Fenerbahçe'nin Yeni Gururu!

0PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin Yeni Gururu!

Fenerbahçe'nin Yeni Gururu!

Ef­sa­ne ka­le­ci Rüş­tü Reç­ber’den baş­la­ya­rak yak­la­şık son 20 yıl­da ka­le­de sı­kın­tı çek­me­yen Ka­nar­ya’nın alt­ya­pı­sı da ade­ta ye­te­nek­li ka­le­ci fab­ri­ka­sı gi­bi ça­lı­şı­yor.

Fe­ner­bah­çe’de, ye­ni ve çok ye­te­nek­li bir ka­le­ci da­ha or­ta­ya çık­tı. İs­met Yu­ma­ko­ğul­la­rı, he­nüz 19 ya­şın­da ve Fe­ner­bah­çe’nin genç ta­kı­mın­da for­ma gi­yi­yor.

Al­man­ya’da ger­çek­leş­ti­ri­len ve genç yaş ka­te­go­ri­sin­de dün­ya­nın en pres­tij­li tur­nu­va­la­rın­dan bir ta­ne­si ola­rak ka­bul edi­len “Mer­ce­des Ju­ni­or Cup” sa­lon fut­bol tur­nu­va­sın­da en iyi ka­le­ci se­çil­di.

Manc­hes­ter, Dort­mund gi­bi ta­kım­la­rın ka­tıl­dı­ğı bu tur­nu­va­da, şim­di­nin yıl­dız­la­rı Me­sut Özil, Sa­mi Khe­di­ra, Ke­vin Ku­ran­yi gi­bi fut­bol­cu­lar adı­nı du­yur­muş­tu. Oli­ver Bio­uf gi­bi önem­li fut­bol adam­la­rı­nın ta­kip et­ti­ği tur­nu­va­da, Stutt­gart’ın tek­nik di­rek­tö­rü To­mas Schne­ider’in Fe­ner­bah­çe­li ka­le­ci­yi çok be­ğen­di­ği ve tam not ver­di­ği öğ­re­nil­di.

Pek çok önem­li yıl­dı­zın ilk çı­kış nok­ta­sı ola­rak gös­te­ri­len bu önem­li tur­nu­va­da en iyi ka­le­ci se­çi­len İs­met, bir an­da Av­ru­pa ta­kım­la­rı­nın da ra­da­rı­na gir­di. Bu du­ru­ma ka­yıt­sız kal­ma­yan Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­mi ise oyun­cuy­la pro­fes­yo­nel söz­leş­me yap­mak için ha­re­ke­te geç­ti. An­tal­ya­lı bir ai­le­nin oğ­lu olan İs­met, ün­lü Al­man Spor der­gi­si Kic­ker’de de tur­nu­va­nın en iyi 5 oyun­cu­sun­dan bir ta­ne­si ola­rak gös­te­ril­di. Fe­ner­bah­çe alt­ya­pı ho­ca­la­rı­nın da tam not ver­di­ği genç fi­le bek­çi­si­nin önü­müz­de­ki dö­nem­de A Ta­kım’a alın­ma­sı bek­le­ni­yor.

ÖZGÜR SANCAR - BUGÜN GAZETESİ

Haberin Tamamı İçin:
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir