Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Sow, Fenerbahçe İçin 3 Milyon Euro'yu Reddetti

3PAYLAŞIM
Sow, Fenerbahçe İçin 3 Milyon Euro'yu Reddetti

Fe­ner­bah­çe’de ta­raf­tar­la­rın en çok sev­di­ği fut­bol­cu­la­rın ba­şın­da ge­len Mu­sa Sow yi­ne gö­nül­le­ri fet­het­ti. Se­ne­gal­li yıl­dız fut­bol­cu Sa­rı-La­ci­vert­li for­ma­dan ay­rıl­ma­mak adı­na de­yim ye­rin­dey­se bü­yük bir ser­ve­ti eli­nin ter­siy­le it­ti.

KARARI ONA BIRAKTILAR

Bugün'ün haberine göre; Mu­sa Sow için Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri (BA­E) eki­bi Al Ain, Fe­ner­bah­çe’ye 15 mil­yon eu­ro­luk bir bon­ser­vis tek­li­fi sun­du. As­ya tem­sil­ci­si, Se­ne­gal­li fut­bol­cu­ya ise yıl­lık 3 mil­yon eu­ro­dan 3 yıl­lık söz­leş­me öner­di. Kad­ro­sun­da ya­ban­cı faz­la­lı­ğı olan ve ma­li sı­kın­tı­lar ya­şa­yan yö­ne­tim her ne ka­dar Sow’u gön­der­mek is­te­me­se de bu çar­pı­cı tek­li­fi kay­da de­ğer bu­la­rak incelemeye al­dı ve ya­pı­lan mü­za­ke­re­ler so­nu­cun­da trans­fer ko­nu­sun­da son ka­rar Sow’a bı­ra­kıl­dı.

2 KATINDAN FAZLASI

Fa­kat bu nok­ta­da Sow’dan tak­dir top­la­yan bir du­ruş gel­di. 28 ya­şın­da­ki gol­cü oyun­cu Tür­ki­ye’den ka­zan­dı­ğı­nın çok üs­tün­de bir pa­ra tek­lif edil­me­si­ne rağ­men yö­ne­ti­me hiç dü­şün­me­den “Fe­ner­bah­çe’den baş­ka bir ye­re git­mek is­te­mi­yo­rum” ya­nı­tı­nı ver­di. Sow yıl­lık 3 mil­yon eu­ro­luk tek­li­fe olum­lu ya­nıt ver­sey­di Al Ain’den Fe­ner­bah­çe’de ka­zan­dı­ğı üc­re­tin 2 ka­tın­dan faz­la­sı­nı ka­za­na­cak­tı. Ni­tek­tim Sow’un bu se­zon Ka­nar­ya’dan ala­ca­ğı yı­lık üc­ret 1,4 mil­yon eu­roy­du. Sow’un bu tu­tu­mu hem Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’dan hem de tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal’dan bü­yük mem­nu­ni­yet­le kar­şı­lan­dı.

2,5 SEZONDA 40 GOL

2011-12 se­zo­nun dev­re ara­sın­da Fran­sız eki­bi Lil­le’den Fe­ner­bah­çe’ye 10 mil­yon eu­ro­ya trans­fer edi­len Sow o se­zo­nun ka­lan bö­lü­mün­de 8 gol kay­det­miş­ti. Bir son­ra­ki se­zon Sa­rı-La­ci­vert­li for­may­la 17 go­lün al­tı­na im­za atan Sow şam­pi­yon­luk­la ka­pa­tı­lan ge­çen se­zon­da ise ta­kı­mı­na 15 gol­lük kat­kı yap­tı.

Haberin Tamamı İçin:

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Dio İçerik Altı Banner
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir