Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Ronaldinho'dan Beşiktaş'a Mesaj Var!

10PAYLAŞIM

Ronaldinho'dan Beşiktaş'a Mesaj Var:

Ronaldinho'dan Beşiktaş'a Mesaj Var:

Beşiktaş’a transferi gerçekleşmeyen Ronaldinho menajeriyle siyah beyazlılara mesaj yolladı..

Ül­ke­sin­de Dün­ya Ku­pa­sı’nda oy­na­mak için Mi­ne­iro ile 1 yıl­lık mu­ka­ve­le uza­tan sü­per sam­ba­cı­nın, ağa­be­yi ara­cı­lı­ğıy­la me­saj yol­la­dı­ğı or­ta­ya çık­tı: Be­şik­taş’la yaz trans­fer dö­ne­min­de yi­ne gö­rü­şe­lim.

Bugün gazetesinin haberine göre trans­fe­rin ger­çek­leş­me­si adı­na Be­şik­taş için önem­li ini­si­ya­tif­ler kul­la­nan Fur­kan Şe­nol ve Ay­han Ye­şil­baş, Mi­ne­iro’ya sa­de­ce 1 yıl­lık im­za atan Ro­nal­din­ho ko­nu­su­nun bu trans­fer dö­ne­mi için ka­pan­dı­ğı­nı; an­cak ya­zın gün­cel­le­ne­ce­ği­ni söy­le­di­ler. Şe­nol, “Bir­kaç gü­ne ka­dar Ro­nal­din­ho’nun At­le­ti­co Mi­ni­ero’yla söz­leş­me ye­ni­le­me me­se­le­si ke­sin de­ğil­di. Bi­zi ara­dı­lar ve res­mi im­za­nın atıl­dı­ğı­nı söy­le­di­ler. As­sis, se­zon so­nu için Be­şik­taş’la ye­ni­den gö­rüş­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di” de­di.

Ku­pa bas­kı­sı bit­miş ola­cak

Ro­nal­din­ho’nun ku­lü­büy­le bir yıl­lık söz­leş­me uzat­ma­sı­nın, Be­şik­taş’a yaz trans­fer dö­ne­min­de zor­luk ol­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de eden Şe­nol, “As­sis, İs­tan­bul’da ken­di­si ve ai­le­si için Be­şik­taş for­ma­sı, eş­ya­la­rı al­dı. Bu­ra­da ya­şa­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Üs­te­lik, Dün­ya Ku­pa­sı bas­kı­sı da or­ta­dan kal­ka­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu. Sam­ba­cı, ye­ni­den se­çil­mek için bü­yük ça­ba sar­fet­ti­ği Bre­zil­ya Mil­li Ta­kı­mı’nın ho­ca­sı Sco­la­ri’nin de bas­kı­sı ile kar­şı kar­şı­ya kal­mış­tı. Ül­ke­sin­de Dün­ya Ku­pa­sı için gö­zö­nün­de bu­lun­mak is­te­miş­ti.

Rüş­tü’den Türk­çe öğ­ren­di

Şe­nol, “Ro­nal­din­ho ger­çek­ten Be­şik­taş’a gel­mek is­te­di­ği­ni, Bre­zil­ya’da­ki gö­rüş­me­de söy­le­di. Çar­şı Gru­bu’nu çok iyi bi­li­yor. Rüş­tü’yle Bar­ce­lo­na’dan ar­ka­daş. Rüş­tü’den Türk­çe ke­li­me­ler de öğ­ren­miş. Ağa­be­yi As­sis de Be­şik­taş’la an­laş­ma­yı çok is­te­di” di­ye ko­nuş­tu. As­sis’in bas­kı­la­ra di­re­ne­me­di­ği­ni bu ne­den­le Be­şik­taş’a bu trans­fe­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ro­nal­din­ho, Bre­zil­ya’da el üs­tün­de tu­tu­lan bir oyun­cu. Bre­zil­ya’da kal­ma­sı ko­nu­sun­da ta­raf­tar­la­rın yap­tı­ğı bas­kı­ya ağa­be­yi As­sis da­ha faz­la da­ya­na­ma­dı. Be­şik­taş’ta spon­sor­luk an­laş­ma­la­rı bi­raz ge­cik­ti” de­di.

EUROSPORT

Haberin Tamamı İçin:

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir