
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir