Kuracağınız Şirket Ltd mi ve Aş mi ? İşte Arasındaki Farklar!

-

Kuracağınız Şirket Ltd Mi Ve Aş Mi ? İşte Arasındaki Farklar!

Kuracağınız Şirket Ltd Mi Ve Aş Mi ? İşte Arasındaki Farklar!

Yürürlüğe gireli yaklaşık 1 sene olmasına rağmen Yeni TTK ile, gündem, hala ilk günkü gibi eksikleriyle, artılarıyla, eleştiri konularıyla, değişiklikleriyle, ilave yönetmelikleriyle gündemimizi korumakta. 6102 sayılı yeni TTK gereğince iki sermaye şirketi arasında farklı avantajlar ve dezavantajlar getirmekte. Yazımızın konusunu da, tek kişilik şirket kurabilme yada tek kişiye düşebilme, vergisel avantajlar, kamu borçlarında ortakların sorumluluğu gibi konularla ilgili bilgiler karşılaştırmalı olarak aşağıda yer almakta.

Limited Şirketler

Tek kişi ile kurulabilir. Azami ortak sayısı 50 kişidir.

10.000 TL Esas sermaye ile kurulabilir.

Tahvil çıkaramazlar

Şirket pay senedinin satışı genel kurul onayı gerekli olup satış noterden yapılmalıdır. Ticaret sicilden de tescil edilmesi gerekmektedir.

Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın elde edilen kazanç gelir vergisine tabi.

Halka açılma imkanı yoktur.

Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu vardır. Şirketin Vergi, SGK primi borçlarının tahsil edilemeyen kısmından tüm malvarlığıyla sorumludur.

Şirket sermayesinde esas sermaye öngörülmemişse şirket ortaklarının 2/3 ünün kararıyla değiştirilebilir.

Limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

Ortaklardan alınan tüm emanetler ve ödünç paralar, ancak tüm alacaklar ödendikten sonra geri ödenebilir.

Limited şirketler için sigortacılık faaliyeti yapma yasağı kaldırılmıştır.(Daha önceki uygulamada şirket türü olarak sadece A.Ş. ler sigortacılık faaliyeti yapabiliyorlardı.)

Anonim Şirketler

Tek kişi ile kurulabilir ortak sayısı sınırsızdır.

50.000.- TL Esas sermaye, 100.000.- TL Kayıtlı sermaye ile kurulabilir.

Tahvil çıkarılabilir.

Pay devri kolayca gerçekleştirilebilir. Noterden yapılma mecburiyeti yoktur. Hamiline yazılı pay senetlerinde teslim yeterlidir. Ticaret sicilde tescil mecburiyeti yoktur.

Şirket pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen kazanç tutarı vergiye tabi değil.

Halka açılma imkanı vardır.

Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu yoktur. Anonim Şirketlerde ortağın vergi, SGK ve şirketin diğer borçlarından dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Tek sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye borcunu ödemesidir.

Şirket sözleşmesi ancak esas sermayenin yarısına tekabül eden ortakların kararıyla değiştirilebilir.

Sermayesi 250.000.- TL ve üstünde olan şirketler bir avukatla danışmanlık anlaşması yapmak zorundadır.

Ortakların şirkete verdiği emanet paralar, ödünçler, borçlar hiçbir koşul belirtilmeden hemen iade edilebilir.

LİMİTED ŞİRKETLER

ANONİM ŞİRKETLER

ORGANLAR

GK + Müdür/Müdürler Kurulu

GK + Yönetim Kurulu

ORTAKLAR

Tek ortaklı şirket olabilir

Ortak sayısı 50'yi geçemez.

Tek ortaklı şirket olabilir.

Ortak sayısında bir sınırlama yoktur.

KAR PAYI

Ortaklarına kar payı avansı dağıtması mümkündür. (TTK md.509 ve Kar Payı Avansı Dağıtılması Hakkında Tebliğ)

Ortaklarına kar payı avansı dağıtması mümkündür. (TTK md.509 ve Kar Payı Avansı Dağıtılması Hakkında Tebliğ)

PAY SENEDİ

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Ltd'lere getirilen en önemli imkânlardan biri de esas sermaye payının ispat aracı olan bir senede veyanama yazılı senede bağlanabilmesidir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki bu olanak Ltd esas sermaye payını ne AŞ payına dönüştürür ne de yaklaştırır. Bu düzenleme ile amaçlanan ispatı ve gereğinde payın devrinde bazı kolaylıklar sağlanmasıdır.(TTK mad. 593)

Pay senedi bastırılması AŞ'ler için bir zorunluluk olmamak ile beraber AŞ'lerdenama yazılı pay senedi çıkarılabildiği gibi, bedelleri tamamen ödenmiş olan paylar içinhamiline yazılı pay senedi de çıkarılabilir. AŞ'lerde pay senetleri menkul kıymetler bölümü başlığı altında düzenlenmiş olup, zilyetliğin devri ve ciro ile mülkiyet devrinin mümkün olması gibi menkul kıymet olmanın kriterlerini taşımaktadır.

TAHVİL ÇIKARAMA

Tahvil çıkaramadığı gibi menkul değerlerle ilgili aracılık faaliyetinde bulunamaz.

Ödünç para bulmak için borç senetleri (tahvil) çıkarabilir (TTK md. 504).

İNTİFA SENEDİ

ÇIKARMA

Yeni kanunla Ltd'inde intifa senetleri çıkartabilmesine imkan tanınmıştır. Ltd'lerde intifa senedi çıkarılması için şirket sözleşmesinde bu doğrultuda hüküm bulunmalıdır. Bu konuda

Anonim Şirketlere ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

AŞ'ler İntifa senedi çıkarabilir.(TTK md.502,503)

ESAS SERMAYENİN GRUPLARA AYRILMASI

Ltd'lerde esas sermaye paylarının gruplara ayrılması mümkündür. Örneğin Ltd'nin esas sermaye payları A, B ve C grubu olmak üzere üçe ayrılabilir. (TTK md. 576)

Esas sermaye paylarının gruplara ayrılması için şirket sözleşmesinde bu doğrultuda bir düzenlemenin yer alması gerekir.

Sermayeyi temsil eden payların (A), (B) ve (C) gibi gruplara ayrılması AŞ'lerde çok sık rastlanan bir uygulamadır.

Esas sermeye paylarının gruplara ayrılması için şirket sözleşmesinde bu doğrultuda bir düzenlemenin yer alması gerekir.

İMTİYAZLI PAY

İmtiyazlı pay çıkartılması yeni kanunda düzenlenmiştir. (TTK md.576)

Oy hakkında imtiyaz tanınması hususunda ise; Kanun şirket sözleşmesi ile oy hakkı sınırlandırılmasına ve dolayısıyla oy hakkında imtiyaza izin vermektedir. (TTK. Mad.618/2) Ancak; yeni TTK ile getirilen oy hakkında imtiyaz, AŞ'in aksine payların itibari değerlerini farklılaştırmak suretiyle oluşturulabilir.[1]

Bir başka deyişle, kanuna göre esas sermaye paylarının itibari değerleri en az 25 TL olarak öngörülebileceğinden, diğer payların itibari değeri en fazla 250 TL olabilir. Bu durumda 25 TL itibari değerli pay grubuna 1 oy; 250 TL itibari değerli pay grubuna da 1 oy hakkı verilmek suretiyle oy hakkında imtiyaz oluşturulabilir.

Esas sözleşme ile bazı paylara veya pay gruplarına oy hakkında, temsilde, yönetim kurulunda üye bulundurmada, kar payında, tasfiye payında, rüçhan hakkı gibi haklarda üstün bir hak tanınabilir.

Oy hakkında imtiyaz konusunda;

AŞ'lerde eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek oyda imtiyaz tanınabilir. Örneğin, (A) grubu paylara 1 TL karşılığında 5 oy hakkı; (B) grubu paylara 1 TL karşılığında 1 oy hakkı verilebilir.

YK TEŞKİLAT YÖNERGESİ

TTK'nın 644. Maddesi AŞ'lere ilişkin hangi hükümlerin Ltd'lere de uygulanabileceğini düzenlemiştir. Bu hükümler arasında yönetimin devrine ilişkin bir madde yoktur. Ayrıca Ltd'lerde YK gibi bir organ değil Müdürler Kurulu mevcut olup, Kanunda Ltd'ler için MK Teşkilat Yönergesi düzenlenebileceğine dair bir düzenleme de mevcut değildir.

TTK "yönetimin devri" başlıklı 367. Maddesine göre, esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeyegöre; yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 3. Bir kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Böylece; her kişi yetkili kılındığı alandan münhasıran sorumlu olacaktır.

KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 35. Maddesi'ne göre; Ltd'den tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu borçları için şirket ortakları sermaye payı oranları ölçüsünde sorumlu tutulabilecektir.

Ortaklar sadece şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile Şirkete karşı sorumludurlar. Sermaye borcunu ödeyen ortağın kamu borcu dahil hiçbir borçtan sorumluluğu bulunmamaktadır.

EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Ortaklar şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı bedeli dışında kanunda öngörülen hallerdeek ödeme ile de yükümlü tutulabilirler. (TTK. Md.603)

Ek ödeme yükümlülüğü mevcut olmayıp, ortaklar sadece sermaye taahhüdü ile sorumlu tutulabilirler.

VERGİDEN İSTİSNA

Ltd'lerde gerçek kişi şirket ortağının payını 2 (iki) yıldan fazla elde tutulup satması halinde ortaklık paylarının satışından doğan kazanç, GVK Mükerrer 80. Maddesinin 4. bendine göregelir vergisine tabi olmakta olup, AŞ'lerde olduğu gibi vergiden muafiyet söz konusu olmamaktadır.

Gerçek kişi şirket ortaklarının AŞ pay senetlerini 2 (iki) yıldan fazla elde tuttuktan sonra satmaları halinde doğan kazanca vergi istisnası tanınmaktadır.

Bir başka ifadeyle, AŞ'lerdeki pay satışlarında pay senedi veya geçici ilmühaber belgesi olması koşuluyla 2 (iki) yıldan fazla elde tutulup satılması halinde değer artış kazancı hesaplanmaz.

PAY DEVRİ

Ltd'de pay senedi devri ile mülkiyet geçmediğinden kazancın doğması bu senetlerin elden çıkarılması ile değil imzaları noterce onaylı alan ve satan arasındaki yazılı devir sözleşmesi ve bu işlemin genel kurul kararıyla onaylanmasıyla birlikte meydana gelmektedir.

Bu kapsamda sermaye payının devri için,

· Pay devrine ilişkin yazılı sözleşmenin hazırlanması ve bu Sözleşmenin noterce onaylanması

· Pay devrinin şirket genel kurulunca onaylanması

· Pay devrinin ticaret siciline tescili

· Pay devrinin şirket pay defterine kayıt edilmesi

Gerekmektedir.

Sermaye payının devri daha kolay, noterden onaylanmasına gerek yok.

Ortak sahip olduğu hisseyi devretmek istediğinde ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa hisse devri sözleşmesi ile devredebilir. Hisseler karşılığında hisse senedi basılmış veya geçici ilmühaber çıkartılmış ise bunlar ciro edilerek devredilebilir. Noter huzurunda devir şart değildir.

Devirler ticaret siciline tescil edilmez.

ŞİRKETİN FESHİ

Yeni TTK, ortaklara haklı sebeple şirketin feshini isteme hakkı tanınmıştır

AŞ'lerde şirket ortaklarına böyle bir hak tanınmamıştır.

BAKANLIK

TEMSİLCİSİ

Hiçbir Ltd toplantısında Bakanlık Temsilcisinin bulunmasına gerek yoktur.(TTK mad.407 ve 617. Madde Bakanlık temsilcisine ilişkin olan hükümlerin kıyasen uygulanamayacağını belirtmiştir. Aynı zamanda, Anonim Şirketlerin GK Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik sadece AŞ'lerden bahsetmiştir.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Anonim Şirketlerin GK Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerinin 32. Maddesi'nde detaylı olarakhangi GK toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması gerektiği tek tek sayılmıştır. (örneğin; sermaye artırımı, azatlımı, birleşme, bölünme, tür değiştirme, amaç ve konu değişikliği vb gibi..)

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ

Ltd'lerde anonim şirketlerden farklı olarakkayıtlı sermaye sistemi kabul edilmemiştir.Bu sebeple Ltd'nin sermaye artırımı yapabilmesi için genel kurul toplantısı yapmaları gerekir.

Halka Açık ya da halka kapalı olup olmadığına bakılmaksızın tüm AŞ'lerde "Kayıtlı Sermaye Sistemini" kabul etmek mümkün olup, genel kurul toplantısı yapılmaksızın kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırma yetkisi Yönetim kuruluna tanınmıştır.

ELEKTRONİK KURULLAR

Sermaye Şirketi olması sebebiyle e-Genel Kurul ve Müdürler Kurulu yapabilme imkanı tanınmıştır.

e-Genel Kurul ve Yönetim Kurulu yapabilme imkânı tanınmıştır. (TTK mad 1527 ve AŞ. Genel Kurullarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Tebliğ)

ORTAKLIKTAN ÇIKMA-ÇIKARILMA

Şirket sözleşmesinde bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir (TTK md. 640).

Şirket haklı sebepler dolayısıyla ortağın şirketten çıkartılması için mahkemeye başvurulabilir (TTK md. 640/3).

Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkı tanıyabilir (TTK md. 638/1).

Her ortak haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir (TTK md. 638/2).

Şirketten çıkmak isteyen ortak şirketten sermaye payının gerçek değerini isteyebilir (TTK md. 641/1).

Pay sahiplerinin cebren mahkeme kararıyla şirketten çıkartılması söz konusu değildir.

Pay bedelini ifa etmeyen pay sahibi çağrıya rağmen faiziyle birlikte borcunu ödemez ise taahhüt ettiği paylardan yoksun bırakılır (TTK md. 482/2).

Ortaklıktan çıkma, çıkarılma ve pay devri Ltd' ye göre daha basit ve esnektir.

DENETİM

Sadece Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen şartları sağlayan Ltd'ler bağımsız denetime tabi olacaktır. Bu belirlemelerin dışında kalan şirketler için yasada ve bu konu ile ilgili olarak düzenlenen yönetmelikte boşluk olduğu kanaatindeyiz. Zira 6455 sayılı Torba Kanun'un 80. Maddesine göre" bağımsız denetime tabi olan Anonim Şirketler" dışında kalan bütün anonim şirketler" denetim altına alınırken, anonim şirketlerden daha fazla ciroya sahip Ltd'ler için yönetmelikte bir düzenleme yapılmamıştır.

Buradan hareketle Ltd'lerin denetime tabi olmadığı sonucuna varılmalı mı yoksa TTK'nın Denetçi başlıklı 635. maddesine göre Anonim Şirketin denetçiye, denetime ve özel denetime ilişkin hükümleri Ltd' için de uygulanır hükmünden hareketle kıyasen bağımsız denetim dışında kalan Ltd 'lere AŞ'lere ilişkin hükümler uygulanarak denetime tabi tutulur şeklinde mi değerlendirilmesi gerektiği hususunda mevzuatta ve uygulamada bir boşluk olduğu görüşündeyiz.

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen A.Ş.'ler bağımsız denetime tabi olacaktır. Bu kapsam dışında kalan AŞ'ler ise 6455 sayılı Torba Kanun'un 80. Maddesi hükümlerine göre denetlenecektir. Denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu madde hükmü uyarınca denetim yapacak denetçilerin nitelikleri, ilişkin hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecektir.

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Bakanlar KuruluSGKgündemvergi
Görüş Bildir