'Türkiye’de 100 Kızdan 32’si 18’inden Önce Evleniyor'

 > -
3 dakikada okuyabilirsiniz

‘Çocuk Gelinlerin’ Yarısı Çocuk Sahibi

Türkiye’de 100 kızdan 32’si 18’inden önce evleniyor. G. Doğu’da yüzde 50’yi buluyor. Dünyada yılda 14 milyon çocuk gelin oluyor.

SA­BAN­CI Vak­fı Mü­te­vel­li He­ye­ti Baş­ka­nı Gü­ler Sa­ban­cı, ço­cuk ge­lin­ler so­ru­nun çö­zü­mü için ha­re­ke­te ge­çil­me­si ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çe­ke­rek, “Böl­ge­ler ara­sı fark­lı­lık­la­rı or­ta­dan kal­dı­ra­bi­lir­sek ço­cuk ge­lin­ler da­hil birçok top­lum­sal de­ği­şim ve ge­li­şim sü­re­cin­de ba­şa­rı­yı ya­ka­la­ya­bi­li­ri­z” diye konuştu.

Er­ken yaş­ta ev­li­lik­le­rin sa­lt Tür­ki­ye­’nin de­ğil, dün­ya­nın da önem­li bir so­ru­nu ol­du­ğu­na dik­ka­ti çe­ken Sa­ban­cı, “Şu an­da 14 mil­yon kız ço­cu­ğu 18 ya­şın­dan kü­çük yaş­ta ev­le­ni­yor. Yani, her gün 38 bin kız ço­cu­ğunun ço­cuk­lu­ğu­ ellerinden alınıyor“ dedi.

Tür­ki­ye­’de oran yüz­de 32

‘Girls Not Bri­de­s’ plat­for­mu­nun or­ga­ni­ze et­ti­ği “Ço­cuk Ev­li­lik­le­ri­ne Be­ra­ber Son Ve­re­bi­li­riz; Ül­ke­ler­den Ör­nek­le­r” top­lan­tı­sı Sa­ban­cı Vak­fı­’nın ev sa­hip­li­ğin­de baş­la­dı. 3 gün sü­re­cek top­lan­tı­ya Ame­ri­ka­’dan Ni­jer­ya­’ya 24 ül­ke­den 49 si­vil top­lum ku­ru­lu­şu üye­le­ri ka­tıl­dı. Top­lan­tı­la­rın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Sa­ban­cı, Tür­ki­ye­’de kal­kın­ma­da ol­du­ğu gi­bi ço­cuk ge­lin­ler ko­nu­sun­da da böl­ge­sel fark­lı­lık­lar ol­du­ğu­na dik­kat çek­ti.

Gü­ney­do­ğu­’da ço­cuk ge­lin ora­nı­nın Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sı­nı aştı­ğı­nı kay­de­den Sa­ban­cı, “Tür­ki­ye­’de er­ken yaş­ta ev­li­lik ora­nı yüz­de 32. Gü­ney­do­ğu­’da ise bu oran yüz­de 50’le­re va­rı­yor. Bu bir in­san hak­la­rı, kal­kın­ma ve top­lum­sal de­ği­şim ko­nu­su­dur. Ba­rı­şı sağ­lar­sak kal­kın­ma­yı sağ­la­ya­ca­ğız” dedi.

Ya­sal ya­ş 18’e çı­ka­rıl­ma­lı

Ko­nuş­ma­sın­da, Tür­ki­ye­’de ev­li­lik ya­şı­nın ya­sal sı­nı­rı­nın 17 ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Sa­ban­cı, “Ev­li­lik ya­şı 18’e çık­ma­lı. 18 ya­şı­na ka­dar kız ço­cuk­la­rı okul­da ol­ma­lı. Bu en do­ğal in­san­lık hak­kı­dır. Tür­ki­ye­’de top­lam ça­lış­ma dü­ze­yi yüz­de 50’ler se­vi­ye­sin­de. 2023 he­def­le­ri­ni ya­ka­la­mak için bu ora­nın yu­ka­rı­ya çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Er­kek­le­rin iş­gü­cü­ne ka­tı­lı­mı yüz­de 70 olur­ken, ka­dın­la­rın iş­gü­cü­ne ka­tı­lı­mı yüz­de 30 ora­nın­da. Tür­ki­ye­’nin da­ha hız­lı kal­kı­na­bil­me­si için da­ha çok iş­gü­cü ya­rat­ma­sı ve ar­tık ka­dın­la­rın iş­gü­cü­ne ka­tıl­ma­sı ge­re­ki­yo­r” diye konuştu.

‘Çocuk gelinlerin’ yarısı çocuk sahibi

TOP­LAN­TI­YA ka­tı­lan Pa­kis­tan Blu­e Ve­ins isim­li si­vil top­lum ku­ru­lu­şu­nun Prog­ram Ko­or­di­na­tö­rü Qa­mar Na­se­em ise, “Tür­ki­ye çö­zü­me ön­cü­lük eder­se ken­di sı­nır­la­rı­nın dı­şın­da mil­yon­lar­ca kız ço­cu­ğu­nun ha­ya­tı de­ği­şe­bi­li­r” de­di. Na­se­em, Pa­kis­ta­n’­da 15-18 yaş ara­sın­da ço­cuk yaş­ta­ki kız­la­rın yüz­de 50’si­nin ço­cuk sa­hi­bi ve­ya ha­mi­le ol­du­ğu­nu, hat­ta 5 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­rın bi­le ev­len­di­ği­ni gör­dük­le­ri­ni, kız­lar için ev­li­lik ya­şı­nı 18’e çı­kar­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nı açık­la­dı.

Sözcü / Meh­tap ÖZ­CAN ER­TÜRK

Haberin Tamamı İçin:

'Çocuk Gelin Sorunu Barış Olursa Çözülür'

Çocuk gelinlerin yarısının Güneydoğu'da olduğunu söyleyen Güler Sabancı, 'Barışı sağlarsak kalkınmayı, kalkınmayı sağlarsak, çocuk gelinler sorununu da çözeriz' dedi

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Kürt sorununun çözümünün, Güneydoğu'nun kanayan yarası 'çocuk gelinler' sorununu da çözeceğini söyledi. Sabancı, Barış sürecinden umutlu olduğunu, çözümü desteklediğini; sürecin toplumsal kalkınmayı sağlayacağını söyledi.

Güler Sabancı, 'çocuk gelinler' sorununa dikkat çekmek için Girls Not Brides Platformu'nun organize ettiği 'Çocuk evliliklere beraber son verebiliriz: Ülkelerden örnekler' toplantısında konuştu. Türkiye'de her üç kadından birinin 18 yaşından önce evlendiğini, Güneydoğu'da kızların yarısının çocuk yaşta evlendirildiğini ifade eden Sabancı, barış sürecin bölgesel farklılıkları azaltacağını, bunun kız çocuklarının durumunu da etkileyeceğini ifade ederek şöyle konuştu:

BÜYÜK FIRSAT

'Ülkemiz açısından çocuk gelinler; bir insan hakları, kalkınma, toplumsal değişim konusudur. Böyle baktığımızda görüyoruz ki, bölgesel kalkınma farklarımız var. Çocuk gelinlerde de bu farkları görüyoruz. İşte bu anlamda ülkemizin Sayın Başbakan'ın liderliğinde girdiği Kürt meselesine, barış ve kardeşlik sürecinden umut duyuyor, desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Büyük bir fırsat olarak görüyorum. Barışı sağlarsak kalkınmayı, kalkınmayı sağlarsak, çocuk gelinler sorununu da çözeriz.'

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Başbakan
Görüş Bildir