Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Yorgunlunuza Sağlıklı Çözüm

0PAYLAŞIM

Yorgunlunuza Sağlıklı Çözüm

Yorgunlunuza Sağlıklı Çözüm

Son­ba­har dö­ne­min­de ter­le­me nis­pe­ten azal­dı­ğı için di­rekt ola­rak bu du­rum­dan sı­vı alı­mı da na­si­bi­ni al­mak­ta ve uzun va­de­de hal­siz­lik, yor­gun­luk, baş ağ­rı­sı gi­bi du­rum­la­ra yol aç­mak­ta.

Uz­man di­ye­tis­yen Pı­nar Ku­ral Enç ben­zer bir et­ki­nin de kış ay­la­rın­dan ilk­ba­ha­ra ge­çiş­te sı­vı kay­bı­nın art­ma­sı­na pa­ra­lel ola­rak, ka­yıp­la­rın kar­şı­la­na­ma­ma­sı ile bir­lik­te or­ta­ya çık­tı­ğı­nı söy­le­di. Enç, “Her iki du­rum­da da ba­har yor­gun­lu­ğu şek­lin­de yo­rum­la­nan bu du­ru­mun vü­cu­du­muz­da­ki sı­vı den­ge­si ile ya­kın­dan iliş­ki­si bu­lun­mak­ta­dı­r” de­di.

Günlük sıvı alımı ne kadar?

Di­ye­tis­yen Enç, han­gi içe­ce­ğin han­gi du­rum­lar­da içil­me­si ko­nu­sun­da bil­gi­le­ri­ni pay­laş­tı:

“Son ya­pı­lan ça­lış­ma­la­ra gö­re ye­tiş­kin bir ka­dı­nın gün­de 2,7 lt, er­ke­ğin 3,7 lt sı­vı al­ma­sı öne­ril­mek­te­dir. Su­yun ya­nı sı­ra içi­len çay, kah­ve, bit­ki ve mey­ve çay­la­rı, ma­den su­yu, meş­ru­bat­lar, mey­ve su­la­rı, süt,ay­ran, ke­fir hat­ta çor­ba gi­bi sı­vı­la­rın da gün­lük ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ma­da­ki et­ki­si göz ar­dı edil­me­me­li­dir.

Sa­nı­la­nın ak­si­ne 2003 yı­lın­dan be­ri ya­pı­lan pek çok bi­lim­sel ça­lış­ma­da ka­fe­inin tek se­fer­de 250-300 mg alın­ma­dı­ğı tak­tir­de ,vü­cut­ta di­üre­tik et­ki ya­rat­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz. O za­man içe­cek de­yip geç­me­den, özel du­rum­lar­da ter­cih ede­ce­ği­niz sı­vı çe­şit­le­ri­ne bes­len­me prog­ra­mı­nız­da yer ver­di­ği­miz za­man hem ki­lo kay­bı hem ki­lo kon­tro­lü ile bir­lik­te mev­sim ge­çiş­le­rin­de de ken­di­ni­zi çok da­ha ra­hat ve mut­lu his­se­de­bi­lir­si­niz.”

Mide bulantınızı nane ve ayva kabuğuyla önleyin

Tok­sin­ler­den arı­nın Gü­ne uya­nır uyan­maz ılık bir bar­dak su içe­rek baş­lı­ya­lım ve vü­cu­du­mu­zu tüm tok­sin­ler­den arın­dı­ra­lım.

Kas yap­mak için Süt ve­ya ay­ran için.

Ki­lo ver­mek için Ön­ce­lik­le kış ay­la­rı baş­la­dı­ğı dö­nem­de ak­ti­vi­te azal­dı­ğı ve ay­nı za­man­da me­ta­bo­liz­ma da ya­vaş­la­dı­ğı için ki­lo kon­tro­lü için dü­şü­nür­sek; ye­şil çay hat­ta ta­ze li­mon sı­kı­la­rak içi­len ye­şil ça­yın hem yağ ya­kı­cı hem me­ta­bo­liz­ma hız­lan­dı­rı­cı et­ki­si var.

Yor­gun­lu­ğu at­mak için Ta­ze seb­ze su­yu yor­gun­lu­ğu at­ma­ya bi­re­bir­dir.

Kramp­la­rı ge­çir­mek için Ma­den su­yunun içi­ne na­ne ve­ya may­do­noz ko­ya­rak içer­se­niz fay­da­sı­nı his­se­de­cek­si­niz.

Mi­de bu­lan­tı­sı için Na­ne ve ay­va ka­bu­ğu kay­na­ta­rak mi­de bu­lan­tı­nı­zı ha­fif­le­te­bi­lir­si­niz.

So­ğuk al­gın­lı­ğı için Ih­la­mur-ada­ça­yı tü­ket­me­niz­de fay­da var.

Ağız ya­ra­la­rı için Isır­gan yap­ra­ğı ça­yı acı­la­rı­nı­zı ha­fif­le­te­cek­tir.

Uyu­mak için Sı­cak bir bar­da­k yağ­sız süt ve içi­ne çu­buk tar­çın ata­rak içe­bi­lir­si­niz.

Ger­gin­li­ği at­mak için Ba­har yor­gun­lu­ğu ger­gin­lik ve stres­ten uzak­laş­mak için sı­vı ile ken­di­mi­ze çö­züm bu­la­bi­li­riz. Sa­rı­kan­ta­ron ça­yı­nın yap­rak ha­lin­de 2 da­ki­ka kay­nar su­da dem­len­me­si ye­ter­li ola­cak­tır. Ay­nı şe­kil­de ha­zır sa­tı­lan ve bir­çok ka­rı­şım­dan olu­şan re­la­xi­ve ça­yın­dan ya da me­li­sa ça­yın­dan da fay­da­la­na­bi­lir­si­niz.

Sin­di­ri­mi ra­hat­lat­mak için Ke­fir içe­rek sin­di­rim sis­te­mi­ni­zin da­ha dü­zen­li ça­lış­ma­sı­nı sağ­la­ya­bi­lir ve ke­mik yo­ğun­lu­ğu­nu­zu da ko­ru­ya­bi­lir­si­niz.

Kon­san­tras­yon için Ara öğün ola­rak tü­ke­te­ce­ği­miz 1 bar­dak süt ve­ya seb­ze su­yu dü­şen kan şe­ke­ri­ni, yor­gun­luk ve kon­san­tras­yon azal­ma­sı­nı dü­zel­te­rek gü­ne ra­hat de­vam et­me­mi­zi sağ­lar.

Kö­tü ne­fes için Ne­fe­si­ni­zin gü­zel kok­ma­sı için may­da­noz ve­ya ke­kik su­yu için.

Gaz için Di­yet­te en çok sı­kın­tı gaz prob­le­midir; gün­de ana ye­mek­ler­den son­ra içe­ce­ği­miz re­ze­ne ça­yı işin çö­zü­mü­dür.

Ödem için Ta­til son­ra­sı ve­ya yor­gun­luk­tan kay­nak­lı ödem mi his­se­di­yo­ruz o za­man, ma­den su­yu­nun içi­ne na­ne ve­ya may­da­noz ko­ya­rak hem C vi­ta­mi­ni alı­mı­nı art­ıra­bilir hem ödem atı­cı özel­li­ğin­den fay­da­la­nabilirsiniz.

Haberin Tamamı İçin:

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir