Görüş Bildir
Haberler
TV
Naklen Yayın Gelirleri Krize Yol Açtı

Naklen Yayın Gelirleri Krize Yol Açtı

Ulaş
26.07.2014 - 11:24

Eskişehirspor, naklen yayın gelirlerinin adil paylaştırılmadığı gerekçesiyle atağa kalkıyor.

Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un haksız yere havuzdan fazla pay aldıkları gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’nu, Rekabet Kurumu’na şikayet etme hazırlığında.

Türk fut­bo­lun­da önü­müz­de­ki gün­le­rin en önem­li gün­dem mad­de­si nak­len ya­yın ge­lir­le­ri ola­cak gi­bi gö­rü­nü­yor. Spor To­to Sü­per Lig’in kök­lü ekip­le­rin­den Es­ki­şe­hirs­por’un Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun (TFF) ha­vuz da­ğı­lı­mı­nı adil yap­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le Re­ka­bet Ku­ru­mu’­na şi­ka­yet et­me­ye ha­zır­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Kır­mı­zı-Si­yah­lı yö­ne­ti­min bir sü­re ön­ce hu­kuk­çu­la­rın­dan ko­nuy­la il­gi­li de­tay­lı bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di­ği öğ­re­nil­di. Hu­kuk­çu­la­rın ise bu ça­lış­ma­yı bi­tir­mek üze­re ol­duk­la­rı kay­de­dil­di.

Kulüpler Birliği’ne taşıyacaklar

6 Ağus­tos’ta ya­pı­la­cak Ku­lüp­ler Bir­li­ği’nin baş­kan­lık se­çi­min­de Ana­do­lu ku­lüp­le­riy­le de­tay­lı bir bil­gi ve­ri­le­cek. Es­ki­şe­hirs­por yö­ne­ti­mi söz ko­nu­su zir­ve­de “Ana­do­lu ku­lüp­le­ri­ne da­ğı­tı­lan pa­ra ile 4 bü­yük­le­re (Fe­ner­bah­çe, Ga­la­ta­sa­ray, Be­şik­taş ve Trab­zons­por) da­ğı­tı­lan pa­ra ara­sın­da ina­nıl­maz fark var. Bu ra­kam­lar­la bu ta­kım­lar­la mü­ca­de­le ede­me­yiz” gö­rü­şü­nü ak­ta­ra­cak.

Pe­ki Es­ki­şe­hirs­por’un mem­nun ol­ma­dı­ğı mev­cut nak­len ya­yın ge­lir ha­vuz da­ğı­lı­mı na­sıl ger­çek­le­şi­yor? Bu ko­nu­da TFF’nin be­lir­le­di­ği kıs­tas­lar şöy­le:

-14 takıma 27.5’er milyon lira

-*%11’i Sü­per Lig de şam­pi­yon olan ta­kım­la­rın şam­pi­yon­luk sa­yı­la­rı­na gö­re;

-*%35’i ku­lüp­le­re eşit olarak,

-*%45’i per­for­man­sa bağ­lı ba­şa­rı pri­mi ola­rak,

-*%9’u ise ilk al­tı­ya gi­ren ta­kım­la­ra ba­şa­rı pri­mi ola­rak dağıtılacak.

  • Bugün / Eurosport
Kaynak: http://tr.eurosport.com/futbol/super-...
İçeriğin Devamı Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın