Görüş Bildir
Haberler
Sow, Fenerbahçe İçin 3 Milyon Euro'yu Reddetti

Sow, Fenerbahçe İçin 3 Milyon Euro'yu Reddetti

coşkun ören
24.07.2014 - 14:34 Son Güncelleme: 24.07.2014 - 15:02

Fe­ner­bah­çe’de ta­raf­tar­la­rın en çok sev­di­ği fut­bol­cu­la­rın ba­şın­da ge­len Mu­sa Sow yi­ne gö­nül­le­ri fet­het­ti. Se­ne­gal­li yıl­dız fut­bol­cu Sa­rı-La­ci­vert­li for­ma­dan ay­rıl­ma­mak adı­na de­yim ye­rin­dey­se bü­yük bir ser­ve­ti eli­nin ter­siy­le it­ti.

KARARI ONA BIRAKTILAR

Bugün'ün haberine göre; Mu­sa Sow için Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri (BA­E) eki­bi Al Ain, Fe­ner­bah­çe’ye 15 mil­yon eu­ro­luk bir bon­ser­vis tek­li­fi sun­du. As­ya tem­sil­ci­si, Se­ne­gal­li fut­bol­cu­ya ise yıl­lık 3 mil­yon eu­ro­dan 3 yıl­lık söz­leş­me öner­di. Kad­ro­sun­da ya­ban­cı faz­la­lı­ğı olan ve ma­li sı­kın­tı­lar ya­şa­yan yö­ne­tim her ne ka­dar Sow’u gön­der­mek is­te­me­se de bu çar­pı­cı tek­li­fi kay­da de­ğer bu­la­rak incelemeye al­dı ve ya­pı­lan mü­za­ke­re­ler so­nu­cun­da trans­fer ko­nu­sun­da son ka­rar Sow’a bı­ra­kıl­dı.

2 KATINDAN FAZLASI

Fa­kat bu nok­ta­da Sow’dan tak­dir top­la­yan bir du­ruş gel­di. 28 ya­şın­da­ki gol­cü oyun­cu Tür­ki­ye’den ka­zan­dı­ğı­nın çok üs­tün­de bir pa­ra tek­lif edil­me­si­ne rağ­men yö­ne­ti­me hiç dü­şün­me­den “Fe­ner­bah­çe’den baş­ka bir ye­re git­mek is­te­mi­yo­rum” ya­nı­tı­nı ver­di. Sow yıl­lık 3 mil­yon eu­ro­luk tek­li­fe olum­lu ya­nıt ver­sey­di Al Ain’den Fe­ner­bah­çe’de ka­zan­dı­ğı üc­re­tin 2 ka­tın­dan faz­la­sı­nı ka­za­na­cak­tı. Ni­tek­tim Sow’un bu se­zon Ka­nar­ya’dan ala­ca­ğı yı­lık üc­ret 1,4 mil­yon eu­roy­du. Sow’un bu tu­tu­mu hem Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’dan hem de tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal’dan bü­yük mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­dı.

2,5 SEZONDA 40 GOL

2011-12 se­zo­nun dev­re ara­sın­da Fran­sız eki­bi Lil­le’den Fe­ner­bah­çe’ye 10 mil­yon eu­ro­ya trans­fer edi­len Sow o se­zo­nun ka­lan bö­lü­mün­de 8 gol kay­det­miş­ti. Bir son­ra­ki se­zon Sa­rı-La­ci­vert­li for­may­la 17 go­lün al­tı­na im­za atan Sow şam­pi­yon­luk­la ka­pa­tı­lan ge­çen se­zon­da ise ta­kı­mı­na 15 gol­lük kat­kı yap­tı.

Kaynak: http://www.sondakika.com/haber/haber-...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın