Jimmy Durmaz'dan Fenerbahçe Açıklaması!

-
2 dakikada okuyabilirsiniz

Jimmy Durmaz'dan Fenerbahçe Açıklaması!

Jimmy Durmaz'dan Fenerbahçe Açıklaması!

Jimmy Durmaz, Fenerbahçe'nin kendisi ile ilgilenmesine 'elbette çok iyi' dedi.

Tür­ki­ye’ye Genç­ler­bir­li­ği’ne fay­da­lı ol­mak için gel­diğini belirterek “Ancak be­nim te­mel he­de­fim bü­yük ta­kım­lar­dan bi­rin­e transfer olmaktı. İyi oynadığım sürece her şey iyi olacaktır dedi. Genç­ler­bir­li­ği for­ma­sıy­la gös­ter­di­ği per­for­mans­la dik­kat­le­ri üze­ri­ne top­la­yan Jimmy Dur­maz yak­la­şan trans­fer mev­si­mi ön­ce­si açık­la­ma­lar yap­tı. Geç­en se­zon­dan beri adı özel­lik­le Fe­ner­bah­çe ile anı­lan ba­şa­rı­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kım­la il­gi­li önem­li me­saj­lar ver­di.

Ön­ce­lik­le se­zo­nu de­ğer­len­dir­en Türk asıl­lı İs­veç­li fut­bol­cu, “Ta­kım son 6 haf­ta­da çok önem­li bir iv­me ya­ka­la­dı. Be­nim adı­ma da ba­şa­rı­lı bir se­zon. Meh­met Öz­di­lek’in yö­ne­ti­min­de ken­di­mi çok ge­liş­tir­dim. Maç per­for­man­sım art­tı. Na­sıl oy­na­mam ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Uya­rı­la­rı önem­li an­lar­da işi­mi ko­lay his­set­ti­ri­yor. Gençlerbirliği’nde çok mutluyum. 1 yıl daha kontratım var. An­ka­ra’da­ki ya­şam, bu­ra­da­ki in­san­lar hep­si çok iyi” di­ye ko­nuş­tu.

Başkaları da istiyor

Jimmy “Fe­ner­bah­çe’nin ilgisine na­sıl ba­kı­yor­sun” so­ru­su­na “Be­nim­le il­gi­le­nen ku­lüp­ler var. sa­de­ce Tür­ki­ye’den de­ğil; baş­ka ül­ke­ler­den de var. Fakat şu an­ bun­lar­dan uzak duruyorum. He­nüz oy­nan­ma­mış maç­la­rı­mız var. Se­zon bit­ince ta­ti­le gi­de­ce­ğim. Dü­şün­me­ye ve din­len­me­ye ih­ti­ya­cım var. Son­ra­sın­da ne ola­ca­ğı­nı gö­re­ce­ğiz” de­di.

“Fe­ner­bah­çe’de oy­na­ma fik­ri sa­na na­sıl ge­li­yor” şeklindeki so­ru­muzu ise “El­bet­te çok iyi” diye yanıtlayan genç futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bü­tün fut­bol­cu­lar, Ga­la­ta­sa­ray, Be­şik­taş ve Fe­ner­bah­çe’de oy­na­ma­yı is­ter. Tür­ki­ye’ye ge­lir­ken, bi­rin­ci plan­da Genç­ler­bir­li­ği­’ne fay­da­lı ol­ma fikri var­dı. Ama çok iyi bir per­for­mans ser­gi­le­mek, son­ra­sın­da bü­yük bir ta­kım­da oy­na­ma­yı te­mel he­def ola­rak be­lir­le­miş­tim.”

Topu menajerine attı

Jimmy, şu ana kadar herhangi bir takımdan teklif alıp almadığı sorusuna ise “Bu­nu me­na­je­rim Mar­tin Dah­lin bi­li­yor. Bu ko­nu­lar­da bil­gi ön­ce ken­di­si­ne ge­li­yor. Ama ben bü­tün bun­la­rı de­ğil, ka­lan maç­la­rı­mı dü­şün­mek zo­run­da­yım. Ta­raf­ta­rı­mız biz­den iyi so­nuç­lar bek­li­yor. Ben iyi oy­na­dı­ğım sü­re­ce her şey da­ha ko­lay ola­cak­tır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Arda en iyisi...

Jimmy, At­le­ti­co Mad­rid for­ma­sıy­la ba­şa­rı­dan ba­şa­rı­ya ko­şan Ar­da Tu­ra­n’­ın tar­tış­ma­sız Tür­ki­ye­’nin en iyi­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. “Ben­ce Ar­da dün­ya­nın da en iyi­le­rin­den bi­ri. Ona kar­şı oy­na­dım. Oyun sti­li­ne ba­yı­lı­rım. Top­la mü­kem­mel bir uyu­mu va­r’ de­di.

İbrahimoviç ‘Türkiye hakkında her şeyi biliyor’

Jimmy Dur­maz, İs­veç Mil­li Ta­kı­mı’nda bir­lik­te for­ma giy­di­ği Zla­tan İb­ra­hi­mo­vic’i de an­lat­tı.

Onun gi­bi bir dün­ya yıl­dı­zıy­la bir­lik­te for­ma giy­me­nin ken­di­si­ni he­ye­can­lan­dır­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “İna­nıl­maz bir oyun­cu. Onun­la ilk oy­na­dı­ğım an rü­ya gi­biy­di. İs­veç’te­ki bü­tü­nü genç oyun­cu­lar onun­la oy­na­ma­mın ha­ya­li­ni ku­rar­lar. Ben bu ha­ya­li ger­çek­leş­tir­me fır­sa­tı el­de et­tim. İs­veç for­ma­sıy­la Mes­si ve Ro­nal­do’ya kar­şı da oy­na­dım. Bun­lar ge­li­şi­mim açı­sın­dan son de­re­ce önem­li” şek­lin­de ko­nuş­tu. İb­ra­hi­mo­viç’in bir gün Tür­ki­ye’ye gel­me ih­ti­ma­li üze­ri­ne de yo­rum ya­pan genç fut­bol­cu, “Ben­ce PSG’de çok mut­lu. İn­ter for­ma­sıy­la Fe­ner­bah­çe’ye kar­şı oy­na­dı­ğı maç­lar­da fut­bol or­ta­mın­dan ne ka­dar et­ki­len­di­ği­ni an­lat­tı. Türk fut­bo­luy­la il­gi­li her şe­yi bi­li­yor. Mil­li ta­kım kamp­la­rın­da çok de­fa bu ko­nu­la­rı ko­nuş­tuk. İb­ra­hi­mo­vic’i Tür­ki­ye’de bir bü­yük ta­kım­da gör­mek mü­kem­mel olur ” de­di.

(Bugün)

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

FenerbahçeGençlerbirliğiZlatan İbrahimovicoyuntransfer
Görüş Bildir