Yasa Değişti, Sendikalar Ne Yapacak?

 > -

Gül, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nu Onayladı

Cumhurbaşkanı Gül’ün onayladığı kanuna göre, işkolu sayısı 28’den 20’ye, işçi sendikasına üye olma yaşı 16’dan 15’e düşürülecek -Sendika üyeliği ve üyelikten çıkmada noter şartı aranmayacak, üyelik ve üyelikten çekilme e-devlet üzerinden yapılacak. İşçinin, işsiz kalması halinde sendika üyeliği 1 yıl boyunca sürecek. .İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiasıyla açılacak davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene ait olacak. Sendika ve konfederasyonların mali denetimleri, yeminli mali müşavirlerce yapılacak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, işkolu barajını yüzde 10’dan yüzde 3’e, işkolu sayısını 28’den 20’ye düşüren, sendika üyeliği ve toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine ilişkin yeni düzenlemeler içeren ”Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Gül, 6356 sayılı ”Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu”nu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlık’a gönderdi.

Cumhurbaşkanı Gül’ün taraflarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından onayladığı kanunla, işkolları yeniden belirleniyor. İşkolu sayısı, 28’den 20’ye düşürülüyor. ”Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık”, ”Gıda sanayi”, ”Madencilik ve taş ocakları”, ”Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç”, ”Dokuma, hazır giyim ve deri”, ”Ağaç ve kağıt”, ”İletişim”, ”Basın-yayın ve gazetecilik”, ”Banka, finans ve sigorta”, ”Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar”, ”Çimento, toprak ve cam”, ”Metal”, ”İnşaat”, ”Enerji”,”Taşımacılık”, ”Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk”, ”Sağlık, sosyal hizmetler”, ”Konaklama ve eğlence işleri”, ”Savunma ve güvenlik” ile ”Genel işler” olmak üzere 20 işkolu olacak. Sendika üyeliği ve üyelikten çıkmak için noter şartı kaldırılıyor.

Bir iş yerinin girdiği işkolunun tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yapılacak. Bu tespite karşı 15 gün içinde dava açılabilecek. Mahkeme 2 ay içinde karar verecek, kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtay, konuyu 2 ay içinde kesin olarak karara bağlayacak.

”Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık” suçlarından birinden mahkumiyeti bulunanlar, sendika kurucusu olamayacak. Sendika kuruculuğunda, fiil ehliyete sahip olmanın yanı sıra fiilen çalışma şartı da aranacak.

Sendika üyeliği

İşçi sendikalarına üye olmak için 16 yaş olan sınır, 15 yaşa indirilecek. Sendikaya üye olmak serbest olacak. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamayacak. İşçi veya işverenler, aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamayacak. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait iş yerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilecek. Bir iş yerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de iş yerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecek.

Sendikaya üyelik, bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine, e-devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-devlet kapısı üzerinden kazanılacak. Üyelik başvurusu, sendika tarafından 30 gün içinde reddedilmediği takdirde, kabul edilmiş sayılacak. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içinde yetkili mahkemede dava açabilecek. Mahkemenin kararı kesin olacak. Mahkemenin davacı lehine karar vermesi halinde üyelik, ret kararının alındığı tarihte kazanılmış sayılacak.

Üyelik aidatı, kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre genel kurul tarafından belirlenecek. Aidatı kesmeyen veya kesmesine rağmen 1 ay içinde ilgili işçi sendikasına ödemeyen işveren, bildirim şartı aranmaksızın aidat miktarını bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiziyle birlikte ödemekle yükümlü olacak.

Sendika üyeliğinin sona ermesi

Her üye, e-devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunarak üyelikten ayrılabilecek. E-devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi, elektronik ortamda eş zamanlı olarak bakanlığa ve sendikaya ulaşacak.

Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren 1 ay sonra geçerlilik kazanacak. Çekilenin 1 aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni üyelik, bu sürenin bitiminde kazanılmış sayılacak. Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı, genel kurulca verilecek. Çıkarılma kararına karşı üye, 30 gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecek.

SGK’dan yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrılan işçilerin sendika üyeliği sona erecek. Ancak çalışmaya devam edenler ile sendika veya şubelerinin yönetim, denetleme ve disiplin kurallarındaki görevleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam edecek. İşçi kuruluşu ve şubelerinin organlarında görev almak, üyeliği sona erdirmeyecek. İşçi sendikası üyesinin, 1 yılı geçmemek üzere işsiz kalması üyeliğini etkilemeyecek.

Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin üyelik ilişkisi, bu süre içinde askıda kalacak.

Uluslararası kuruluşlara üyelik

Kuruluşlar, tüzüklerinde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının kurucusu ve üyesi olabilecek, dış temsilcilik açabilecek. Uluslararası işçi ve işveren kuruluşları, Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı’nın izniyle Türkiye’de temsilcilik açabilecek ve üst kuruluşlara üye olabilecek. KKTC’de faaliyet gösteren işçi ve işveren kuruluşları, Türkiye’de kurulu üst kuruluşlara üye olabilecek. Bir kuruluşun aynı nitelikteki bir kuruluşa katılması halinde, katılan kuruluşun bütün hak, borç, yetki ve çıkarları katıldığı kuruluşa kendiliğinden geçer.

İşçiler arasında ayrım yapamayacak

Yasada, işçi kuruluşu yöneticiliği ve iş yeri sendika temsilciliğinin güvenceleri de düzenleniyor. İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamayacak. İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamayacak.

İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamayacak veya farklı işleme tabi tutulamayacak. İşverenin, fesih dışında aykırı hareket etmesi halinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilecek. Sendikal nedenlerden dolayı iş sözleşmesinin feshi halinde işçi, dava açma hakkına sahip olacak. Bu durumda işçinin 1 yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilecek. Sendikal tazminat, işverenin işe başlatması veya başlatmaması şartına bağlı olmayacak. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiasıyla açılacak davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene ait olacak. Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlü olacak.

Sendikalar, siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya işaretlerini kullanamayacak. Sendikalar ticaretle uğraşamayacak ancak kuruluşlar genel kurul kararıyla nakit mevcudunun yüzde 40’ından fazla olmamak kaydıyla sanayi ve ticaret kuruluşlarına yatırımda bulunabilecek.

Kuruluşlar elde ettikleri gelirleri üyeleri ve mensupları arasında dağıtamayacak. Ancak sendikaların grev ve lokavt süresince tüzüklerine göre üyelerine yapacakları yardımlar ile kuruluşların eğitim amaçlı yardımları bu hükmün dışında olacak.

İş yeri sendika temsilcisinin atanması ve görevleri

Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika, iş yerinde işçi sayısı 50’ye kadar ise 1, 51 ile 100 arasında ise en çok 2, 101 ile 500 arasında ise en çok 3, 501 ile bin arasında ise en çok 4, bin 1 ile 2 bin arasında ise en çok 6, 2 binden fazla ise en çok 8 olmak üzere iş yerinde çalışan üyeleri arasından iş yeri sendika temsilcisi atayarak 15 gün içinde kimliklerini işverene bildirecek. Bunlardan biri baştemsilci olarak görevlendirilebilecek. Temsilcilerin görevi, sendikanın yetkisi süresince devam edecek.

Sendikalar, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, esnaf ve küçük sanatkar kuruluşlarıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yardım ve bağış alamayacak. İşçi kuruluşları yurtdışında kurulu işveren ve işveren kuruluşlarından, işveren kuruluşları ise işçi ve işçi kuruluşlarından yardım ve bağış alamayacak. Dış kaynaklardan Bakanlar Kurulu’ndan izin alınmadıkça yardım ve bağış kabul edilemeyecek.

Haberin Tamamı İçin:

Sendikalar Kanunu'na Onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu''nu onayladı.

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı kanuna göre, işkolu sayısı 28'den 20'ye, işçi sendikasına üye olma yaşı 16'dan 15'e düşürülecek.

Sendika üyeliği ve üyelikten çıkmada noter şartı aranmayacak, üyelik ve üyelikten çekilme e-devlet üzerinden yapılacak.

Bir iş yerinin girdiği işkolunun tespiti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılacak. Bu tespite karşı 15 gün içinde dava açılabilecek. Mahkeme 2 ay içinde karar verecek, kararın temyiz edilmesi halinde Yargıtay, konuyu 2 ay içinde kesin olarak karara bağlayacak.

İşçinin, işsiz kalması halinde sendika üyeliği 1 yıl boyunca sürecek.

İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiasıyla açılacak davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene ait olacak.

Sendika ve konfederasyonların mali denetimleri, yeminli mali müşavirlerce yapılacak.

İşkolu barajı

Kanuna göre, işkolu barajı yüzde 10'dan yüzde 3'e düşürülüyor.

Sendika, işkolunda çalışan işçilerin en az yüzde 3'ünün üyesi bulunması şartıyla, iş yerinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasının, işletmede ise yüzde 40'ının kendi üyesi bulunması halinde toplu iş sözleşmesi yapabilecek.

İşletmede birden çok sendikanın yüzde 40 veya fazla üyesi varsa, başvuru tarihinde en çok üyeye sahip sendika, toplu iş sözleşmesi yapacak.

Kademeli geçiş

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı kanuna göre, iş kolunda en az yüzde 3 üye şartı; Ekonomik ve Sosyal Konsey'e üye konfederasyonlara bağlı işçi sendikaları için Ocak 2013 istatistiğinin yayımı tarihinden 1 Temmuz 2016'ya kadar yüzde 1; 1 Temmuz 2018'e kadar ise yüzde 2 olarak uygulanacak.

15 Eylül 2012'ye kadar kurulmuş ve Ekonomik ve Sosyal Konsey'e üye konfederasyonlara üye olmuş işçi sendikalarının, Ocak 2013 'e kadar yapacakları yetki tespit talepleri, iş yeri ve işletme çoğunluğuna göre bakanlıkça sonuçlandırılacak.

Kanunun yürürlük tarihinden öne başlamış toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve toplu iş uyuşmazlıkları da eski kanuna göre sonuçlandırılacak.

Grev ve lokavt yasakları

Can ve mal kurtarma ile defin işlerinde, mezarlıklarda, petrokimya işlerinde, bankacılık hizmetlerinde, Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen iş yerlerinde, kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde, hastanelerde grev ve lokavt yapılamayacak.

Kanun yürürlüğe girdi ''Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

AA

Haberin Tamamı İçin:

6,5 Milyon İşçiye Kötü Haber!

6,5 Milyon İşçiye Kötü Haber!

Sendikaların veto çağrısına rağmen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önceki gün onayladığı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle de ‘sendikalı olma’ hakkını düzenleyen kritik hükümlerden biri yasadan çıkarılarak, 6.5 milyon işçinin örgütlenme özgürlüğü ortadan kaldırılmış oldu.

Dün yürürlüğe giren yeni yasa, 30 ve daha az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışanlar için sendikal örgütlenmenin önünü kesiyor. Halen Türkiye’deki 1 milyon 504 bin 481 işletmenin yüzde 95.7’sini oluşturan 1 milyon 440 bin 827 işletmede işçi sayısı 30 işçinin altında. Bu işyerlerinde 6.5 milyon işçi çalışıyor.

Ulusal ve uluslararası sendikal örgütlerin uzun süredir veto edilmesi yönünde çağrı yaptığı en kritik düzenleme yeni yasanın 25’inci maddesi ile getirilmiş durumda. Bu maddeye göre örgütlenme özgürlüğü, 30’un altında işçi çalıştıran yerlerde artık kolay olmayacak. Bu hüküm, yasanın Meclis sürecinde de büyük tartışmalara neden olmuştu. Sendikalar, bu düzenlemenin sendikal örgütlenmeyi fiilen engellemek anlamına geldiği ve Anayasal hakkın kullanımını engellediği gerekçesiyle itiraz etmişti.

Ek tazminat kalktı

Eski kanunda, işverenin bir işçiyi sendikalı olma gerekçesiyle işten atması engelleniyordu.

Ancak yeni yasada, bu hak 30 ve daha az işçinin çalıştığı yerlerde ortadan kaldırılıyor. 30 işçinin altındaki işyerlerinde sendikal çalışma nedeniyle işten atılanların ek tazminat hakları ortadan kaldırılıyor. Sendikal çalışmaları sonucu işten atılanlar, bu gerekçeyle işten atıldıkları ispat edilse bile, hukuki olarak verilen fazla tazminatı alamayacak.

Haberin Tamamı İçin:

Sendikalar Yasası Onaylandı; İşten Atılana Tazminat Yok, Grev Yasak!

Sendikalar Yasası Onaylandı; İşten Atılana Tazminat Yok, Grev Yasak!

Çalışma hayatında büyük değişiklikler getiren Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası onaylandı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'nı onaylayarak, 6 milyon 500 bin işçiye sendika yolu kapandı.

Resmi gazetede yayımlanmasıyla yürürlüğe girecek olan yasayla birlikte, 30'un altında işçinin çalıştığı işyerlerinde sendikalı işçiler rahatlıkla çıkartılabilecek. Çıkartılan işçilere tazminat yolu kapanırken, işe iadesi de kabul edilmeyecek.

Mevcut yasada 28 olan işkolu sayısı, yeni yasayla 20’ye indirildi. Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık; madencilik ve taş ocakları; petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç; gıda sanayi; dokuma, hazır giyim ve deri; ağaç ve kağıt; iletişim; basın-yayın ve gazetecilik; banka, finans ve sigorta; ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar; çimento, toprak ve cam; metal; inşaat; enerji; taşımacılık; gemi yapımı ve deniz taşımacılığı; ardiye ve antrepoculuk; sağlık, sosyal hizmetler; konaklama ve eğlence işleri; savunma ve güvenlik ile genel işler olmak üzere 20 işkolu olacak. Bu düzenlemeyle birlikte emekliye ve işsize sendika hakkı yine verilmedi.

Yasanın en tartışmalı maddelerinden birini, sendikal faaliyetler nedeniyle işten atılan işçilerin alacağı tazminat maddesi oluşturdu. Yapılan düzenlemeyle, 30 kişinin altında işçi çalıştıran patronlar, sendikal faaliyette bulundukları için işçileri işten attıklarında ‘sendikal tazminat’ ödemeyecekler. Zaten çalışma yasasında ‘işe iade’ tazminatı da ödemeyen bu işyerlerine, ‘sendikal tazminat’ da ödememe kolaylığı getirildi.

30 kişinin altında işçi çalıştıran işyerlerinde, sendikal nedenle işten atılan işçi mahkemeye gidemeyecek.

İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği iddiasıyla açılacak davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü işverene ait olacak. Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlü olacak.

Bir işkolunda çalışan işçilerin yüzde 3'ünün tespitinde, bakanlıkça her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanan istatistikler esas alınacak. Bu istatistiklerde, her bir işkolundaki toplam işçi sayısı ile işkollarındaki sendikaların üye sayıları yer alacak. Yayımlanan istatistik, toplu iş sözleşmesi ve diğer işlemler için yeni istatistik yayımlanıncaya kadar geçerli olacak. Yetki belgesi almak üzere başvuran veya yetki belgesi alan işçi sendikasının yetkisini, daha sonra yayımlanacak istatistikler etkilemeyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,, yetkili sendikanın belirlenmesinde ve istatistiklerin düzenlenmesinde kendisine gönderilen üyelik ve üyelikten çekilme bildirimleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan işçi bildirimlerini esas alacak.

Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, 6 işgünü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülecek, aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşecek.

Grev yasakları devam ediyor. Bankacılık, petrokimya, şehir içi ulaşım işlerinde ve savunma bakanlığında çalışan sivil işçilerin greve gitmesi yasak. Hükümetin milli güvenlik ve genel sağlık gerekçesiyle grev erteleme yetkisi devam ediyor. Grev ertelemesine karşı Danıştaya başvuru yolu yasadan çıkarıldı. Grev oylaması zorlaştırılarak, sendikaların greve çıkmasının önüne yeni bir engel konuldu. Toplu sözleşme aşamasında yapılacak grev dışında diğer bütün grevler yasadışı olmaya devam ediyor. Dayanışma grevi, iş yavaşlatma, barışçı iş bırakma eylemi, genel grev yasa dışı grev olarak işlem görecek.

T24

Haberin Tamamı İçin:

Yasa Değişti, Sendikalar Ne Yapacak? Evrensel Gazetesi

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunun yasalaştı. Mutabakat sağlandı, sağlanmadı tartışmaları eşliğinde Cumhurbaşkanı yasayı onayladı. Sendikaların yıllardır şikayet ettiği, darbecilerin ürünü diye eleştirilen sendikaların kanunu değişti. Değişti değişmesine de içinde yer alan bazı maddeler eskisini bile aratacak nitelikte. Öyle ki iş kolu barajı yüzde 10’den 3’e düşürülmesine rağmen birçok sendika barajı aşamıyor.

Grev yasakları devam ettiği gibi Bakanlar Kurulu bu konuda tek söz sahibi noktaya getiriliyor, yargı yolu kapanıyor. 30 kişiden az işçinin çalıştığı işyerlerinde sendikal tazminat davası açmanın önü kapatılarak, hem sendikasızlaştırma hem de güvencesizlik dayatılıyor.

Böylesi bir yasa konusunda konfederasyon başkanlarına sadece iki soru sorduk, aldığımız yanıtlar ise aynen aşağıdaki şekilde veriyoruz.

TÜRK-İŞ: FAALİYETLERİMİZİ ENGELLEYEMEZ

Bu yasayla sendikacılık yapabilecek misiniz?

Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu Türk-İş bir işçi sendikaları konfederasyonudur. Türk-İş’e üye sendikalar kuruldukları günden bu yana onlarca badire ile karşılaşmış ve tüm bunlara rağmen sendikacılık faaliyetine inançla devam etmiştir. Yasadaki olumsuzluklar, bu inancı pekiştirecek ve Türk-İş ve üye sendikalarımız artan mücadele azmiyle yoluna devam edecektir. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası, bazı maddelere ilişkin veto talebimize rağmen Cumhurbaşkanının onayını almış ve maalesef içerdiği kimi olumsuz maddelerle yasalaşmıştır. Ama bu durum, Türk-İş’e üye sendikaların sendikacılık faaliyetini sürdürmesine engel olamayacaktır.

Sendika olarak önümüzdeki yıllarda nasıl bir yol çiziyorsunuz kendinize?

Türk-İş’in yolu 21’nci Genel Kurulumuzda oy birliği ile aldığımız kararlarla çizilmiştir. Türk-İş yönetimi bu kararları harfiyen uygulayacak, 60 yıllık mücadelelerle dolu tarihinden süzülen anlayış ve olgunlukla yoluna devam edecektir. Taşıdığı olumsuz hükümlere rağmen Sendikalar ve Toplu İş İlişkileri Yasası’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyor, anti demokratik maddelerin değiştirilmesi için ve uygulandıkça ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için her türlü mücadeleyi vereceğimizi belirtiyorum.

HAK-İŞ: YASA İSTEDİĞİMİZ GİBİ ÇIKTI

Bu yasayla sendikacılık yapabilecek misiniz?

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çalışan kesimin oldukça uzun süre beklediği bir yasal düzenlemedir. Kanunda Hak-İş’in talepleri bütünüyle karşılanmamıştır. Hak-İş olarak, itiraz ettiğimiz ve karşı çıktığımız hususlar Kanunda hala yer almaktadır. Ancak her şeye rağmen çalışma hayatımız ve endüstriyel ilişkiler sistemimizde yeni bir sayfa açılmıştır. Eksiklerine ve bazı düzenlemelerine ilişkin itirazlarımıza rağmen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun yürürlüğe girmiş olması önemli bir durumdur. Hak-İş olarak, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile başlayan yeni süreçten, sendikaların ve emekçilerin olumlu etkilenmesi ve bu sürecin sendikalar ve emekçilerin haklarını daha ileriye taşıyacak şekilde ilerlemesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 6356 sayılı Kanunla Türkiye sendikal hareketi yeni ve zorlu bir yola çıkmış bulunmaktadır. Toplusözleşme süreci ve sendikalaşma önündeki engeller varlığını korumaktadır. Bu zorluklara rağmen sendikal hareket mücadelesini inançla sürdürecektir. Yeni dönemde sendikal hareket, zoru başarmak için sahada daha aktif olarak yer almalıdır. Bu yol, “ter” ve “emek” yani “terlemek” isteyen, alanlarda bütün emekçilerle birlikte olmayı, mücadele etmeyi ve bütün emekçilere yönelik çalışmayı gerektiren bir yoldur.

Sendika olarak önümüzdeki yıllarda nasıl bir yol çiziyorsunuz kendinize?

Konfederasyon olarak önümüzdeki süreçte demokratik ortamda örgütlenme çalışmalarımızda büyük bir mücadele sergileyeceğiz. Bizim anlayışımız işçimizin haklarını mevcut yasalar çerçevesinde en iyi şekilde temsil etmektir. Hak-İş’in önümüzdeki yıllarda hedefi çağdaş, bilimsel, heyecan ve azim dolu bir sendikacılık anlayışını ortaya koyarak alanında Türkiye’nin en güçlü konfederasyonu olmaktır.

DİSK: YASALARIN GÖLGESİNDE KALMAYACAĞIZ

Bu yasayla sendikacılık yapabilecek misiniz?

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici Türkiye açısından sendikal hak ve özgürlükleri sınırlandırmaya yönelik düzenlemeler, girişimler hep oldu. Dolayısıyla işçi sınıfının örgütlenme iradesini ortadan kaldırma çabaları yeni değil. Zaten işçi sınıfının tarihi, yasaklamalara, anti demokratik yasalara ve her türden baskıya karşı mücadelenin tarihidir. DİSK ise Türkiye özelinde bu baskıların somutlaştığı bir örgütsel yapı. 1970’de işçi sınıfının mücadeleci örgütü DİSK’in önünü kesmek için yasa çıkartıp başarılı olamayanlar, 12 Eylül ile faaliyetlerine son vererek, işçi sınıfını örgütlenme iradesini kırmaya çalıştılar. Ama işçi sınıfının hafızası DİSK’i bugünlere kadar taşıdı. Çıkartılan yasa da, işçi sınıfının örgütlü iradesini kırmaya çalışıyor. Yasa ile 6 milyonu aşkın işçi için sendikal güvence kaldırıldı. Milyonlarca işçi için toplusözleşme yapma hakkı fiili olarak ellerinden alınıyor. Ancak herkes görecek ki, ne yetki barajları, ne sendikaları işlevsizleştirmeye, ehlileştirmeye yönelik çabalar sonuç alabilecek. Bundan sonra işçi sınıfı fiili meşru mücadele zemininde yeniden kendini inşa edecek. Bunun nüveleri zaten vardı. Artık bu durum bir zorunluluk. Bu yasayı işçi sınıfının önünü kesmek için çıkartanlar, işçi sınıfının mücadelesinin altında kalacak. Yeni dönem sendikal hareket açısından da bir yeniden uyanış dönemi olacaktır. Dolayısıyla sendikacılığın nasıl yapılacağını, arkasına saklandıkları barajlara, yasalara rağmen göstereceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın.

Gökhan Durmuş/EVRENSEL)

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

2016Abdullah GülBakanlar KuruluKKTCRüşvetSGKSahil GüvenlikYargıtay
Görüş Bildir