Görüş Bildir

Bakara Suresi Arapça Okunuşu ve Faziletleri: Bakara Suresi Ne Zaman İndirilmiştir?

Anasayfa > Güncel

Medine döneminde inen surelerden biri olan Bakara Suresi, Adını, 67-73. âyetlerde yer alan 'bakara (sığır)' kelimesinden almaktadır. Bakara Sûresi, İslâm hukuku ile ilgili bilgiler içermektedir. Bakara surelerinin anlamı, Bakara suresi Türkçe meali sure ile ilgili en çok araştırılan konular arasındadır. Bakara surelerini ezberlemek isteyen kişiler, Bakara Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu detaylarına yazımızdan ulaşabilirsiniz...

Bu sure Medine döneminde inmiştir. Kur’an’ın en uzun sûresi dir.286 âyettir. Kitap’ta ikinci, iniş sıralamasına göre 87. Sûredir.

Bakara Suresi Türkçe Okunuşu

Bakara Suresi Türkçe Okunuşu

1. Elif lam mim

2. Zalikel kitabü la raybe fıh hüdel lil müttekıyn

3. Ellezıne yü'minune bil ğaybi ve yükıymunas salate ve mimma razaknahüm yünfikun

4. Vellezine yü'minune bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik ve bil ahırati hüm yukınun

5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun

6. İnnellezıne keferu sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun

7. Hatemallahü ala kulubihim ve ala sem'ıhim ve ala ebsarihim ğaşaveh ve lehüm azabün azıym

8. Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü'minın

9. Yühadiunellahe vellezıne amenu ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş'urun

10. Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun

11. Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun

12. Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş'urun

13. Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü'minü kema amenes süfeha' ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya'lemun

14. Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun

15. Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya'mehun

16. Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın

17. Meselühüm ke meselillezistevkade nara fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun

18. Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun

19. Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra'düv ve bark yec'alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt vallahü mühıytum bil kafirın

20. Yekadül berku yahtafü ebsarahüm küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu ve lev şaellahü le zehebe bi sem'ıhim ve ebsarihim innellahe ala külli şey'in kadiyr

21. Ya eyyühen nasu'büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun

22. Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm fe la tec'alu lillahi endadev ve entüm ta'lemun

23. Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina fe'tu bi suratim mim mislih ved'u şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikıyn

24. Fe illem tef'alu ve len tef'alu fettekun naralletı vekudühen nasü vel hıcarah üıddet lil kafirın

25. Ve beşşirillezıne amenu ve amilus salihati enne lehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar küllema ruziku minha min semeratir rizkan kalu hazellezı rüzıkna min kablü ve ütu bihı müteşabiha ve lehüm fıha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fıha halidun

26. İnnellahe la yestahyı ey yadribe meselem ma beudaten fe ma fevkaha fe emmellezıne amenu fe ya'lemune ennehül hakku mir rabbihim ve emmellezıne keferu fe yekulune maza eradellahü bi haza mesela yüdıllü bihı kesırav ve yehdı bihı kesıra ve ma yüdıllü bihı illel fasikıyn

27. Ellezıne yenkudune ahdellahi mim ba'di mısakıh ve yaktaune ma emerallahü bihı ey yusale ve yüfsidune fil ard ülaike hümül hasirun

28. Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun

29. Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb'a semavat ve hüve bi külli şey'in alım

30. Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh kalu e tec'alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima' ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek kale innı a'lemü ma la ta'lemun

31. Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn

32. Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena inneke entel alımül hakım

33. Kale ya ademü embi'hüm bi esmaihim felemma embeehüm bi esmaihim kale e lem ekul leküm innı a'lemü ğaybes semavati vel erdı ve a'lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun

34. Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs eba vestekbera ve kane minel kafirın

35. Ve kulna ya ademüskün ente ve zevcükel cennete ve küla minha rağaden haysü şi'tüma ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın

36. Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh ve kulnehbitu ba'duküm li ba'dın adüvv ve leküm fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn

37. Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh innehu hüvet tevvabür rahıym

38. Kulnehbitu minha cemıa fe imma ye'tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

39. Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar hüm fıha halidun

40. Ya benı israılezküru nı'metiyelletı en'amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun

41. Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun

42. Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta'lemun

43. Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn

44. E te'mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab e fe la ta'kılun

45. Vesteıynu bis sabri ves salah ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn

46. Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun

47. Ya benı israılezküru nı'metiyelletı en'amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın

48. Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey'ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü'hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun

49. Ve iz necceynaküm min ali fir'avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym

50. Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir'avne ve entüm tenzurun

51. Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba'dihı ve entüm zalimun

52. Sümme afevna anküm mim ba'di zalike lealleküm teşkürun

53. Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun

54. Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm fe tabe aleyküm innehu hüvet tevvabür rahıym

55. Ve iz kultüm ya musa len nü'mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun

56. Sümme beasnaküm mim ba'di mevtiküm lealleküm teşkürun

57. Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva külu min tayyibati ma razaknaküm ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun

58. Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe külu minha haysü şi'tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu hıttatün nağfirleküm hatayaküm ve senezıdül muhsinın

59. Fe beddellezıne zalemu kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe enzelna alellezıne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun

60. Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer fenfecerat minhüsneta aşrate ayna kad alime küllü ünasim meşrabehüm külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta'sev fil erdı müfsidın

61. Ve iz kultüm ya musa len nasbira ala taamiv vahıdin Fed'u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve kıssaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha kale e testebdilunellezı hüv edna billezı hüve hayr ihbitu mısran fe inne leküm ma seeltüm ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim minellah zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayril hakk zalike bi ma asav ve kanu ya'tedun

62. İnnellezıne amenu vellezıne hadu ven nesara ves sabiıne min amene billahi vel yevmil ahıri ve amile salihan fe lehüm ecruhüm ınde rabbihim ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

63. Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa'na fevkakümüt tur huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vezküru ma fıhi lealleküm tettekun

64. Sümme tevelleytüm mim ba'di zalik fe lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu leküntüm minel hasirın

65. Ve le kad alimtümüllezına'tedev minküm fis sebti fe kulna lehüm kunu kıradeten hasiın

66. Fe cealnaha nekalel li ma beyne yedeyha ve ma halfeha ve mev'ızatel lil müttekıyn

67. Ve iz kale musa li kavmihı innellahe ye'müruküm en tezbehu bekarah kalu etettehızüna hüzüva kale euzü billahi en ekune minel cahilın

68. Kalüd'u lena rabbeke yübeyyil lena ma hı kale innehu yekulü inneha bekarütl la fariduv ve la bikr avanüm beyne zalik fef'alu ma tü'merun

69. Kalüdu lena rabbeke yübeyyil lena ma levnüha kale innehu yekulü inneha bekaratün safraü fakıul levnüha tesürrün nazırın

70. Kalüd'u lena rabbeke yübeyyil lena ma hiye innel bekara teşabehe aleyna ve inna in şaellahü le mühtedun

71. Kale innehu yekulü inneha bekaratül la zelulün tüsırul erda ve la teskıl hars müsellemetül laşiyete fıha kalül ane ci'te bil hakk fe zebehuha ve ma kadu yef'alun

72. Ve iz kateltüm nefsen feddara'tüm fıha vallahü muhricüm ma küntüm tektümun

73. Fe kulnadribuhü bi ba'dıha kezalike yuhyillahül mevta ve yürıküm ayatihı lealleküm ta'kılun

74. Sümme kaset kulubüküm mim ba'di zalike fe hiye kel hıcarati ev eşeddü kasveh ve inne minel hıcarati lema yetefecceru minhül enhar ve inne minha lema yeşşekkaku fe yahrucü minhül ma' ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah vemallahü bi ğafilin amma ta'melun

75. E fetatmeune ey yü'minu leküm ve kad kane ferıkum minhüm yesmeune kelamellahi sümme yüharrifunehu mim ba'di ma akaluhü ve hüm ya'lemun

76. Ve iza leküllezıne amenu kalu amenna ve iza hala ba'duhüm ila ba'din kalu etühaddisunehüm bi ma fetehallahü aleyküm li yühaccuküm bihı ınde rabbiküm e fe la ta'kılun

77. E ve la ya'lemune ennellahe ya'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun

78. Ve minhüm ümmiyyune la ya'lemunel kitabe illa emaniyye ve in hüm illa yezunnun

79. Fe veylül lillezıne yektübunel kitabe bi eydıhim sümme yekulunel kitabe bi eydıhim sümme yekulune haza min ındillahi li yeşteru bihı semenen kalıla fe veylül lehüm mimma ketebet eydıhim ve veylül lehüm mimma yeksibun

80. Ve kalu len temessenen naru illa eyyamem ma'dudeh kul ettehaztüm ındellahi ahden fe ley yuhlifellahü ahdehu em tekulune alellahi ma la ta'lemun

81. Bela men kesebe seyyietev ve ehatat bihı hatıy'etühu fe ulaike ashabün nar hüm fıha halidun

82. Vellezıne amenu ve amilus salihati ülaike ashabül cenneh hüm fıha halidun

83. Ve iz ehazna mısaka benı israıle la ta'büdune illellahe ve bil valideyni ıhsanev ve izl kurba vel yetam vel mesakıni ve kulu lin nasi husnev ve ekıymus salate ve atüz zekah sümme tevelleytüm ila kalılem minküm ve entüm mu'ridun

84. Ve iz ehazna mısakaküm la tesfikune dimaeküm ve la tuhricune enfüseküm min diyariküm sümme akrartüm ve entüm teşhedun

85. Sümme entüm haülai taktülune enfüseküm ve tuhricune ferıkam minküm min diyarihim tezaherune aleyhim bil ismi vel udvan ve iy ye'tuküm üsara tüfaduhüm ve hüve muharramün aleyküm ıhracühüm e fe tü'minune bi ba7dıl kitabi ve tekfürune bi ba'd fe ma cezaü mey yef'alü zalike minküm illa hızyün fil hayatid dünya ve yevmel kıyameti yüraddune ila eşeddil azab vemallahü bi ğafilin amma ta'melun

86. Ülaikellezıneşteravül hayated dünya bil ahırati fe la yuhaffefü anhümül azabü ve la hüm yünsarun

87. Ve le kad ateyna musel kitabe ve kaffeyna mim ba'dihı bir rusüli ve ateyna ıysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhıl kudüs e fe küllema caeküm rasulüm bima la tehva enfüsükümüstekbartüm fe ferıkan kezzebtüm ve ferıkan taktülun

88. Ve kalu kulubüna ğulf bel leanehümüllahü bi küfrihim fe kalılem ma yü'minun

89. Ve lemma caehüm kitabüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm ve kanu min kablü yesteftihune alellezıne keferu fe lemma caehüm ma arafu keferu bihı fe la'netüllahi alel kafirın

90. Bi'semeşterav bihı enfüsehüm ey yekfüru bi ma enzelellahü bağyen ey yünezzilellahü min fadlihı ala mey yeşaü min ıbadih fe bau bi ğadabin ala ğadab ve lil kafirıne azabüm mühın

91. Ve iza kıyle lehüm aminu bi ma enzelellahü kalu nü'minü bima ünzile aleyna ve yekfürune bi ma veraehu ve hüvel hakku müsaddikal lima meahüm kul fe lime taktülune embiyaellahi min kablü in küntüm mü'minın

92. Ve le kad caeküm musa bil beyyinati sümmettehaztümül ıcle mim ba'dihı ve entüm zalimun

93. Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa'na fevkakümüt tur huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vesmeu kalu semı'na ve asayna ve üşribu fı kulubihimül ıcle bi küfrihımv kul bi'sema ye'müruküm bihı ımanüküm in küntüm mü'minın

94. Kul in kanet lekümüd darul ahıratü indellahi halisatem min dunin nasi fe temennevül mevte in küntüm sadikıyn

95. Ve ley yetemennevhü ebedem bima kaddemet eydıhim vallahü alımüm biz zalimın

96. Ve le tecidennehüm ahrasan nasi ala hayah ve minellezıne eşraku yeveddü ehadühüm lev yüammeru elfe seneh ve ma hüve bi müzahzihıhı minel azabi ey yüammer vallahü besıyrum bima ya'melun

97. Kul men kane adüvvel licibrıle fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillahi müsaddikal lima beyne yedeyhi ve hüdev ve büşra lil mü'minın

98. Men kane adüvvel lillahi ve melaiketihı ve rusülihı ve cibrıle ve mıkale fe innellahe adüvvül lil kafirın

99. Ve le kad enzelna ileyke ayatim beyyinat ve ma yekfüru biha illel fasikun

100. E ve küllema ahedu ahden nebezehu ferıkum minhüm bel ekseruhüm la yü'minun

101. Ve lemma caehüm rasulüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm nebeze ferıkum minellezıne utül kitab kitabellahi verae zuhurihim ke ennehüm la ya'lemun

102. Vettebeu ma tetlüş şeyatıynü ala mülki süleyman ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatıyne keferu yüallimunen nasas sıhra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihı beynel mer'i ve zevcih ve ma hüm bi darrıne bihı min ehadin illa bi iznillah ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahırati min halakıv ve le bi'se ma şerav bihı enfüsehüm lev kanu la'lemun

103. Ve lev ennehüm amenu vettekav le mesubetüm min ındillahi hayr lev kanu ya'lemun

104. Ya eyyühellezıne amenu la tekulu raına ve kulünzurna vesmeu ve lil kafirıne azabün elım

105. Ma yeveddüllezıne keferu min ehlil kitabi ve lel müşrikıne ey yünezzele aleyküm min hayrim mir rabbiküm vallahü yehtessu bi rahmetihı mey yeşa' vallahü zül fadlil azıym

106. Ma nensah min ayetin ev nünsiha ne'ti bi hayrim minha ev misliha e lem ta'lem ennellahe ala külli şey'in kadır

107. E lem ta'lem ennellahe lehu mülküs semavati vel ard ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr

108. Em türıdune en tes'elu rasuleküm kema süile musa min kabl ve mey yetebeddelil küfra bil ımani fe kad dalle sevaes sbil

109. Vedde kesırum min ehlil kitabi lev yerudduneküm mim ba'di ımaniküm küffara hasedem min ındi enfüsihim mim ba'di ma tebeyyene lehümül hakk fa'fu vasfehu hatta ye'tiyellahü bi emrih innellahe ala külli şey'in kadır

110. Ve ekıymus salate ve atüz zekah ve ma tükaddimu li enfüsiküm min hayrin teciduhü ındellah innellahe bi ma ta'melune besıyr

111. Ve kalu ley yedhulel cennete illa men kane huden ev nesar tilke emaniyyühüm kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn

112. Bela men esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinün fe lehu ecruhu ınde rabbihı ve la havvfün aleyhim ve la hüm yahzenun

113. Ve kaletil yehudü leysetin nesar ala şey'iv ve kaletin nesara leysetil yehudü ala şey'iv ve hüm yetlunel kitab kezalike kalellezıne la ya'lemune misle kavlihim fallahü yahkümü beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun

114. Ve men azlemü mimmem menea mesacidellahi ey yüzkera fıhesmühu ve sea fı harabiha ülaike ma kane lehüm ey yedhuluha illa haifın lehüm fid dünya hızyüv ve lehüm fil ahırati azabün azıym

115. Ve lillahil meşriku vel mağribü fe eynema tüvellu fe semme vechüllah innallahe vasiun alım

116. Ve kalüttehazellahü veleden sübhaneh bel lehu ma fis semavati vel ard küllül lehu kanitün

117. Bedıus semavati vel ard ve iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun

118. Ve kalellezıne la ya'lemune lev la yükellimünellahü ev te'tına ayeh kezalike kalellezıne min kablihim misle kavlihim teşabehet kulubühüm kad beyyennel ayati li kavmiy yukınun

119. İnna erselnake bil hakkı beşırav ve nezirav ve la tüs'elü an ashabil cehıym

120. Ve len terda ankel yehudü ve len nesara hatta tettebia milletehüm kul inne hüdellahi hüvel hüda ve leinitteba'te ehvaehüm ba'dellezı caeke minel ılmi ma leke minallahi miv veliyyiv ve la nasıy

121. Ellezıne ateynahümül kitabe yetlunehu hakka tilavetih ülaike yü'minune bih ve mey yekfür bihı fe ülaike hümül hasirun

122. Ya benı israılezküru nı'metiyelletı en'amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın

123. Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey'ev ve la yukbelü minha adlüv ve la tenfeuha şefatüv ve la hüm yünsarun

124. Ve izibtela ibrahıme rabbühu bi kelimatin fe etemmehünn kale innı caılüke lin nasi imama kale ve min zürriyyetı kale la yenalü ahdiz zalimın

125. Ve iz cealnel beyte mesabetel lin nasi ve emna vettehızu mim mekami ibrahıme müsalla ve ahidna ila ibrahıme ve ismaıyle en tahhira veytiye lit taifıne vel akifıne ver rukkeıs sücud

126. Ve iz kale ibrahımü rabbic'al haza beleden aminev verzuk ehlehu mines semerati min amene minhüm billahi vel yevmil ahır kale ve men kefera fe ümettiuhu kalılen sümme adtarruhu ila azabin nar ve bi'sel mesıyr

127. Ve iz yerfeu ibrahımül kavaıde minel beyti ve ismaıyl rabbena tekabbel minna inneke entes semıul alım

128. Rabbena vec'alna müslimeyni leke ve min zürriyyetina ümmetem müslimetel leke ve erina menasikena ve tüb aleyna inneke entet tevvabür rahıym

129. Rabbena veb'as fıhim rasulem minhüm yetlu aleyhim ayatike ve yüallimühümül kitabe vel hıkmete ve yüzekkıhim inneke entel azızül hakım

130. Ve mey yerğabü ammileti ibrahıme illa men sefihe nefseh ve le kadıstafeynahü fid dünya ve innehu fil ahırati le minas salihıyn

131. İz kale lehu rabbühu eslim kale eslemtü li rabbil alemın

132. Ve vassa biha ibrahımü benıhi ve ya'kub ya beniyye innellahestafa lekümüd dıne fe la temutünne illa ve entüm müslimun

133. Em küntüm şühedae iz hadara ya'kubel mevtü iz kale li benıhi ma ta'büdune mim ba'dı kalu na'büdü ilaheke ve ilahe abaike ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ilahev vahıda ve nahnü lehu müslimun

134. Tilke ümmetün kad halet leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm ve la tüs'elune amma kanu ya'melun

135. Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu kul bel millete ibrahıme hanıfa ve ma kane minel müşrikın

136. Kulu amenna billahi ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile ila ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya'kube vel esbatı ve ma utiye musa ve ıysa ve ma utiyen nebiyyune mir rabbihim la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun

137. Fe in amenu bi misli ma amentüm bihı fe kadihtedev ve in tevellev fe innema hüm fı şikak fe seyekfıkehümüllah ve hüves semıul alım

138. Sıbğatellah ve men ahsenü minellahi sıbğatev ve nahnü lehu abidun

139. Kul etühaccunena fillahi ve hüve rabbüna ve rabbüküm ve lena amalüna ve leküm a'malüküm ve nahnü lehu muhlisun

140. Em tekulune inne ibrahıme ve ismaıyle ve ıshaka ve ya'kube vel esbata kanu huden ev nesara kul e entüm a'lemü emillah ve men azlemü mimmen keteme şehadeten ındehu minellah ve mallahü bi ğafilin amma ta'melun

141. Tilke ümmetün kad halet leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm ve la tüs'elune amma kanu ya'melu

142. Se yekulüs süfehaü minen nasi ma vellahüm an kıbletihimülletı kanu aleyha kul lillahil meşriku vel mağrib yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym

143. Ve kezalike cealnakmüm ümmetev vesetal li tekunu şühedae alen nasi ve yekuner rasulü aleyküm şehıda ve ma cealnel kıbletelletı künte aleyha illa li na'leme mey yettebiur rasule mimmey yenkalibü ala akıbeyh ve in kanet le kebıraten illa alellezıne hedellah ve ma kanellahü li yüdıy'a ımaneküm innellahe bin nasi le raufür rahıym

144. Kad nera tekallübe vechike fis semai fe lenüvelliyenneke kıbleten terdaha fevelli vcheke şatnal mescidil haram ve haysü ma küntüm fevellu vücuheküm şatrah ve innellezıne utül kitabe le ya'lemune ennehül hakku mir rabbihim vemallahü bi ğafilin amma ya'melun

145. Ve le in eteytellezıne utül kitabe bi külli ayetim ma tebiu kıbletek ve ma ba'duhüm bi tabiın kıblete ba'd ve leinitteba'te ehvaehüm mim ba'di ma caeke minel ılmi inneke izel le minez zalimın

146. Ellezıne ateynahümül kitabe ya'rifunehu kema ya'rifune ebnaehüm ve inne ferıkam minhüm le yektümunel hakka ve hüm ya'lemun

147. Elhakku mir rabbike fe la tekunenne minel mümterın

148. Ve li külliv vichetün hüve müvellıha festebikul hayrat eyne ma tekunu ye'ti bikümüllahü cemıa innellahe ala külli şey'in kadır

149. Ve min haysü haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram ve innehu lel hakku mir rabbik ve mallahü bi ğafilin amma ta'melun

150. Ve min haysü haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram ve haysü ma küntüm fe vellu vücuheküm şatrahu li ella yekune linnasi aleyküm hucceh ilellezıne zalemu minhüm fe la tahşevhüm vahşevnı ve li ütimme nı'metı aleyküm ve lealleküm tehtedun

151. Kema erselna fıküm rasulem minküm yetlu aleyküm ayatina ve yüzekkıküm ve yüallimükümül kitabv vel hıkmete ve yüallimüküm ma lem tekunu ta'lemun

152. Fezkürunı ezkürküm veşküru lı ve la tekfürun

153. Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah innellahe meas sabirın

154. Ve la tekulu li mey yuktelü fı sebılillahi emvat bel ahyaüv ve lakil la teş'urun

155. Ve le neblüvenneküm bi şey'im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves semerat ve beşşiris sabirın

156. Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun

157. Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedun

158. İnnes safa vel mervete min şeairillah fe min haccel beyte evı'temera fe la cünaha aleyhi ey yettavvefe bihima ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun alıym

159. İnnellezıne yektümune ma enzelna minel beyyinati vel hüda mim ba'di ma beyyennahü lin nasi fil kitabi ülaike yel'anühümullahü ve yel'anühümül laınun

160. İllellezıne tabu ve aslehu ve beyyenu fe ülaike etubü aleyhim ve enet tevvabür rahıym

161. İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun ülaike aleyhim la'netüllahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn

162. Halidıne fıha la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun

163. Ve ilahüküm ilahüv vahıd la ilahe illa hüver rahmanür rahıym

164. İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba'de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya'kılun

165. Ve minen nasi mey yettehızü min dunillahi endadey yühıbbunehüm ke hubbillah vellezıne amenu eşeddü hubbel lillah velev yerallezıne zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemıav ve ennellahe şedıdül azab

166. İz teberraellezınet tübiu minellezınettebeu ve raevül azabe ve tekattaat bihimül esbab

167. Ve kalellezınet tebeu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhüm kema teberrau minna kezalike yürıhimüllahü a'malehüm haseratin aleyhim ve ma hüm bi haricıne minen nar

168. Ya eyyühen nasü külu mimma fil erdı halalen tayyibev ve la tettebiu hutuvatiş şeytan innehu leküm adüvvüm mübın

169. İnnema ye'müruküm bis sui vel fahşai ve en tekulu alellahi ma la ta'lemun

170. Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma elfeyna aleyhi abaena e ve lev kane abaühüm la ya'kılune şey'ev ve la yehtedun

171. Ve meselüllezıne keferu ke meselillezı yen'ıku bi ma la yesmeu illa düaev ve nidaa summüm bükmün umyün fe hüm la ya'kılun

172. Ya eyyühellezıne amenu külu min tayyibati ma razaknaküm veşküru lillahi in küntüm iyyahü ta'büdun

173. İnnema harrame aleykümül meytete ved deme ve lahmel hınzıri ve ma ühille bihı li ğayrillah fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe la isme aleyh innellahe ğafurur rahıym

174. İnnellezıne yektümune ma enzelellahü minel kitabi ve yeşterune bihı semenen kalılen ülaike ma ye'külune fı bütunihim illen nara ve la yükellimühümüllahü yevmel kıyameti ve la yüzekkıhim ve lehüm azabün eliym

175. Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda vel azabe bil mağfirah fe ma asberahüm alen nar

176. Zalike bi ennellahe nezzelel kitabe bil hakk ve innellezınahtelefu fil kitabi le fı şikakım beıyd

177. Leysel birra en tüvellu vücuheküm kıbelel meşrikı vel mağribi ve lakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahıri vel melaiketi vel kitabi ven nebiyyın ve atel male ala hubbihı zevil kurba vel yetama vel mesakıne vebnes sebıli ves sailıne ve fir rikab ve ekames salate ve atez zekah vel mufune bi ahdihim iza ahedu ves sabirıne fil be'sai ved darrai ve hıynel be's ülaikellezıne sadeku ve ülaike hümül müttekun

178. Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümül kısasu fil katla el hurru bil hurri vel abdü bil abdi vel ünsa bil ünsa fe men ufiye lehu min ehıyhi şey'ün fettibaum bil ma'rufi ve edaün ileyhi bi ıhsan zalike tahfıfüm mir rabbiküm ve rahmeh fe menı'teda ba'de zalike fe lehu azabün eliym

179. Ve leküm fil kısası hayatüy ya ülil elbabi lealleküm tettekun

180. Kütibe aleyküm iza hadara ehadekümül mevtü in terake hayra elvasıyyetü lil valideyni vel akrabıne bil ma'ruf hakkan alel müttekıyn

181. Fe mem beddelehu ba'de ma semiahu fe innema ismühu alellezıne yübeddiluneh innellahe semıun aliym

182. Fe men hafe mim musın cenefen ev ismen fe asleha beynehüm fe la isme aleyh innellahe ğafurur rahıym

183. Ya eyyühellezıne amenu kütibe aleykümüs sıyamü kema kütibe alellezıne min kabliküm lealleküm tettekun

184. Eyyamem ma'dudat fe men kane minküm merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin uhar ve alellezıne yütıykunehu fidyetün taamü miskın fe men tetavvea hayran fe hüve hayrul leh ve en tesumu hayrul leküm in küntüm ta'lemun

185. Şehru ramedanellezı ünzile fıhil kur'anü hüdel lin nasi ve beyyinatim minel hüda vel fürkan fe men şehide minkümüş şehra felyesumh ve em kane merıdan ev ala seferin fe ıddetüm min eyyamin uhar yürıdüllahü biküml yüsra ve la yürıdu bi külüm usr ve li tükmilül ıddete ve li tükebbirullahe ala ma hedaküm ve lealleküm eşkürun

186. Ve iza seeleke ıbadı annı fe innı karıb ücıbü da'veted daı iza deani felyestecıbu lı vel yü'minu bı leallehüm yarşüdun

187. Ühılle leküm leyletes sıyamir rafesü ila nisaiküm hünne libasül leküm ve entüm libasül lehünn alimellahü enneküm küntüm tahtaune enfüseküm fe tabe aleyküm ve afa anküm fel anebaşiruhünne vevteğu ma ketebellahü leküm ve külu veşrabu hatta yetebeyyene lekümül hüytul ebyadu minel haytıl esvedi minel fecri sümme etimmüs sıyame ilel leyl ve la tübaşiruhünne ve entüm akifune fil mesacid tilke hududüllahi fe la takrabuha kezalike yübeyyinüllahü ayatihı lin nasi leallehüm yettekun

188. Ve la te'külu emvaleküm beyneküm bil batıli ve tüdlu biha ilel hukkami li te'külu ferıkam min emvalin nasi bil ismi ve entüm ta'lemun

189. Yes'eluneke anil ehilleh kul hiye mevakıytü lin nasi velhacc ve leysel birru bi en te'tül büyute min zuhuriha ve lakinnel birra menitteka ve'tül büyute min ebvabiha vettekullahe lealleküm tüflihun

190. Ve katilu fı sebılillahillizıne yükatiluneküm ve la ta'tedu innellahe la yühıbbül mu'tedın

191. Vaktüluhüm haysü sekıftümuhüm ve ahricuhüm min haysü ahracuküm vel fitnetü eşeddü minel katl ve la tükatiluhüm ındel mescidil harami hatta yükatiluküm fıh fe in kateluküm faktüluhüm kezalike ceazül kafirın

192. Fe inintehev fe innellahe ğafurur rahıym

193. Ve katiluhüm hatta la tekune fitnetüv ve yekuned dınü lillah fe inintehev fe la udvane illa alez zalimın

194. Eşşehrul haramü biş şehril harami vel hurumatü kısas fe menı'teda aleyküm fa'tedu aleyhi bi misli ma'teda aleyküm vettekullahe va'lemu ennellahe mealmüttekıyn

195. Ve enfiku fı sebılillahi ve la tülku bi eydıküm ilet tehlüketi ve ahsinu innellahe yühıbbül muhsinın

196. Ve etimmül hacce vel umrate lillah fe in uhsırtüm femesteysera minel hedy ve la tahliku ruuseküm hatta yebluğal hedyü mehılleh fe men kane minküm merıdan ev bihı ezem mir ra'sihı fe fidyetüm min sıyamin ev sadekatin ev nüsük fe iza emintüm fe men temettea bil umrati ilel hacci fe mesteysera minel hedy fe mel lem yecid fe sıyamü selaseti eyyamin fil hacci ve seb'atin iza raca'tüm tilke aşeratün kamileh zalike li mel lem yekün ehlühu hadıril mescidil haram vettekullahe va'lemu ennellahe şedıdül ıkab

197. Elhaccü eşhürum ma'lumat fe men ferada fıhinnel hacce fe la rafese ve la füsuka ve la cidale fil hacc ve ma tef'alu min hayriy ya'lemhüllah ve tezevvedu fe inne hayraz zadit takva vettekuni ya ülil elbab

198. Leyse aleyküm cünahun en tebteğu fadlem mir rabbiküm fe iza efadtüm min arafatin fezkürullahe ındel meş'aril haram vezküruhü kema hedaküm ve in küntüm min kablihı le mined dallın

199. Sümme efıdu min haysü efadan nasü vestağfirullah innellahe ğafurur rahıym

200. Fe iza kadaytüm menasikeküm fezkürullahe ke zikriküm abeküm ev eşedde zikra fe minen nasi mey yekulü rabbena atina fid dünya ve malehu fil ahırati min halak

201. Ve minhüm mey yekulü rabbena atine fid dünya hasenetev ve fil ahırati hasenetev ve kına azaben nar

202. Ülaike lehüm nasıybüm mimma kesebu vallahü serıul hısab

203. Vezkürullahe fı eyyamim ma'dudat fe men teaccele fı yevmeyni fe la isme aleyh ve men teahhara fe la isme aleyh limenitteka vettekullahe va'lemu enneküm ileyhi tuhşerun

204. Ve minen nasi me yu'cibüke kavlühu fil hayatid dünya ve yüşhidüllahe ala ma fı kalbih ve hüve eleddül hısam

205. Ve iza tevella sea fil erdı li yüfside fıha ve yühlikel harse ven nesl vallahü la yühıbbül fesad

206. Ve iza kıyle lehüttekıllahe ehazethül ızzetü bil ismi fe hasbühu cehennem ve le bi'sel mihad

207. Ve minen nasi mey yeşrı nefsehübtiğae merdatillah vallahü raufüm bil ıbad

208. Ya eyyühellezıne amenüdhulu fis silmi kaffeh ve la tettebiu hutuvatüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn

209. Fe in zeleltüm mim ba'di ma caetkümül beyyinatü fa'lemu ennellahe azızün hakım

210. Hel yenzurune illa ey ye'tiyehümüllahü fı zulelim minel ğamami vel melaiketü ve kudıyel emr ve ilellahi türceul ümur

211. Sel benı israıle kem ateynahüm min ayetim beyyineh ve mey yübeddil nı'metellahi mim ba'di ma caethü fe innellahe şedıdül ıkab

212. Züyyine lillezıne keferul hayatüd dünya ve yesharune minellezıne amenu vellezınettekav fevkahüm yevmel kıyameh vallahü yerzüku mey yeşaü bi ğayri hısab

213. Kanen nasü ümmetev vahıdeten fe beasellahün nebiyyıne mübeşşirıne ve münzirıne ve enzele mealhümül kitabe bil hakkı li yahküme beynen nasi fımahtelefu fıh ve mahtelefe fıhi illellezıne utuhü mim ba'di ma caethümül beyyinatü bağyem beynehüm fe hedellahüllezıne amenu limahtelefu fıhi minel hakkı bi iznih vallahü yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym

214. Em hasibtüm en tedhulül cennete ve lemma ye'tiküm meselüllezıne halev min kabliküm messethümül be'saü ved darraü ve zülzilu hatta yekuler rasulü vellezıne amenu meahu meta nasrullah ela inne nasrallahi karıb

215. Yes'eluneke maza yünfikun kul ma enfaktüm min hayrin fe lil valideyni vel akrabıne vel yetama vel mesakıni vebnis sebıl ve ma tef'alu min hayrin fe innellahe bihı alım

216. Kütibe aleykümül kıtalü ve hüve kürhül leküm ve asa en tühıbbu şey'ev ve hüve şerrul leküm vallahü ya'lemü ve entüm la ta'lemun

217. Yes'eluneke aniş şehril harami kıtalin fıh kul kıtalün fıhi kebır ve saddün an sebılillahi ve küfram bihı vel mescidil harami ve ıhracü ehlihı minhü ekberu ındellah vel fitnetü ekberu minel katl ve la yezalune yükatiluneküm hatta yerudduküm an dıniküm inisteta ve mey yertedid minküm an dınihı fe yemüt ve hüve kafirun fe ülaike habitat a'malühüm fid dünya vel ahırah ve ülaike ashabün nar hüm fıha halidun

218. İnnellezıne amenu vellezıne haceru ve cahedu fı sebılillahi ülaike yercune rahmetellah vallahü ğafurur rahıym

219. Yes'eluneke anil hamri vel meysir kul fıhima imün kebıruv ve menafiu lin nasi ve ismühüma ekberu min nef'ıhima ve yes'eluneke maza yünfikun kulil afv kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm tetefekkerun

220. Fid dünya vel ahırah ve yes'eluneke anil yetama kul ıslahul lehüm hayr ve in tühalituhüm fe ıhvanüküm vallahü ya'lemül müfside minel muslıh ve lev şaellahü le a'neteküm innellahe azızün hakım

221. Ve la tenkihul müşrikati hatta yü'minn ve le emetüm mü'minetüm hayrum mim müşriketiv ve lev a'cebetküm ve la tünkihul müşrikıne hatta yü'minu ve le abdüm mü'minün hayrum mim müşrikiv ve lev a'cebeküm ülaike yed'une ilen nar vallahü yed'u ilel cenneti vel mağfirati bi iznih ve yübeyyinü ayatihı lin nasi leallehüm yetezekkerun

222. Ve yes'eluneke anil mehıyd kul hüve ezen fa'tezilün nisae fil mehıydı ve la takrabuhünne hatta yathurn fe iza tetahherne fe'tuhünne min haysü emerakümllah innellahe yühıbbüt tevvabıne ve yühıbbül mütetahhirın

223. Nisaüküm harsül lemü fe'tu harseküm enna şi'tüm ve kaddimu li enfüsiküm vettekullahe va'lemu enneküm mülakuh ve beşşiril mü'minın

224. Ve la tec'alüllahe urdatel li eymaniküm en teberru ve tetteku ve tuslihu beynen nas vallahü semıun alım

225. La yüahızükümüllahü bil lağvi fı eymaniküm ve lakiy yüahızüküm bi ma kesebet kulubüküm vallahu ğafurun halım

226. Lillezıne yü'lune min nisaihim terabbüsu erbeati eşhur fe in fau fe innellahe ğafurur rahıym

227. Ve in azemüt talaka fe innellahe semıun aliym

228. Vel mütallekatü yeterabbasne bi enfüsihinne selasete kuru' ve la yehıllü lehünne ey yektmne ma halekallahü fı erhamihinne in künne yü'minne billahi vel yevmil ahır ve büuletühünne ehakku bi raddihinne fı zalike in eradu ıslaha ve lehünne mislüllezı aleyhinne bil ma7rufi ve lir ricali aleyhinne deraceh vallahü azızün hakım

229. Ettalaku merratani fe imsaküm bi ma'rufin ev tesrıhum bi ıhsarı ve la yehıllü leküm en te'huzu mimma ateytümuhünne şey'en illa ey yehafa ella yükıyma hududellah fe in hıftüm ella yükıyma hududellahi fe la cünaha aleyhime fımeftedet bih tilke hududüllahi fe la ta7teduha ve mey yeteadde hududellahi fe ülaike hümüz zalimun

230. Fe in tallekaha fe la tehıllü lehu mim ba'dü hatta tenkıha zevcen ğayrah fe in tallekaha fe la cünaha aleyhima ey yeteracea in zanna ey yükıyma hududellah ve tilke hududüllahi yübeyyinüha li kavmiy ya'lemun

231. Ve iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe emsikuhünne bi ma'rufin ev serrihuhünne bi ma'rufiv ve la tümsikuhünne dıraran li ta'tedu ve mey yef'al zalike fe kad zaleme nefseh ve la tettehızu ayatillahi hüzüvev vezküru nı'metellahi aleyküm ve ma enzele aleyküm minel kitabi vel hıkmeti yeızuküm bih vettekullahe va'lemu ennellahe bi külli şey'in alıym

232. Ve iza tallaktümün nisae fe belağne ecelehünne fe la ta'duluhünne ey yenkıhne ezvacehünne iza teradav beynehüm bil ma'ruf zalike yuazu bihı men kane minküm yü'minü billahi vel yevmil ahır zaliküm ezka leküm ve ather vallahü ya'lemü ve entüm la ta'lemun

233. Vel validatü yürdı'ne evladehünne havleyni kamileyni li men erade ey yütimmer radaah ve alel mevludi lehu rizkuhünne ve kisvetühünne bil ma'ruf la tükellefü nefsün illa vüs'aha la tüdarra validetüm bi velediha ve la mevludül lehu bi veledihı ve alel varisi mislü zalik fe in erada fisalen an teradım minhüma ve teşavürin fe la cünaha aleyhima ve in eradtüm en testerdıu evladeküm fe la cünaha aleyküm iza sellemtüm ma ateytüm bih ma'ruf vettekullahe va'lemu ennellahe bi ma ta'melune basıyr

234. Vellezıne yüteveffevne minküm ve yezerune ezvacey yeterabbasne bi enfüsihinne erbeate eşhüriv ve aşra fe iza belağne ecelehünne fe la cünaha aleyküm fıma fealne fı enfüsihınne bil ma'ruf vallahü bi ma ta'melune habır

235. Ve la cünaha aleyküm fıma arradtüm bihı min hıtbetin nisai ev eknentüm fı enfüsiküm alimellahü enneküm se tezkürunehünne ve lakil la tüvaıdulünne sirran illa en tekulu kavlem ma'rufa ve la ta'zimu ukdetem nikahı hatta yeblüğal kitabü eceleh va'lemu ennellahe ya'lemü ma fi enfüsiküm fahzeruh va'lemu ennellahe ğafurun halım

236. La cünaha aleyküm in talaktümün nisae ma lem temessuhünne ev tefridu lehünne ferıdah ve mettiuhünn alel musiı kaderuhu ve alel muktiri kaderuh metaam bil ma'ruf hakkan alel muhsinın

237. Ve in tallaktümuhünne min kabli en temessuhünne ve kad feradtüm lehünne ferıdaten fe nısfü ma feradtüm illa ey ya'fune ev ya 'füvellezı bi yedihı ukdetün nikah ve en ta'fu akrabü littakva ve la tensevül fadle beyneküm innellahe bi ma ta'melune basıyr

238. Hafizu ales salevati ves salatil vüsta ve kumu lillahi kanitın

239. Fe in hıftüm fe ricalen ev rukbana fe iza emintüm fezkürullahe ke ma allemeküm ma lem tekunu ta'lemun

240. Vellezıne yüteveffevne minküm ve yezerune ezvaca vesıyyetel li ezvacihim metaan ilel havli ğayra ıhrac fe in haracne fe la cünaha aleyküm fı ma fealne fı enfüsihinne mim ma'ruf vallahü aziyzün hakiym

241. Ve lil mütallekati metaum bil ma'ruf hakkan alel müttekıyn

242. Kezalike yübeyyinüllahü leküm ayatihı lealleküm ta'kılun

243. E lem tera ilellezıne haracu min diyarihim ve hüm ülufün hazeral mevti fe kale lehümüllahü mutu sümme ahyahüm innellahe le uz fadlin alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun

244. Ve katilu fı sebılillah va'lemu ennellahe semıun alım

245. Menzellezı yukridullahe kardan hasenen fe yüdaıfehu lehu ad'afen kesırah vallahü yakbidu ve yebsut ve ileyhi türceun

246. E lem tera ilel melei mim benı israıle mim ba'di musa iz kalu li nebiyyil lehümüb'as lena meliken nükatil fı sebılillah kale hel aseytüm in kütibe aleykümül kıtalü ella tükatilu kalu ve ma lena ella nükatile fı sebılillahi ve kad uhricna min diyarina ve ebnaina fe lemma kütibe aleyhimül kıtalü tevellev illa kalılem minhüm vallahü alımüm biz zalimın

247. Ve kale lehüm nebiyyühüm innellahe kad bease leküm talute melika kalu enna yekunü lehül mülkü aleyna ve nahnü ehakku bil mülki minhü ve lem yü'te seatem minel mal kale innellahestafahü aleyküm ve zadehu betaten fil ılmi vel cism vallahü yü'tı mülkehu mey yeşa' vallahü vasiun aliym

248. Ve kale lehüm nebiyyühüm inne ayete mülkihı ey ye'tiyekümüt tabutü fıhi sekınetüm mir rabbiküm ve bekıyyetüm mimma terake alü musa ve alü harune tahmilühül melaikeh inne fı zalike le ayetel leküm in küntüm mü'minın

249. Fe lemma fesale talutü bil cünudi kale innellahe mübtelıküm bi neher fe men şeribe minhü fe leyse minnı vemel lem ya'amhü fe innehu minnı illa menığterafe gurfetem bi yedih fe şeribu minhü illa kalılem minhüm fe lemma cavezehu hüve vellezıne amenu meahu kalu la takate lenel yevme bi calute ve cünudihkalellezıne yezunnune ennehüm mülakullahi kem min fietin kalıletin ğalebet fieten kesıratem bi iznillah vallahü meas sabirın

250. Ve lemma berazu li calute ve cünudihı kalu rabbena efrığ aleyna sabrav ve sebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirın

251. Fe hezemuhüm bi iznillahi ve katele davudü calute ve atahüllahül mülke vel hıkmete ve allemehu mimma yeşa' ve lev la def'ullahin nase ba'dahüm bi ba'dıl le fesedetil erdu ve lakinnellahe zu fadlin alel alemın

252. Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk ve inneke le minel mürselın

253. Tilker rusülü faddalna ba'dahüm ala ba'd minhüm men kellemellahe ve rafea ba'dahüm deracat ve ateyna ıysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhıl kudüs ve lev şaellahü maktetelellezıne mim ba'dihim mim ba'di ma caethümül beyyinatü ve lakinıltelefu fe minhüm men amene ve minhüm men kefar ve lev şaellahü maktetelu ve lakinnellahe yef'alü ma yürıd

254. Ya eyyühellezıne amenu enfiku mimma rezaknaküm min kabli ey ye'tiye yevmül la bey'un fıhi ve la hulletüv ve la şefaah vel kafirune hümüz zalimun

255. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum la te'huzühu sinetüv vela nevm lehu ma fis semavati ve ma fil ard men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa' vesia kürsiyyühüs semavati vel ard ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel alıyyül azıym

256. La ikrahe fid dıni kad tebeyyener ruşdü minel ğayy fe mey yekfür bit tağuti ve yü'mim billahi fe kadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha vallahü semıun alım

257. Allahü veliyyüllezıne amenu yuhricühüm minez zulümati ilen nur vellezıne keferu evliyaühümüt tağutü yuhricunehüm minen nuri ilez zulümat ülaike ashabün nar hüm fıha halidun

258. E lem tera ilellezı hacce ibrahıme fı rabbihı en atahüllahül mülk iz kale ibrahımü rabbiyellezı yuhyı ve yümıtü kel ene uhyı ve ümıt kale ibrahımü fe innellahe ye'tı biş şemsi minel meşrikı fe'ti biha minel mağribi fe bühitellezı kefer vallahü la yehdil kavmez zalimın

259. Ev kellezı merra ala karyetiv ve hiye haviyetün ala uruşiha kale enna yuhyı hazihillahü ba'de mevtiha fe ematehüllahü miete amin sümme beaseh kale kem lebist kale lebistü yevmen ev ba7oda yevm kale bel lebiste miete amin fenzur ila taamike ve şerabike lem yetesenneh venzur ila hımarike ve li nec'aleke ayetel lin nasi venzur ilel ızami keyfe nünşizüha sümme neksuha lahma fe lemma tebeyyene lehu kale a'lemü ennellahe ala külli şey'in kadır

260. Ve iz kale ibrahımü rabbi erinı keyfe tuhyil mevta kale e ve lem tü'min kale bela ve lakil li yatmeinne kalbı kale fe huz erbeatem minet tayri fe surhünne ileyke sümmec'al ala külli cebelim minhünne cüz'en sümmed'uhünne ye'tıneke sa'ya va'lem ennellahe azızün hakım

261. Meselüllezıne yünfikune emvalehüm fı sebılillahi ke meseli habbetin embetet seb'a senabihle fı külli sümbületim mietü habbeh vallahü yüdaıfü li mey yeşa' vallahü vasiun alım

262. Ellezıne yünfikune emvalehüm fı sebılillahi sümme la yütbiune emvalehüm fı sebılillahi sümme la yütbiune ma enfeku mennev ve la ezel lehüm ecruhüm ınde rabbihim ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

263. Kavlüm ma'rufüv ve mağfiratün hayrum min sadekatiy yetbeuha eza vallahü ğaniyyün halım

264. Ya eyyühellezıne amenu la tübtılu sadekatiküm bil menni vel eza kellezı yünfiku malehu riaen nasi ve la yü'minü billahi vel yevmil ahır fe meselühu ke meseli safvanin aleyhi türabün fe esabehu vabilün fe terakehu salda la yakdirune ala şey'im mimma kesebu vallahü la yehdil kavmel kafirın

265. Ve meselüllezıne yünfikune emvalehümüb tiğae merdatillahi ve tesbıtem min enfüsihim ke meseli cennetim bi rabvetin esabeha vabilün fe atet üküleha dı'feyn fe il lem yüsıbha vabilün fe tall vallahü bima ta'melune basıyr

266. E yeveddü ehadükümen tekune lehu cennetüm min nehıyliv ve a'nabin tecrı min tahtihel enharu lehu fıha min küllis semerati ve esabehül kiberu ve lehu zürriyyetün duafaü fe esabeha ı'sarun fıhi narin fahterakat kezalike yübeyyinüllahü lekümül ayati lealleküm tetefekkerun

267. Ya eyyühellezıne amenu enfiku min tayyibati ma kesebtüm ve mimma ahracna leküm minel ard ve la teyemmemül habıse minhü tünfikune ve lestüm bi ahızıhi illa en tüğmidu fıh va'lemu ennellahe ğaniyyün hamıd

268. Eşşeytanü yeıdükümül fakra ve ye'müruküm bil fahşa' vallahü yeıdüküm mağfiratem minhü ve fadla vallahü vasiun alım

269. Yü'til hıkmete mey yeşa' ve mey yü'tel hıkmete fe kad utiye hayran kesıra ve ma yezzekkeru illa ülül elbab

270. Ve ma enfaktüm min nefekatin ev nezertüm min nezrin fe innellahe ya'lemüh ve ma liz zalimıne min ensar

271. İn tübdüs sadekati fe niımma hı ve in tuhfuha ve tü'tuhel fükarae fe hüve hayrul leküm ve yükeffiru anküm min seyyiatiküm vallahü bi ma ta'melune habır

272. Leyse aleyke hüdahüm ve lakinnellahe yehdı mey yeşa' ve ma tünfiku min hayrin fe li enfüsiküm ve ma tünfikune illebtiğae vechillah ve ma tünfiku min hayriy yüveffe ilayküm ve entüm la tuzlemun

273. Lil fükaraillezıne uhsıru fı sebılillahi la yestetıy'une darben fil erdı yahsebühümül cahilü ağniyae minet teaffüf ta'rifühüm bi sımahüm la yes'elunen nase ilhafa ve ma tünfiku min hayrin fe innellahe bihı alım

274. Ellezıne yünfikune emvalehüm bil leyli ven nehari sirrav ve alaniyeten fe lehüm ecruhüm ınde rabbihim ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

275. Ellezıne ye'küluner riba la yekumune illa kema yekumüllezı yetehabbetuhüş şeytanü minel mess zalike bi ennehüm kalu innemel bey'u mislür riba ve ehalellahül bey'a ve harramer riba fe min caehu mevızatüm mir rabbihı fenteha fe lehu ma selef ve emruhu ilellah ve men ade fe ülaike ashabün nar hüm fıha halidun

276. Yemhakullahür riba ve yürbis sadekat vallahü la yühıbbü külle keffarin esım

277. İnnellezıne amenu ve amilus salihati ve ekamüs salate ve atevüz zekate lehüm ecruhüm ınde rabbihim ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun

278. Ya eyyühellezıne amenüttekullahe vezeru ma bekıye miner riba in künüm mü'minın

279. Fe il lem tef'alu fe'zenu bi harbim minallahi ve rasulih ve in tübtüm fe leküm ruusü emvaliküm la tazlimune ve la tuzlemun

280. Ve in kane zu usretin fe nezıratün ila meyserah ve en tesaddeku hayrul leküm in küntüm ta'lemun

281. Vetteku yevmen türceune fıhi ilellahi sümme tüveffa küllü nefsim ma kesebet vehüm la yuzlemun

282. Ya eyyühellezıne amenu iza tedayentüm bi deynin ila ecelim müsemmen fektübuh vel yektüb beyneküm katibüm bil adli ve la ye'be katibün ey yektübe kema allemehüllahü fel yektüb velyümlilillezı aleyhil hakku vel yettekıllahe rabbehu ve la yebhas minhü şey'a fe in kanellezı aleyhil hakku sefıhen ev daıyfen ev la yestetıy'u eyyümille hüve felyümlil hakku sefıhen ev daıyfen ev la yestetıy'u eyyümille hüve felyümlil veliyyühu bil adl vesteşhidu şehıdeyni mir ricaliküm fe il lem yekuna racüleyni fe racülüv vemraetani mimmen terdavne mineş şühedai en tedılle ıhdahüma fe tüzekkira ıldahümel uhra ve la ye'beş şühedaü iza ma düu ve la tes'emu en tektübuhü sağıyran ev kebıran ila ecelih zaliküm aksetu ındellahi ve akvemü liş şehadeti ve edna ella tertabu illa en tekune ticaraten hadıraten tüdıruneha beyneküm fe leyse aleyküm cünahun ella tektübuha ve şehidu iza tebaya'tüm ve la yüdarra katibüv ve la şehid ve in tef'alu fe innehu füsuküm biküm vettekullah ve yüallimükümüllah vallahü bi külli şey'in alım

283. Ve in küntüm ala seferiv ve lem tecidu katiben ferihanüm makbudah fe in emine ba'duküm ba'dan felyüeddillezi'tümine emanetehu velyettekıllahe rabbeh ve la tektümüş şehadeh ve mey yektümha fe innehu asimün kalbüh vallahü bi ma ta'melune alım

284. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve in tübdu ma fı enfüsiküm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah fe yağfiru limey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' vallahü ala külli şey'in kadır

285. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih la nüferriku beyne ehadim mir rusülih ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr

286. La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebet rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih va'fü anna vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın

Bakara Suresi Kaç Ayet ve Sayfa? Ne Zaman İndirilmiştir?

Bakara Suresi Kaç Ayet ve Sayfa? Ne Zaman İndirilmiştir?

Bakara Suresi, Hz. Muhammed ve kendisine iman edenler Medine'ye hicret ettikten sonra indirilmiştir. Bu da 622 yılına tekabül eder. Toplam 49 sayfa olan Bakara Suresi 286 ayetten oluşur.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?