'Galatasaray da Maruz Kaldı'

-
2 dakikada okuyabilirsiniz

'Galatasaray da Maruz Kaldı'

'Galatasaray da Maruz Kaldı'

Fenerbahçe As­baş­ka­nı Ta­hir Pe­rek, Çay­kur Ri­zes­por ma­çın­da bir pe­nal­tı­sı ve­ril­me­yen Ga­la­ta­sa­ray'ın da ken­di­le­ri gi­bi ha­kem ha­ta­sı­na ma­ruz kal­dı­ğı­nı söy­le­di.

Fe­ner­bah­çe As­baş­ka­nı ve Mu­ha­sip Üye Ta­hir Pe­rek, gün­dem­de­ki ko­nu­la­ra iliş­kin çar­pı­cı de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­du.

Ön­ce­ki gün oy­na­nan ve 1-1 bi­ten Çay­kur Ri­ze-Ga­la­ta­sa­ray ma­çın­da da Ah­met Gör­kem Görk'ün ce­za ala­nı için­de eli­ne çar­pan top­ta ha­kem penal­tı nok­ta­sı­nı gös­ter­mek ye­ri­ne de­vam ka­ra­rı ver­miş­ti. O po­zis­yon da tıp­kı Si­vas-Fe­ner­bah­çe ma­çın­da Ka­dir Bek­mez­ci'nin eli­ne çar­pan top­ta ol­du­ğu gi­bi çiz­gi ha­ke­mi­nin önün­de ol­muş­tu.

Pe­rek, ha­ta­lı ka­rar­la­rı ve Ga­la­ta­sa­ray'ın ve­ril­me­yen pe­nal­tı­sı­nı yo­rum­la­dı. Ga­la­ta­sa­ray'ın da kendileri gibi ha­ta­lı ha­kem ka­ra­rı­na ma­ruz kal­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Çizgi ha­kem­ler­inde prob­lem var. Bel­ki de gö­rü­yor­lar ama söylemi­yor­lar. Ben­ce gör­me­me­le­ri müm­kün de­ğil. Ma­ale­sef ilave ha­kem uy­gu­la­ma­sın­dan bek­le­nen so­nuç alı­na­ma­dı" yo­ru­mun­u yaptı.

Çakır etkilenmez

Perek, geç­ti­ği­miz haf­ta için­de Fe­ner­bah­çe­li yö­ne­ti­ci­le­rin TFF Baş­ka­nı Yıl­dı­rım De­mi­ören’e yaptığı ziyareti de değerlendirdi. Bunun doğ­ru bir adım ol­du­ğu­nu be­lir­terek "Bir tep­ki gös­ter­mek la­zım­dı ve gös­te­ril­di. So­nu­cu­nu za­man, ki­şi­le­rin tu­tu­mu ve al­gı­la­ma du­rum­la­rı gös­te­re­cek. Ama böy­le bir şey ya­pıl­ma­lıy­dı" de­di. Bu gö­rüş­me­nin ar­dın­dan 2-0 bi­ten Fe­ner­bah­çe-Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­da leh­le­ri­ne 2 pe­nal­tı ve­ril­me­si­ni ise "Bu bu­luş­ma­nın Genç­ler­bir­li­ği ma­çı­na yan­sı­dı­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum. Pe­nal­tı po­zis­yon­la­rı da­ha ön­ce bi­ze ve­ril­me­yen po­zis­yon­lar ka­dar net ve açık de­ğil. Ben­ce 2 pe­nal­tı da doğ­ruy­du. Cü­neyt Ça­kır gi­bi bir ha­ke­min et­ki al­tın­da ka­la­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bo­ca­la­ma at­la­tıl­dı

*Pe­rek şam­pi­yon­luk ya­rı­şı­nı şöy­le de­ğer­len­dir­di: "Fe­ner­bah­çe bo­ca­la­ma dö­ne­mi­ni at­lat­tı. Bo­ca­la­ma­nın te­mel ne­den­le­rin­den bi­ri, önem­li fut­bol­cu­la­rın sa­kat ol­ma­sıy­dı. Şim­di nor­ma­le dö­nü­yor. Sa­kat­lık­tan ye­ni çık­mış ol­duk­la­rı için uyum sağ­la­mak­ta zor­luk çe­ke­bi­lir­ler ama ya­vaş ya­vaş for­ma gi­re­cek­ler ve es­ki performanslarına dö­ne­cek­ler."

*Fenerbahçe Asbaşkanı Tahir Perek 28’inci haftadaki Ga­la­ta­sa­ray-Fe­ner­bah­çe der­bi­si için de şun­la­rı söy­le­di: "Ca­mi­ada kli­şe­leş­miş olan 'Ga­la­ta­sa­ray'dan kork­ma­yız. Na­sıl ol­sa ye­ne­riz' kli­şe­si­ne sı­ğın­mak is­te­mi­yo­rum. Ama en azın­dan bir be­ra­ber­li­ği ra­hat bir şe­kil­de alı­rız di­ye dü­şü­nü­yo­rum."

“El de­ğil gö­ğüs” sa­vun­ma­sı

Fe­ner­bah­çe Ba­sın Söz­cü­sü Mah­mut Us­lu, geç­ti­ği­miz gün­ler­de yap­tık­la­rı ba­sın top­lan­tı­sın­da MHK Baş­ka­nı Ze­ke­ri­ya Alp ile ko­nuş­tu­ğu­nu açık­la­mış­tı. Bu­na gö­re Alp, Si­vas-Fe­ner­bah­çe ma­çı­nın çiz­gi ha­ke­mi Mu­rat Tür­ker ile gö­rüş­müş­tü. Tür­ker "To­pun ele de­ğil, gö­ğü­se çarp­tı­ğı­nı gör­düm" di­ye­rek ken­di­si­ni sa­vun­muş­tu.

Bugün

Haberin Tamamı İçin:

Onedio Spor'u Facebook'tan takip etmeyi unutmayın!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Fenerbahçe Spor KulübüGalatasaray Spor KulübüMerkez Hakem KuruluTFF
Görüş Bildir