Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Galatasaray'dan Açıklama: 'Sneijder'in Alacağı Bulunmuyor'

 > 
14PAYLAŞIM

Ga­la­ta­sa­ray İkin­ci Baş­ka­nı Ham­di Ya­sa­man, gün­dem­de­ki ko­nu­lar­la il­gi­li ola­rak son de­re­ce önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Ya­sa­man, Sne­ij­der’in ala­cak­la­rı için ih­tar çek­ti­ği yö­nün­de­ki id­di­alar için, “Oyun­cu­mu­zun ku­lüp­ten ala­ca­ğı bu­lun­mu­yor. Va­de­si gel­dik­çe pa­ra­sı­nı ya­tı­rı­yo­ruz. Da­ha ye­ni 130 bin eu­ro öde­dik. Di­ğer öde­me­le­ri de sü­re­le­ri ge­lin­ce ya­pı­la­cak. Kon­tra­tın fesh ol­ma­ma­sı için bü­tün öze­ni gös­te­ri­yo­ruz. O bi­zim yıl­dız oyun­cu­muz, bü­tün im­kan­la­rı­mı­zı zor­la­ya­rak öde­me­le­ri­ni ya­pa­ca­ğız. Ne ken­di­si için ge­len bir tek­lif, ne de onun ku­lüp ara­ma du­ru­mu var. Bi­zim gön­der­me gi­bi bir ni­ye­ti­miz de yok” de­di.

'MADDİ SIKINTILAR 1 AYDA AŞILMAZ'

Ya­sa­man, önceki gün gün­de­me bom­ba gi­bi dü­şen ve ma­li­ye ta­ra­fın­dan ku­lü­be ke­si­len 41.6 mil­yon TL’lik ver­gi ce­za­sı konusunda da sa­mi­mi açık­la­ma­lar yap­tı.

Da­ha dos­ya­yı gör­me­di­ği­ni be­lir­ten Ya­sa­man, “Bu da­ha ön­ce­den ge­len bir borç. İti­raz edi­lir, uz­laş­ma­ya gi­di­lir. Söz konusu bor­cu in­di­re­bi­li­riz. Tak­sit­len­dir­me ya­pıp o şe­kil­de öde­riz. Pa­zar­te­si gü­nü (ya­rın) bu dos­ya­ya ba­ka­ca­ğım. Bun­lar prob­lem ola­cak şey­ler de­ğil. Bu borç öde­ne­cek­se öde­ne­cek. Biz ku­lü­bün için­de bu­lun­du­ğu mad­di sı­kın­tı­la­rı çöz­mek için bu ekip olarak bu göreve gel­dik. Ne var ki bunlar 1 ay­da aşı­la­cak şeyler de­ğil” ifadelerini kullandı.

Bugün

Haberin Tamamı İçin:

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir