Galatasaray'dan Sneijder İtirafı Geldi

 > 
7PAYLAŞIM
Galatasaray'dan Sneijder İtirafı Geldi

Galatasaray'da 2. Başkan Hamdi Yasaman, Sneijder'in değerinin 7 milyon ile 10 milyon Euro arasında olduğunu, tekliflerin önüne geçmek için 20 milyon istediklerini söyledi.

Ga­la­ta­sa­ray İkin­ci Baş­ka­nı Ham­di Ya­sa­man, gün­dem­de yer alan ko­nu­lar hak­kın­da önem­li açık­la­ma­lar yap­tı. Bugün’­e ko­nu­şan Ya­sa­man, ön­ce­lik­li ola­rak trans­fer için adı İtal­yan eki­bi Ju­ven­tu­s’­la uzun sü­re anı­lan Hol­lan­da­lı oyun­cu Wes­ley Sne­ij­der için ko­nuş­tu. Ken­di­le­ri­ne ge­len öne­ri­le­rin iyi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ya­sa­man, “Fa­kat biz 20 mil­yon eu­ro is­te­ye­rek bü­tün tek­lif­le­rin önü­ne geç­tik. As­lın­da bu ra­kam doğ­ru de­ğil. Ya­pı­lan 5 yıl­lık söz­leş­me­nin ilk se­ne­sin­de­ki de­ğe­ri 20 mil­yon eu­ro­dur. 2,5 se­ne­dir biz­de oy­nu­yor. Man­tı­ken dü­şü­nür­se­niz de­ğe­ri 3’te 1’e in­miş­tir. So­nuç ola­rak şu an­da­ki de­ğe­ri 7 mil­yon ile 10 mil­yon eu­ro ara­sın­da bir ra­kam­dır. Çün­kü be­nim şu an­da­ki hak­kım 1,5 yı­l” ifadelerini kullandı.

‘Ge­lir var ama gi­der da­ha faz­la’

Yö­ne­tim ola­rak şam­pi­yon­luk he­def­len­di­ği için Hol­lan­da­lı­’nın kal­ma­sı­na ka­rar ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ham­di Ya­sa­man, “Yok­sa Ju­ven­tus 10 mil­yon eu­ro­yu ve­re­bi­lir­di. Ama ge­nel eği­lim ola­rak şam­pi­yon­luk he­sap­lan­dı­ğı için bu sı­kın­tı­nın çe­kil­me­si­ne ka­rar ve­ril­di­” di­ye ko­nuş­tu.

Ku­lü­bün şu an içinde bulunduğu eko­no­mik du­ru­m hak­kın­da da de­ğer­len­dir­me­de bu­lu­nan Ham­di Ya­sa­man, “Ge­lir var ama gi­der da­ha çok. O za­man büt­çe-­mi­zi ayar­la­ya­ma­mı­şız. Da­ha ön­ce ya­pı­lan trans­fer­ler çok yük­sek be­del­ler­le ya­pıl­mış. Biz bu dö­nem­de on­la­rı öde­me­ye ça­lı­şı­-yo­ruz. Ha­ki­ka­ten öde­di­ği­miz ra­kam­lar ol­duk­ça cid­di. Ge­lir ar­tı­yor ama gi­der­ler de çok faz­la” ifadelerini kullandı.

Bu­nun ya­nın­da ge­lir­le­rin nis­pe­ten azal­dı­ğı­nın da altını çizen Yasaman, “Se­yir­ci sa­yı­sın­da bel­li bir dü­şüş söz konusu. Bun­la­rın hep­si ekonomik durumu ister istemez et­ki­li­yor. Ge­lir­le­ri­mi­zin hep­si­ni tem­lik et­ti­ği­miz için el­de edi­len ge­lir­le­rin de fa­izi­ni ödü­yo­ru­z. Yönetim olarak bunların hepsinin üstesinden gelmeye çalışıyoruz” dedi.

Sneijder konusu

Hamdi Yasaman, “Sneijder konusu yönetimde tartışıldı. Satılmaması ve şampiyonlukta bir silah olarak kullanılması görüşü ağır bastı” dedi.

'Serdar için Bursa çok fazla istiyor'

Stoper çalışmalarına da değinen Yasaman, “Esasında iyi bir stoper bulunsa alınabilir. Ama devre arasında transfer edecek çok iyi bir stoper yok. Ya da bizim ihtiyacımız var diye fazla rakam istiyorlar. Bursa yönetimi Serdar Aziz için yüksek bonservis istiyor. O nedenle şart değil. Kadro geniş. Sırf oyuncu almak için transfer yapmak yanlış olur” dedi.

Ya­sa­man, bas­ket­bol ta­kı­mın­daki eko­no­mik so­run­lar için, “Bas­ket­bol­da öde­me­ler ya­pı­lı­yor ama zor­la­nı­lı­yor. Bas­ket­bol­cu­lar bi­raz to­le­rans­sız dav­ra­nı­yor. On­la­ra fe­da­kar­lık ya­pı­lı­yor. Pa­ra ala­ma­dık­la­rı­nı ba­ha­ne edi­yor­lar, bu doğ­ru de­ği­l” di­ye ko­nuş­tu.

Bugün

Haberin Tamamı İçin:
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir