Çağlayan Ve Aslan'a Rüşvet Paylaşımı Fezlekelerde

359PAYLAŞIM

Çağlayan Ve Aslan'a Rüşvet Paylaşımı Fezlekelerde

Çağlayan Ve Aslan'a Rüşvet Paylaşımı Fezlekelerde

Yolsuzluk fezlekelerinde rüşvetin nasıl pay edildiği gözler önüne serildi. İran’ın para transferinde yüzde 2.9 pay alan Sarraf’ın bu paranın yüzde 0.5’ini Çağlayan’a, yüzde 0.4’ünü de Aslan’a verdiği öne sürüldü. Sarraf, yüzde 1 de bankaya komisyon ödedi.

Fez­le­ke­de Rı­za Sar­ra­f’­ın, Eko­no­mi es­ki Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın ve Halk Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­la­n’­ın ala­ca­ğı rüş­vet oran­la­rı da ya­pı­lan tek­nik ta­kip ile or­ta­ya çı­ka­rıl­dı.

Sar­ra­f’­ın Halk Ban­k’­a trans­fer edi­len pa­ra­dan yüz­de 2.9 pay al­dı­ğı bu pa­ra­nın yüz­de 1’i­nin ban­ka­ya ko­mis­yon ola­rak öden­di­ği yüz­de 0.4-0.5’i­nin Ba­kan Çağ­la­ya­n’­a yüz­de 0.4-0.5’i­nin de Ge­nel Mü­dür As­la­n’­a rüş­vet ola­rak da­ğı­tıl­dı­ğı öne sü­rül­dü. Top­lam­da Çağ­la­yan ve As­la­n’­a 88 mil­yon li­ra rüş­vet ve­ril­di­ği po­lis fez­le­ke­sin­de kay­de­dil­di. Yüz­de 2.9’luk ko­mis­yon­dan ken­di­le­ri­ne ka­lan yüz­de 1’lik kıs­mın Sar­ra­f’­ın yar­dım­cı­sı ta­ra­fın­dan az bu­lun­du­ğu ya­sal din­le­me ta­pe­le­rin­de yer al­dı.

TÜRKİYE’Yİ BASAMAK YAPTI

Fez­le­ke­de Rı­za Sar­ra­f’­ın İra­n’­a uy­gu­la­nan am­bar­go­yu aşıp sı­cak pa­ra gi­ri­şi­ni sağ­la­mak için İra­n’­ın pa­ra­sı­nı dön­dür­me iş­le­ri ile il­gi­li Tür­ki­ye­’yi ba­sa­mak ola­rak kul­lan­dı­ğı, Çi­n’­den ge­len ha­va­le­ler­le ve­ya Tür­ki­ye­’de­ki he­sap­ta­ki pa­ra­nın ak­ta­rıl­ma­sıy­la Tür­ki­ye­’den al­tın alı­nıp, bu al­tın­la­rın ih­ra­cat­la di­rekt İra­n’­a ve­ya İra­n’­a git­mek üze­re Du­ba­i’­ye gön­de­ril­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Sar­ra­f’­ın hem al­tın ih­ra­ca­tı ey­le­mi hem de sah­te ev­rak­lar­la gı­da ve ilaç ti­ca­re­ti ey­lem­le­ri­nin it­ha­lat ve ih­ra­cat­tan so­rum­lu Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın gö­rev ve yet­ki ala­nı­na gir­di­ği kay­de­dil­di.

Sah­te ev­rak­la­ra da­ya­lı tran­sit gı­da ti­ca­re­tiy­le pa­ra dön­dür­me sis­te­min­de, Sü­ley­man As­la­n’­ın, Rı­za Sar­ra­f’­ın ger­çek­te ol­ma­yan ih­ra­cat be­de­li ha­va­le­le­ri­ne rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da göz yum­ma­sı­na Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın da yol ver­di­ği an­la­şıl­dı. Sar­ra­f’­ın Çağ­la­yan, As­lan ile lüks otel­ler­de yap­tı­ğı top­lan­tı­lar­da rüş­vet da­ğı­lı­mı­nın de­tay­la­rı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. Fez­le­ke­de bu­nun­la il­gi­li şu bil­gi­ler yer al­dı:

MİKTARDAN DÜŞÜLECEK

“Ya­pı­lan bu top­lan­tı­lar­da Çi­n’­den Halk Ban­ka­sı­’na vu­ru­lan ih­ra­ca­ta ko­nu pa­ra­nın yüz­de 0,5’i­nin Za­fer Çağ­la­ya­n’­a ve­ri­le­ce­ği­nin ve Sü­ley­man As­la­n’­a ve­ri­le­cek rüş­ve­tin ise Za­fer Çağ­la­yan için ay­rı­lan mik­tar­dan dü­şü­le­ce­ğinin ka­rar­laş­tı­rıl­dı­ğı an­la­şıl­mış­tır.

Altından yüzde 0.5 rüşvet

Fez­le­ke­de Çağ­la­ya­n’­a ve­ri­len rüş­vet ka­lem­le­ri de tek tek be­lir­til­di. Bu­na gö­re Çağ­la­yan, İra­n’­ın pa­ra­sı­nı al­tın ih­ra­ca­tıy­la dön­dür­me iş­lem­le­rin­de Rı­za Sar­ra­f’­a ait fir­ma­la­rın he­sa­bı­na ge­len pa­ra­nın %0,5’i, sah­te ev­rak­lar­la ya­pı­lan tran­sit gı­da/ilaç ti­ca­re­ti iş­lem­le­rin­de de Sar­ra­f’­a ait fir­ma­la­rın he­sa­bı­na ge­len pa­ra­nın %0,4 ara­sın­da rüş­vet al­dı.

Önce Çağlayan’ın payından verdiler

Sar­ra­f’­ın pa­ra çe­vir­me ey­lem­le­rin­de bü­yük önem arz eden Halk Bank ile il­gi­li ih­ti­yaç duy­du­ğu bağ­lan­tı­yı, es­ki Halk Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan ile ta­nı­şa­rak hal­let­ti­ği be­lir­til­di. As­la­n’­ın Sar­ra­f’­ın rüş­vet çar­kı­na ka­tı­lı­şı da fez­le­ke­de “Bel­li bir dö­ne­me ka­dar Sü­ley­man As­la­n’­a ve­ri­len rüş­ve­tin Za­fer Çağ­la­ya­n’­a ve­ri­len bin­de­lik rüş­vet içe­ri­sin­de sa­yıl­dı­ğı, son­ra­dan her iki şah­sa ve­ri­len rüş­vet­le­rin ay­rı ay­rı he­sap­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı an­la­şıl­mış­tı­r” ifa­de­le­riy­le an­la­tıl­dı.

İran’a ticaret soruşturulmadı

Fezlekede soruşturmanın İran’ın rezervlerinin finansal bir operasyonla Türkiye üzerinden altın olarak İran’a taşınması konusunun suç teşkil ettiği yönünde bir iddiada bulunulmadığına dikkat çekilerek “Soruşturmamızdaki eylemlerin ana konusu, Türkiye’nin İran’a olan petrol, doğalgaz vs. ödemeleri veya bu ödemelerin şekli ile ilgili olmayıp İran’ın maruz kaldığı yaptırımları aşmak için geliştirilen sistemin işleyişi esnasında verilen rüşvetler, bankalara ibraz edilen sahte belgeler, altın kaçakçılığı ve bu suçların örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirilmesi konularını ihtiva eder” denildi.

Bugün Gazetesi

Haberin Tamamı İçin:
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir