Görüş Bildir
Haberler
Galatasaray'dan UEFA'ya Mektup

Galatasaray'dan UEFA'ya Mektup

Enver K.
12.05.2015 - 17:49
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mali kriz sebebiyle Avrupa kupalarından men edilme tehlikesiyle karşı karşıya olan Galatasaray Kulübü, UEFA'ya bir mektup yazdı.

Bir yan­dan şam­pi­yon­luk ve 4'ün­cü yıl­dız ya­rı­şı­nı sür­dü­ren Ga­la­ta­sa­ray bir yan­dan da ma­li sı­kın­tı­lar­la bo­ğuş­ma­ya de­vam edi­yor. Fi­nan­sal Fa­ir Play (FFP) uy­gu­la­ma­sı ne­de­niy­le ge­le­cek se­zon Av­ru­pa ku­pa­la­rı­na ka­tı­la­ma­ma teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lan Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar, bu se­bep­le UE­FA ile ara­sı­nı hoş tut­ma­ya ça­lı­şı­yor.

Gelecek sezon uyarısı

Bugün gazetesinin haberine göre, Av­ru­pa fut­bo­lu­nun pat­ro­nu, geç­ti­ği­miz ocak ayın­da Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi­ne uya­rı ni­te­li­ğin­de cid­di bir mek­tup yol­la­dı. Söz ko­nu­su mek­tup­ta UE­FA, Ga­la­ta­sa­ray'dan ma­li du­ru­mu­nu bir an ön­ce dü­zelt­me­si­ni ve mev­cut borç yü­kü­nü yak­la­şık 40 mil­yon Eu­ro ci­va­rın­da azalt­ma­sı­nı is­ter­ken 'Ge­le­cek se­zon UE­FA'nın dü­zen­le­di­ği tur­nu­va­la­ra ka­tı­la­ma­ya­bi­lir­si­niz' şek­lin­de bir de uya­rı­da bu­lun­du.

Son mali tablo bildirildi

Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi ise ara­dan ge­çen yak­la­şık 4 ay­lık sü­re için­de borç yü­kü­nü sa­de­ce 10 mil­yon Eu­ro ci­va­rın­da azal­ta­bil­di. Son ma­li tab­lo­su­nu da geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir mek­tup yol­la­ya­rak UE­FA'ya bil­dir­di.

Mek­tup­ta UE­FA'nın bek­len­ti­si doğ­rul­tu­sun­da ma­li ham­le­le­rin ya­pıl­dı­ğı, bek­le­nen he­def­le­re ula­şı­la­ma­sa da bu yön­de iyi ni­yet­li uy­gu­la­ma­la­rın yo­ğun bir şe­kil­de sür­dü­rül­dü­ğü ifa­de edil­di.

Birinci olmak da yetmiyor

UEFA’nın, 2013 yılında hayata geçirdiği Finansal Fair Play (FFP) uygulamasına göre, mali tablosu dengesiz olan bir futbol takımı, ülkesinde şampiyon dahi olsa, Avrupa kupalarına katılamıyor ya da transfer yasağına tabi tutuluyor. Uygulama ile bir kulübün futbol şubesi borcu 45 milyon euroyu geçtiği takdirde Avrupa kupalarına katılamıyor. Bu borç sınırı 2015-16 sezonundan itibaren ise 30 milyon euroya çekilecek. 2018-19 sezonundan itibaren ise kulüplerin gelir ile gider arasındaki farkı en fazla 5 milyon euro olabilecek.

Eurosport

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam