Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Sağlıkta ‘Fişlemeye’ Mahkemeden İptal

 > -

Anayasa Mahkemesi'nden Flaş Karar

Anayasa Mahkemesi'nden Flaş Karar

ANAYASA Mahkemesi (AYM), CHP’nin açtığı dava üzerine, 700 bine yakın sağlık çalışanını yakından ilgilendiren 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların teşkilat ve görevleri hakkında KHK’nın” bazı hükümlerini iptal etti.

AYM, hastaların özel bilgilerinin istenmesine ilişkin düzenlemeyi anayasaya aykırı buldu ve iptaline karar verdi. CHP, hastaların sağlıkla ilgili verilerinin mahremiyetini, hasta ve insan haklarını ihlal eden veri paylaşımı düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğunu savunmuştu.

Haberin Tamamı İçin:

Doktorları Sevindirecek İptal

Anayasa Mahkemesi, doktorların meslekten men edilmesi yetkisini tabip odalarından alarak Bakanlık bünyesinde kurulan Sağlık Meslekleri Kurulu'na veren hükmü iptal etti.

ANKARA- CHP, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin tümünün ve ayrı ayrı bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Başvuruyu esastan görüşerek karara bağlayan Anayasa Mahkemesi heyeti, KHK'nın 16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ''Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır'' yönündeki birinci cümlesinde yer alan ''gerçek ve'' ile ''gizli dahi olsa'' ibarelerini iptal etti.

Doktorların meslekten men edilmesi yetkisini tabip odalarından alarak Bakanlık bünyesindeki Sağlık Meslekleri Kurulu'na veren 23. maddenin 7. fıkrasının c ve ç bentleri de anayasaya aykırı bulundu.

KHK'nın Personele İlişkin Hükümler bölümündeki Uzman ve Denetçi istihdamını düzenleyen 44. maddesinin bu kadrolara atanabilme ve yeterlilik sınavıyla ilgili hükümlerin yer aldığı 2, 3 ve 4. fıkraları da iptal edildi.

BİLGİLER DE PAYLAŞILMAYACAK

Bakanlık ve bağlı kuruluşların, hastaların hastanelere vermek zorunda oldukları kişisel ve hizmet bilgilerini toplayabilmesi, işleyebilmesi ve paylaşabilmesine ilişkin hüküm ile kişi ve kuruluşları Bakanlık ve bağlı kuruluşlara istediği bütün bilgileri vermekle yükümlü kılan hüküm de anayasaya aykırı bulundu.

Bakanlık, kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirilebilmesi, bu mecburiyetin usul ve esaslarının Bakanlıkça belirlenmesine ilişkin 55. madde de iptal edildi.

58. maddenin, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'nda ücret tarifesi belirlenmesinde değişiklik öngören 12. fıkrası da anayasaya aykırı bulundu.

Aynı maddenin 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 1. maddesinde geçen ''tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak'' ibaresini yürürlükten kaldıran 14. fıkranın (ğ) bendi de iptal edildi.

Yurt Haber

Haberin Tamamı İçin:

Anayasa Mahkemesi Neleri İptal Etti?

Bakanlığın tüm sağlık çalışanlarına (kamu ve özel ) görevli bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirebilmesine yönelik düzenlemeyi,

Denetim görevlilerinin talebi halinde gerçek kişilerin özel hayatın gizliliği kapsamındaki bilgiler dahil bütün bilgilerin verilmesini zorunlu hale getirilmesini,

Sağlık meslek kurulunun meslek mensuplarına meslekten geçici men, meslekten sürekli men kararı verebilmesine ilişkin düzenlemeyi,

Sağlık Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Sağlık Denetçileri ve Denetçi Yardımcılarının nasıl istihdam edileceği ile ilgili düzenlemeyi iptal etmiştir.

Ayrıca Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu ve Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nda yapılan Değişiklikleri de iptal etmiştir.

İPTAL EDİLEN DÜZENLEMELER ( MADDELERİ İLE BİRLİKTE )

1-) 16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...gerçek ve..." ve "...gizli dahi olsa..." ibarelerinin,

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

MADDE 16-

(2) Denetime tâbi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır. Sağlık Denetçileri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanunî engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

Bu düzenlemenin iptali ile denetim görevlilerinin talebi halinde gerçek kişilerin özel hayatın gizliliği kapsamındaki bilgiler dahil bütün bilgilerin verilmesini zorunlu hale getirilmesi iptal edilmiştir.

2-) Sağlık meslek kurulu 23. maddesinin (7) numaralı fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin,

c) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır derecede olmayan özürlülüğüne sebebiyet verenlerin üç aydan bir yıla kadar meslekten geçici men edilmesine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde verilecek cezalarda alt ve üst sınırlar iki katı olarak uygulanır.

ç) Meslek icrası esnasında neticesini öngörerek veya görevinin gereklerine aykırı hareket ederek veyahut görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek bir kişinin ağır özürlülüğüne veya ölümüne sebebiyet verenlerin bir yıldan üç yıla kadar meslekten geçici menine karar verilir. Bu fiillerin beş yıl içinde tekrarı hâlinde meslekten sürekli men kararı verilir.

Bu düzenlemenin iptali ile sağlık meslek kurulunun meslek mensuplarına meslekten geçici men, meslekten sürekli men kararı verebilmesine ilişkin düzenlemeler iptal edilmiştir.

3-) 44. maddesinin (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarının,

Uzman ve Denetçi istihdamı

MADDE 44- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında; Sağlık Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Sağlık Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları istihdam edilir.

(2) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen alanlarda en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.

(3) Uzman Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları tezin oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilâve süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların Sağlık Uzmanı ve Sağlık Denetçisi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta veya bağlı kuruluşlarında durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

(4) Uzman Yardımcıları ve Denetçi Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Bu iptal ile Sağlık Uzmanları ve Uzman Yardımcıları ile Sağlık Denetçileri ve Denetçi Yardımcılarının nasıl istihdam edileceği ile ilgili düzenlemeler iptal edilmiştir.

5- 55. maddesinin tamamı,

İkamet mecburiyeti

MADDE 55- (1) Bakanlık, kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirebilir. Bu mecburiyetin usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

Bu madde ile Bakanlığın tüm sağlık çalışanlarına (kamu ve özel ) görevli bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirebilmesine yönelik düzenleme iptal edilmiştir.

6- 58. maddesinin (12) numaralı fıkrasının,

a) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Faaliyet alanı içerisindeki muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin rehber tarife teklifi hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kuruluna göndermek,"

b) 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Odaların faaliyet alanı içerisindeki muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin rehber tarife tekliflerini tasdik etmek,"

c) 40 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Rehber tarife belirlenmesi

Madde 40- Oda Yönetim Kurulları her yıl aralık ayı içinde, diş hekimlerinin uygulayacakları muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin bir rehber tarife hazırlayarak Birlik Merkez Yönetim Kuruluna gönderirler.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu, rehber tarife tekliflerini aynen veya gerekli gördüğü değişiklikleri yaparak tasdik eder ve bu tarifeleri Sağlık Bakanlığına bildirir."

7- 58. maddesinin (14) numaralı fıkrasının (ğ) bendinin,

ğ) 23/1/1953 tarihli ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunun 1 inci maddesinde geçen "tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

sağlıkpersoneli.com

663 Sayılı KHK için linke tıklayınız...

Haberin Tamamı İçin:

Sağlıkta ‘Fişlemeye’ Mahkemeden İptal

Yüksek Mahkeme, bakanlığa hastaların hastanelere vermek zorunda oldukları kişisel ve hizmet bilgilerini toplama ve paylaşma yetkisi tanıyan düzenlemeyi ve yabancı uzman atamalarını Anayasa’ya aykırı buldu

Anayasa Mahkemesi, 700 bin sağlık çalışanını yakından ilgilendiren kanun hükmünde kararnamenin iptali istemiyle açılan davada, Sağlık Bakanlığı’nın fişleme yaptığı iddialarına yol açan, bakanlığa hastaların hastanelere vermek zorunda oldukları kişisel ve hizmet bilgilerini toplama, işleme ve paylaşma yetkisi tanıyan düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti.

Özel hayat ve kişisel veri

KHK’nın kritik 7 maddesini iptal eden Yüksek Mahkeme, fişleme iddialarına yol açan maddeyi iptal kararına Anayasa’nın özel hayat ve kişisel verilerin gizliliği ilkelerine dayandırarak verdi. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararları şöyle:

- Sağlık Bakanlığı’nın özel ya da kamu kuruluşlarında çalışan sağlık personeline, çalıştıkları ilde ikamet etme mecburiyeti getirme yetkisi, anayasanın yerleşme özgürlüğüne aykırı bulunarak iptal edildi.

- Doktorların meslekten men edilmesi yetkisini tabip odalarından alarak Bakanlık bünyesinde kurulan Sağlık Meslekleri Kurulu’na veren düzenleme, Anayasa’ya aykırı bulundu. Doktorlara mesleki yaptırımla yetkilendirilen Sağlık Meslekleri Kurulu başlıklı maddenin 23/7 fıkrasındaki, c ve ç bentlerindeki geçici ve sürekli menle ilgili maddeler de Anayasa’ya aykırı görüldü.

Haberin Tamamı İçin:

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

AnkaraCumhuriyet Halk Partisidil bilgisi
Görüş Bildir