Fenerbahçe'nin Dev Projesi Acun'a Emanet!

 > 
3PAYLAŞIM
Fenerbahçe'nin Dev Projesi Acun'a Emanet!

Fe­ner­bah­çe'de Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım'ın bü­yük önem ver­di­ği '1 mil­yon üye pro­je­si' tanıtımını Acun Ilı­ca­lı'nın sa­hip ol­du­ğu Acun Med­ya üst­le­ne­cek.

Li­gin ilk 3 haf­ta­sın­da 7 pu­an top­la­yan Fe­ner­bah­çe'de son gün­ler­de en çok ko­nu­şu­lan ko­nu­la­rın ba­şın­da ta­kı­mın iki yıl­dız oyun­cu­su Em­ma­nu­el Eme­ni­ke ve Die­go Ri­bas'ın di­sip­lin­siz dav­ra­nış­la­rıy­dı. Eme­ni­ke geç­ti­ği­miz haf­ta oy­na­nan Ga­zi­an­teps­por ma­çın­da bir po­zis­yon­da ta­kım kap­ta­nı Em­re Be­lö­zoğ­lu ile tar­tış­mış ar­dın­dan ken­di­si­ni ıs­lık­la­yan ta­raf­tar­la­ra el kol ha­re­ket­le­riy­le tep­ki gös­ter­miş­ti. Die­go ise mil­li maç­lar ne­de­niy­le li­ge ara ve­ril­di­ği dö­nem­de tek­nik he­yet ta­ra­fın­dan ve­ri­len iki gün­lük izin­de din­len­mek ye- ­ri­ne ai­le­siy­le bir­lik­te Bod­rum'a ta­ti­le git­miş bu du­rum Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım'ın tep­ki­si­ni çek­miş­ti. Ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin ar­dın­dan iki fut­bol­cu­ya ce­za ve­ri­lip ve­ril­me­ye­ce­ği me­rak ko­nu­su ol­muş­tu.

Takımdan özür dilediler

Beklenen gelişme dün gerçekleşti ve Yıldırım önderliğindeki yönetim kurulunun kararıyla her iki futbolcu da para cezasına çarptırıldı. Emenike ve Diego'ya aldıkları cezaları ileten teknik direktör İsmail Kartal öğrencilerinden aynı hataları bir daha tekrarlamamalarnı, takım içinde huzursuzluğa neden olacak ve disiplini zedeleyecek davranışlardan kaçınmalarını istedi. Bunun üzerine ikilinin yaptıkları hatadan hem Kartal'dan hem de takım arkadaşlarından özür diledikleri bildirildi.

‘1 MiLYON ÜYE'DE ACUN ILICALI iMZASI

Fe­ner­bah­çe'de Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım'ın bü­yük önem ver­di­ği '1 mil­yon üye pro­je­si'nde lans­man ta­ri­hi­nin 15 Ekim ola­rak be­lir­len­me­si­nin ar­dın­dan kam­pan­ya de­tay­la­rı da gün yü­zü­ne çık­ma­ya baş­la­dı. Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kı­mın ilk yıl için­de en az 200 bin üye­yi ka­zan­dırn­ma­yı plan­la­dı­ğı pro­je­nin ta­nı­tım kam­pan­ya­sı­nı Fe­ner­bah­çe­lil­li­ğiy­le bi­li­nen ün­lü ya­pım­cı Acun Ilı­ca­lı'nın sa­hip ol­du­ğu Acun Med­ya üst­le­ne­cek.

Slo­ga­nı "Ta­kı­mı­na sa­hip çık"

Kam­pan­ya'nın ilk gös­te­ri­mi 15 Ekim'de ya­pı­la­cak olan rek­lam fil­mi de ha­zır ha­le ge­ti­ril­di. "Ta­kı­mı­na Sa­hip Çık" te­ma­lı fil­min çe­ki­mi Ur­fa'dan Edir­ne'ye ka­dar bir­çok il­de ger­çek­leş­ti­ril­di. Ai­le kon­sep­ti­nin ön plan­da tu­tul­du­ğu film­de ay­rı­ca ül­ke­nin 4 bir ya­nın­da­ki Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı ço­cuk­la­rın an­ne­le­riy­le olan di­ya­log­la­rı­na yer ve­ril­di. Film 15 gün bo­yun­ca ulu­sal TV ka­nal­la­rın­da gös­te­ri­le­cek.

Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­mi 1 mil­yon üye pro­je­siy­le yıl­da 400-500 mil­yon li­ra ara­sı bir ge­lir ka­le­mi­ne sa­hip ol­ma­yı he­def­li­yor.

(Bugün)

Haberin Tamamı İçin:
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir