Görüş Bildir
Haberler
Fenerbahçe'de Sürpriz İstifa

Fenerbahçe'de Sürpriz İstifa

Batuhan
28.10.2014 - 10:09

Fe­ner­bah­çe'de bir ay­rı­lık da­ha ya­şan­dı. Spor­tif AŞ'de ba­ğım­sız yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si ola­rak gö­rev ya­pan Cen­giz So­la­koğ­lu is­ti­fa et­ti.

So­la­koğ­lu son dö­nem­de Fe­ner­bah­çe'de ya­şa­nan ay­rı­lık rüz­gar­la­rı­nın son hal­ka­sı ol­du. Ku­lüp­te bir sü­re ön­ce yö­ne­ti­ci Ab­dul­lah Ki­ğı­lı, Baş­kan Yıl­dı­rım ile ya­şa­dı­ğı an­laş­maz­lık son­ra­sı ön­ce Fe­ne­ri­um'da­ki ar­dın­dan da yö­ne­tim ku­ru­lun­da­ki gö­rev­le­rin­den ay­rıl­mış­tı. Ki­ğı­lı'nın ar­dın­dan da ku­lüp CE­O'su Ha­san Hak­kı Yıl­maz ani bir ka­rar­la gö­re­vi­ni bı­rak­tı­ğı­nı açık­la­mış­tı. Bu ge­liş­me­ler sı­cak­lı­ğı­nı ko­rur­ken So­la­koğ­lu'nun da ay­rı­lık ha­be­ri 'is­ti­fa­lar sü­re­cek mi' so­ru­su­nu ak­la ge­tir­di.

Koç Hol­ding orijinli

So­la­koğ­lu, 37 yıl Koç Hol­ding'de ça­lış­tık­tan son­ra emek­li ol­muş ve ba­zı şir­ket­ler­de da­nış­man­lık yap­mış­tı. Ar­dın­dan 2012 yı­lı­nın Tem­muz ayın­da Fe­ner­bah­çe Spor­tif AŞ'ye Ve­fa Kü­çük ile bir­lik­te ba­ğım­sız yö­ne­ti­ci ola­rak atan­mış­tı.

Bugün

Kaynak: http://tr.eurosport.com/futbol/fenerb...
İçeriğin Devamı Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın