Görüş Bildir

'Dany Beşiktaş'ın En İyisiydi'

Anasayfa > Gündem

'Dany Beşiktaş'ın En İyisiydi'

Galatasaraylı yönetici Nas, rakibine kayarak penaltıya sebebiyet veren Dany için “Bu yeni bir şey değil. Bizde tereddüt oluşturmasının sebebi buydu. O hareketi dışında Beşiktaş defansının en iyisiydi” ifadelerini kullandı

Der­bi­nin 1 nu­ma­ra­lı gün­dem mad­de­si olan Dany’yi, Ga­la­ta­sa­ray Ge­nel Sek­re­te­ri Ad­nan Nas de­ğer­len­dir­di. Nas, ra­ki­bi­ne ka­ya­rak mü­da­ha­le­si so­nu­cu pe­nal­tı­ya se­be­bi­yet ve­ren Kamerunlu sa­vun­ma­cı için, “Çok iyi ke­si­ci özel­lik­le­ri ol­ma­sı­na rağ­men, bu tip ha­ta­la­rı olan bir oyun­cuy­du. Ga­la­ta­sa­ray’da da te­red­düt oluş­tur­ma­sı­nın se­be­bi buy­du. Bu tip fa­ul­ler­le Ga­la­ta­sa­ray’ın gol ye­me­si­ne se­be­bi­yet ver­di. Dany açı­sın­dan bu ye­ni bir şey de­ğil. Ama onun bu tip ha­ta­la­rı, Dany’nin kö­tü oyun­cu ol­du­ğu an­la­mı­na gel­mi­yor. Hız­lı bir adam, ken­di­ni kon­trol ede­mi­yor. Der­bi­de o ha­re­ke­ti dı­şın­da ba­na gö­re Be­şik­taş de­fan­sı­nın en iyi­siy­di. Bi­lic’in oyun kur­gu­sun­da önem­li bir ek­si­ği ka­pat­mış gi­bi gö­zü­kü­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

‘Fa­vo­ri­yiz de­mek çok zor’

Ad­nan Nas, çar­şam­ba gü­nü oy­na­ya­cak­la­rı Chel­se­a ma­çı­nı da ­değer­len­dir­di. Av­ru­pa’nın Ga­la­ta­sa­ray için fark­lı bir öne­me sa­hip ol­du­ğu­nu kay­de­den Nas “Chel­se­a çok güç­lü bir ta­kım. Ka­zan­ma­yı çok is­te­riz. İn­şal­lah ka­za­nı­rız. ‘Fa­vo­ri bi­ziz’ de­mek çok zor. En azın­dan ken­di sa­ha­mız­da bir avan­taj el­de et­mek is­te­riz” di­ye ko­nuş­tu.

Yö­ne­ti­ci Nas, ha­kem Cü­neyt Ça­kır’ı uya­ra­rak aut ka­ra­rı­nı Ga­la­ta­sa­ray aley­hi­ne kö­şe vu­ruşuyla de­ğiş­tir­ten Se­mih Ka­ya’nın cen­til­men­ce ha­re­ke­ti­ni de yo­rum­la­dı. “Se­mih çok iyi bir in­san. Fut­bol­cu­la­rın fa­ir play ru­huy­la oy­na­ma­sı la­zım. Fut­bol­cu de­mek ah­lak­lı ol­mak de­mek­tir za­ten. O açı­dan Se­mih’in dav­ra­nı­şı çok doğ­ru bir dav­ra­nış” ifadelerini kullandı.

Bedelsiz kiralanmış

Galatasaray’ın Beşiktaş’a sezon sonuna kadar verdiği Dany için kiralama bedeli almadığı ortaya çıktı. Daha önce iki tarafın 400 bin euro kiralama bedeli üzerinden anlaştığı, 1.8 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu medyaya yansımıştı. Ancak, yapılan protokolde kiralama bedeli olmadığı sadece satın olma opsiyonu bulunduğu öğrenildi.

Şampiy10

Kaynak: http://sampiy10.gazetevatan.com/haber...
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?