Görüş Bildir
Haberler
"Transferler Derbiye Zor"

"Transferler Derbiye Zor"

Batuhan
18.08.2014 - 10:35

"Transferler Derbiye Zor"

Sü­per Lig'de 2014-2015 se­zo­nu yak­la­şır­ken ilk bü­yük he­ye­can Sü­per Ku­pa ile ya­şa­na­cak.

25 Ağus­tos'ta oy­na­na­cak maç­ta son şam­pi­yon Fe­ner­bah­çe, ge­çen se­zo­nu Tür­ki­ye Ku­pa­sı şam­pi­yo­nu ola­rak ka­pa­tan eze­li ra­ki­bi Ga­la­ta­sa­ray ile Ma­ni­sa'da kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek.

Ar­tık sa­yı­lı gün­ler ka­lan zor­lu der­bi Ga­la­ta­sa­ray için bir un­van mü­ca­de­le­si­ne de sah­ne ola­cak.

Son iki Sü­per Ku­pa'da Fe­ner­bah­çe'yi ye­ne­rek mut­lu so­na ula­şan Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar, bu se­zon­ki fi­nal­de de ra­ki­bi­ne bo­yun eğ­mez­se bu or­ga­ni­zas­yon­da ay­nı ra­ki­bi 3 yıl üst üs­te ye­nen tüm Av­ru­pa genelindeki ilk takım ola­cak.

‘Tüm ilk­le­ri biz ba­şar­dı­k’

Ko­nuy­la il­gi­li ga­ze­te­mi­ze de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Ga­la­ta­sa­ray Ba­sın Söz­cü­sü Şük­rü Er­gün de bu ta­ri­hi un­va­na sa­hip ola­cak­la­rın­dan hiç şüp­he et­me­dik­le­ri­ni söy­le­di.

Ga­la­ta­sa­ray'ın 'ilk­le­rin ta­kı­mı' ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren Er­gün, “Türk fut­bol ta­ri­hin­de tüm ilk­le­ri Ga­la­ta­sa­ray ba­şar­mış­tır. Sü­per Ku­pa ma­çı­nı ka­za­na­rak bu ye­ni un­va­nı da ala­ca­ğı­mız­dan hiçbir şekilde şüp­hem yok” yo­ru­mun­da bu­lun­du.

Ta­kım­da­ki son du­rum hak­kın­da da bil­gi­ler ve­ren Er­gün id­di­alı ko­nu­şa­rak “Tüm fut­bol­cu­la­rı­mız ve tek­nik he­ye­ti­miz Sü­per Ku­pa'ya çok ha­zır ve bi­len­miş du­rum­da­lar. Ho­ca­mız Pran­del­li de çok he­ye­can­lı. Do­la­yı­sıy­la Ga­la­ta­sa­ray için çok ra­hat bir maç ola­cak. Fe­ner­bah­çe'yi ye­nip ku­pa­yı ka­za­na­ca­ğı­mı­za da­ir en ufak şüp­he ta­şı­mı­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.

Trans­fer­ler derbiye zor

Şükrü Er­gün, Ga­la­ta­sa­ray­lı ta­raf­tar­la­rın me­rak­la ta­kip et­ti­ği trans­fer ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da da çar­pı­cı bil­gi­ler ver­di. Baş­kan Ünal Ay­sal ve tek­nik di­rek­tör Ce­sa­re Pran­del­li'nin oyun­cu tak­vi­ye­si ko­nu­sun­da bir­lik­te me­sa­i har­ca­dık­la­rı­nı ifa­de eden Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ida­re­ci “Ta­kı­ma kat­kı sağ­la­ya­cak genç ve ye­te­nek­li oyun­cu­lar ge­le­cek. Za­ten baş­ka­nı­mız da bu se­ne 'Çi­lek trans­fe­ri bek­le­me­yin' de­miş­ti. Bu isim­le­rin ta­nın­mış olup ol­ma­ya­ca­ğı­nı bek­le­yip gö­re­ce­ğiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Er­gün ye­ni trans­fer­le­rin Sü­per Ku­pa ma­çı­na ye­tiş­me­si­nin ise zor ol­du­ğu­nu söz­le­ri­ne ek­le­di.

Bugün

Kaynak: http://www.radyospor.com/Futbol/17945...
İçeriğin Devamı Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın