Görüş Bildir
Haberler
Sayıştay AB Fonlarının Nereye 'Hibe Edildiğinin' Peşine Düştü; 170 Milyon TL Kayıp

Sayıştay AB Fonlarının Nereye 'Hibe Edildiğinin' Peşine Düştü; 170 Milyon TL Kayıp

Onedio Medya
11.10.2014 - 15:46 Son Güncelleme: 11.10.2014 - 17:13
İçeriğin Devamı Aşağıda

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye kullandırdığı fonları denetleyen Sayıştay, 58 milyon avronun (yaklaşık 170 milyon TL) takibinin yapılamadığını belirledi.

Bugün’den Ezelhan Üstünkaya’nın haberine göre Sayıştay, Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı­’na ilişkin raporunda AB Ko­or­di­nas­yon Dai­re Baş­kan­lı­ğı­’nın (ABKDB) Hi­be Yö­net­me­li­ği hü­küm­le­ri­ne uy­ulma­dı­ğı da ifa­de edi­ldi.

Buna göre, fon alan kurumların hesapları bu fonları nasıl değerlendirdiklerinin tespiti için incelenmiyordu. Raporda, “Söz ko­nu­su ka­yıt­la­rın her­han­gi bir şe­kil­de ulu­sal mu­ha­se­be sis­te­mi ta­ra­fın­dan ta­kip edil­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı gö­rül­müş­tü­r” de­nil­di.

Sayıştay, fon­la­rı kul­lan­dı­ran ku­ru­mun mu­ha­se­be ka­yıt­la­rın­da iz­len­me­diğine dikkat çekti, bunun mev­zu­ata ay­kı­rı­lık teş­kil ettiğini ve ka­mu kay­nak­la­rı­nın ka­yıt dı­şın­da kal­ma­sı­na ne­den olduğunu kaydetti.

Dahası Sayıştay, projeler kapsamında Avrupa Komisyonu ve Türkiye tarafından verilen fonların kullanılmayan kısımlarının da takibinin yapılmadığına dikkat çekti.

‘Ka­tı­lım Ön­ce­si Ma­li Yar­dım Ara­cı’ (IPA) kap­sa­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len prog­ram­ bütçeleri Avrupa Ko­mis­yo­nu ve Tür­ki­ye ta­ra­fın­dan or­tak ola­rak fi­nan­se edi­liyordu. Program bütçesi belirlenerek her iki tarafın da programlara yapacağı katkı payları hesaplanıyordu. Ancak programların son bulmasıyla büt­çe­le­ri­nin ger­çek­leş­me du­rum­la­rı­na gö­re AB Ko­mis­yo­nu ve Tür­ki­ye’nin verdiği ama har­can­ma­yan kat­kı pa­yı tu­tar­la­rı­nın ta­raf­lara iade edilmesi gerekiyordu.

Sayıştay da geri ödenmesi gereken katlı paylarına dikkat çekti; raporda “Av­ru­pa Bir­li­ği Ko­mis­yo­nu­’na ia­de edil­me­si ve büt­çe­ye ge­lir kay­de­dil­me­si ge­re­ken tu­tar­la­rın ta­ki­bi­nin ya­pı­la­bil­me­si için ge­rek­li iz­le­me he­sap­la­rı­nın bu­lun­ma­dı­ğı gö­rül­müş­tü­r” tes­pi­ti yer al­dı.

AB Ba­kan­lı­ğı, iz­le­me he­sap­la­rı­nın oluş­tu­rul­ma­sı ta­le­bi­ni Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­’na ile­ttiklerini belirtmekle yetindi.

  • Diken
Kaynak: http://www.diken.com.tr/sayistay-ab-f...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0